Dagelijks archief: maart 15, 2013

Is de verkiezing van een nieuwe paus volgens de Bijbel?

Is de Rooms Katholieke leer de waarheid?

De RK kerk claimt de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn. Maar is dat ook zo? Als we de leer van de RK kerk bestuderen komen we al snel met zaken in aanraking is absoluut niet Bijbels te verdedigen zijn, zoals o.a.:
1.
De Maria verering en haar centrale plaats

2.
Aanbidding van overleden heiligen

3.
De onfeilbaarheid van de Paus

4.
Het celibaat – Dit laatste is de laatste tijd erg in opspraak vanwege de vele meldingen van seksueel misbruik door priesters en nonnen.

De leer van de RK kerk is net als in vele andere religies van de wereld, waarin satan door een ‘goede werken evangelie’ mensen weghoudt van Gods verlossende genade. De grootste leugen van satan is namelijk om de mensen te laten geloven dat ‘goede werken’ genoeg is om eeuwig behouden te worden. De waarheid is dat er geen behoudenis is, ook al doen we nog zo ons best om goed te doen. Onze behoudenis is in niemand anders dan Jezus.

Het moet duidelijk zijn dat christenen die vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, nooit kunnen samen werken met een kerk waarin met zo nadrukkelijk afwijkt van de Bijbel. Zelfs de z.g. “Eucharistie” viering die nog het meest vergelijkbaar is met onze Heilig Avondmaal vieringen, is toch niet hetzelfde. De RK leer geeft namelijk aan dat brood en wijn werkelijk overgaat van brood en wijn in lichaam en bloed van Jezus. Deze gedachte is misleidend en absurd. Brood en wijn hebben slechts een symbolische betekenis, om ons te herinneren aan Jezus lijden en sterven. (Mat.26:26-28)

Puur vanuit menselijk oogpunt gezien, kunnen we beslist zeggen dat er goede mensen zijn geweest die als Paus van de Rooms-Katholieke Kerk hebben gediend, waaronder Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. Toch moeten we op grond van de Bijbel, de leer van de Rooms-Katholiek kerk over o.a. de rol van de Paus afwijzen.

Het onderricht van de Rooms-Katholieke Kerk over de Paus is gebaseerd op de volgende uitleg van Matt. 16:18-19:

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Men zegt: Christus maakte Petrus de leider van de apostelen en van de kerk, door hem de “sleutels van het koninkrijk” te geven. Daar mee verhief Christus hem en maakte Hij hem de vertegenwoordiger van Christus op aarde, d.w.z. onfeilbaar in zijn woorden en daden, wanneer hij vanuit zijn zetel spreekt. Dit vermogen om op een onfeilbare manier namens de kerk te spreken en te handelen werd aan de opvolgers van Petrus doorgegeven en op deze manier werd de Kerk een onfeilbare gids op aarde gegeven.

Volgens de katholieke leer werd Petrus ook later de eerste Bisschop van Rome. Als Bisschop van Rome oefende hij gezag uit over alle andere bisschoppen en kerkleiders. Petrus droeg zijn apostolisch gezag over aan de volgende Bisschop van Rome en de andere apostelen droegen hun apostolisch gezag over aan de Bisschoppen die door hen werden ingewijd. Gebaseerd op de Rooms Katholieke bewering dat er een keten van Roomse bisschoppen bestaat die nooit verbroken kan worden, zeggen zij dat de Rooms Katholieke Kerk de enige ware kerk is en dat alle kerken die het gezag van de Paus niet accepteren zich van de oorspronkelijke en enige kerk, hebben afgesplitst.

Het is duidelijk dat deze leer gebaseerd is op overleveringen en tradities van mensen en niet overeen komt met het Woord van God. Sterker nog, het is onmogelijk om zowel het Woord van God te geloven en de tradities van de RK kerk. God heeft de waarheid gegeven in Zijn Woord en niet in de tradities van mensen.

Het gezag van de paus is niet volgens de Bijbel.

Hoewel het waar is dat Petrus centraal stond in de vroege verspreiding van het evangelie, zegt de Bijbel nergens dat hij autoriteit over de andere apostelen of over de gemeente, de Bijbel toont ons juist dat het gezag van Petrus met de andere apostelen werd gedeeld (Efeziërs 2:19-20) en dat geldt ook voor het gezag om te “binden en te ontbinden” (zie Matteüs 18:15-19; 1 Korintiërs 5:1-13; 2 Korintiërs 13:10; Titus 2:15; 3:10-11).

De Bijbel zegt ook nergens dat het gezag van de apostelen werd doorgegeven aan mensen die door hen werden ingewijd (apostolische opvolging) om de kerk van dwalingen te weerhouden. Maar wat de Bijbel ons WEL leert is dat zelfs onder de leiders valse leerstellingen zouden verschijnen en dat Christenen de leerstellingen van deze latere leiders met de Bijbel zouden moeten vergelijken, want alleen de Bijbel is onfeilbare. Paulus maakt in zijn toespraak tot de oudsten van Efeze gemeente gewag van valse leermeesters . (Handelingen 20:29-31).

“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; 30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 31 Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen”.

Nogmaals, de Bijbel onderwijst dat de Bijbel als een maatstaf moet worden gebruikt om vast te stellen wat de waarheid is en wat dwalingen zijn. In Galaten 1:8-9 stelt Paulus dat niet WIE onderwijst maar WAT onderwezen wordt gebruikt moet worden om te bepalen wat wel of niet waar is.

Ook al beschouwt de Rooms-Katholieke Kerk de apostolische opvolging als een logische noodzakelijkheid, zodat God de Kerk kan leiden, toch stelt de Bijbel dat God voor Zijn Kerk zorgt door de uitstorting van de heilige Geest. Het is die Geest die ons in alle waarheid wil leiden (Johannes 16:12-14) en niet de z.g. onfeilbare woorden van de paus.

Het is verbazingwekkend dat er nog zoveel evangelisch christenen zijn die menen dat het zoeken naar eenheid tussen alle kerken, altijd Gods wil. De bedoelingen zijn op zichzelf wel goed, maar het getuigd niet van inzicht in de ontwikkelen die in de eindtijd zullen plaatsvinden en die door de Bijbel voorspelt zijn. Er zal straks een valse eenheidskerk zijn, die door de Bijbel ‘de grote hoer’ genoemd wordt (Lees Openbaring 17).
Lees verder

Geplaatst in Valse godsdiensten, wereldreligie | Tags: , | Een reactie plaatsen