Tekenen die de komst van Jezus Christus aankondigen.

In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus weer zal terugkeren naar deze aarde. Voordat deze allerbelangrijke gebeurtenis zal plaats vinden, spreekt de Bijbel over een periode die ‘de laatste dagen’ wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld, de laatste periode voordat de menselijke geschiedenis, zoals we die nu kennen zal eindigen. Daarna volgt een nieuwe tijd waarin Jezus zal regeren. Lees het in de Bijbel, want het komt dichterbij.

Tegenwoordig zijn er vele belijdende Christenen die niet geloven in de letterlijke terugkeer van Jezus Christus op aarde en van degene die dit wel geloven, menen velen dat dit nog honderden jaren kan uitblijven. Daar staat gelukkig weer tegenover dat er steeds meer christenen zijn die Jezus wel elk moment verwachten.

De Bijbel vertelt ons ook wat er precies in die tijd van ‘de laatste dagen’ of ook wel genoemd ‘de eindtijd’, zal plaatsvinden en het is van groot belang om het nu te bestuderen, want…  waarschijnlijk leven we er al midden in.

Met eindtijd wordt dus bedoeld ‘de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus’.  Deze periode zal gekenmerkt worden door natuurrampen, oorlogen, epidemieën, maar ook liefdeloosheid, rebellie, een losbandige levensstijl en toenemende corruptie. Ook waarschuwt de Bijbel om waakzaam te zijn en erg goed op te letten op deze tekenen want daaraan weten we of de dag van de Heer dichtbij is.  Jezus zegt: “als deze tekenen gaan gebeuren, richt uw hoofd dan omhoog want uw verlossing gaat komen”  (Lukas 21:28). Met die verlossing wordt weer bedoeld de dag van de komst van Jezus. Jezus zal in een plotseling verborgen moment Zijn Bruid (=gemeente) tot zich nemen (Mat.24:40 – 42 ).

Er zijn genoeg christenen die  liever niet nadenken over de terugkomst van Jezus. Men heeft nog zoveel plannen en men moet er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan! Men stelt zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel op moeten richten, we zien immers wel. Natuurlijk moeten we niet ophouden om plannen te maken, vooral als we nog jong zijn. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten ook alle onheilsprofeten er naast, die beweren de dag van Jezus komst zelf te kunnen uitrekenen. Alles wat we zelf bedenken aan berekeningen, hoe kunstig het ook bedacht is, heeft geen betekenis en is feitelijk gebaseerd op fantasie. Alleen wat we Bijbels kunnen verklaring heeft betekenis.

Zo heeft God de profeet Daniël, een nauwkeurige profetie gegeven over de eerste komst van de Jezus op aarde en ook hoe het daarna verder zal gaan met het volk Israël. Het is of God ons een kijkje geeft in Zijn agenda, we lezen daarover in Daniël 9.  In die profetie klok12wordt ons zelfs een tijdsberekening gegeven, waar we wel degelijk rekening mee mogen houden, want deze getallen worden ons door God zelf gegeven en zijn niet door mensen bedacht.

Lees o.a. wat er staat in Daniël 9:24 – 27
‘Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid  tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.

Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.’

Een beknopte uitleg van deze belangrijke profetie wordt hier weergegeven:
Uit vers 24 verstaan we dat God speciaal voor het Joodse volk een periode van 70 ‘weken’ heeft vastgesteld. waarbinnen Hij een speciaal plan gaat uitvoeren.

Eerst even iets over de betekenis van de ‘weken’ die hier genoemd worden. Het heeft  niets te maken met ons normale woord ‘week’, want dan gaat het gewoon over 7 dagen. In de Hebreeuwse grondtekst staat in feite niet het woord ‘weken’. Nee er staat ‘zevens’, het gaat hier dus totaal om 70 zevens, dat komt neer op 70 x 7 jaar = 490.   Dit nu wijst op een periode van 490 jaar, waarin God Zijn plan met Israël gaat uitvoeren.

Om de profetie goed te begrijpen moeten we ook in gedachte houden, de geschiedenis van Israël tot aan Daniel’s profetie. Daniël bevond zich toen nog in de Babylonische ballingschap. Gedurende een periode van 490 jaren weigerde Israël de z.g. sabbatsjaren* te vieren, die God hun in Leviticus had opgedragen. Ze waren daarin dus God ongehoorzaam geweest.

*Een sabbatjaar was elk zevende jaar. Het land moest dan onbebouwd blijven, schulden werden kwijtgescholden en slaven werden vrij gelaten (Lev.25:1-7). God had dit zo ingesteld om het land rust te geven en om te voorkomen dat de grond uitgeput zou raken. Daarnaast moest er hoop blijven op vrijheid, voor slaven en gevangenen, die vanwege schulden vast zaten. God is een liefdevolle en barmhartig God.

Vanwege hun ongehoorzaamheid m.b.t. die sabbatsjaren, liet God hen gedurende 70 jaar in ballingschap gaan (Lees Jer.25:8-14). Dus, na precies 490 jaren van ongehoorzaamheid, gingen ze in de Babylonische ballingschap en moesten ze a.h.w. geforceerd deze 70 sabbatsjaren naleven, want het land zou namelijk woest en ledig blijven, tot na 70 jaren van ballingschap. In de dagen van Daniël liep deze periode van 70 jaar Ballingschap echter ten einde.

En precies in die tijd kwam de engel tot de profeet Daniël (Daniël 9) en kondigde een nieuwe periode aan van 490 jaar, waarin God zich bezig zou houden met Israël. Die periode zou zich weer uitstrekken over hetzelfde aantal jaren als dat van de overtredingen van het sabbatsjaar (zie ook schema hieronder).

We moeten de profetie dan als volgt lezen.
Vanaf het moment dat Israël de opdracht kreeg om weer terug te keren uit Ballingschap en om Jeruzalem weer te herbouwen, tot aan de komst van de Messias, die ook voor de zonden van de wereld zal sterven, zullen precies 7 + 62 = 69 weken (zevens) verlopen. Dat zijn dus 69 x 7 = 483 jaar. Deze tijd zou het dus nog duren voordat Jezus de Messias kwam (zie Daniël 9:25).

Daniël is dus in feite in deze profetie iets heel bijzonders geopenbaard, namelijk wanneer Jezus in Zijn eerste komst op aarde zou komen. De mensen van toen, die de profetische boeken bestudeerden, konden dus eigenlijk vrij precies weten wanneer de Messias zou komen.

En we weten nu, dat de geschiedenis van Israël exact is verlopen zoals het in de profetie van Daniël voorzegt is, feitelijk verbazingwekkend precies. Kennelijk was het dus Gods tijdsrekening en die klopt altijd. Precies 483 jaar later begon Jezus als de gezalfde Zijn bediening op aarde. De profetie vertelt ons precies wat er met Jezus (de Messias) zou gaan gebeuren. Jezus is namelijk na die  69 weken = 483 jaar gekruisigd (lees vers 26).  Zie ook het schema hieronder.

De laatste 7 jaar of wel de 70ste week komt nog.
De eerste 7 weken en de daarop volgende 62 weken vinden we genoemd in Daniël 9:25, 26. Daarna lezen in vers 27 over wat er plaats zal vinden in de 70ste week. Tussen de 69 weken en de 70ste week ligt een periode van ongeveer 2000 jaar, waarin God zich richt op de heidenvolkeren. Uit de volkeren komt de gemeente voort, die straks ook als een bruid zal zijn voor Jezus, die als de hemelse bruidegom is (Efez. 5:32, 2 Kor. 11:2). Het wachten is op het moment dat dit werk voltooit is en Jezus Zijn bruid zal roepen.

Mat.25:6 ‘En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet’.
Mat.25:10 ‘Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten’.

Dan zal de gemeente plotseling weggenomen worden van de aarde en verenigd worden met haar Bruidegom, Jezus. Op dat moment kan het hemels feest van de bruiloft van het Lam, in de hemel beginnen. (Lees Mat.24:40, 41, 42 en Openb.19:7, 9)

Direct nadat de gemeente van de aarde is weggenomen, breekt ook de 70ste week van Daniël profetie aan. Dat zal een tijd van grote verdrukking voor de wereld zijn en met name voor Israël (Lees Mat.24: 15-22).

We weten niet precies wanneer het gaat gebeuren.
Hoewel het juiste moment (dag en uur) van Jezus terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus in  de evangeliën wel uit, dat we uit de tekenen der tijden wel degelijk kunnen zien dat het dichterbij komt. Toen zijn discipelen aan Hem vroegen aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus ook een aantal belangrijke tekenen in Mat. 24.

Er gaat een nieuwe wereldleider komen met een nieuwe wereldorde.
In de 70ste week van Daniëls profetie, zal er een nieuwe wereldleider komen en zal absolute wereldheerschappij hebben. Deze wereldleider wordt in Daniël 9:27, de ‘Gruwelijke vleugel’ of de ‘Verwoester’ genoemd. Het Nieuwe Testament noemt die leider ook de antichrist. Hij zal de z.g. nieuwe wereldorde brengen, met een schijnvrede waar iedereen, tegen die tijd, naar zal hunkeren. Maar die vrede is alleen maar schijn, het einde van alles is dan vlak bij.

Terwijl de mensen zeggen: ‘Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw’.  1 Thess. 5:3-4

De wereld is feitelijk al behoorlijk op weg naar de z.g. nieuwe wereldorde door: “het opheffen van alle grenzen en het doen verdwijnen van vrijwel alle zelfbestuur van de EU-lidstaten, in het voordeel van één centrale regering.” Daarom zie je ook steeds meer grenzen van landen verdwijnen, hun uiteindelijke doel is een centrale macht die straks door de antichrist wordt overgenomen.

Het zal straks worden: één-wereldorde, met één-wereld leider, met één geldsysteem en één bank, één militaire macht en ook… één wereld godsdienst.
We zijn al dicht bij de z.g. totale controle via ons betaal systeem. Een merk, misschien in de vorm van een chip zal dan op je rechter hand of voorhoofd als het enige betaalmiddel gelden. In het begin zal het vrijblijvend zijn, maar uiteindelijk zal het verplicht gesteld worden en zal je alleen op die manier nog kunnen kopen en verkopen. Erg handig! Nooit je creditcard meer kwijt of code die je kunt vergeten, het zal diefstalbestendig zijn.

Openb. 13:16 zegt “Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam konden iets kopen of verkopen”.

Een wereldgodsdienst komt er aan.
Er zal één-wereldreligie komen, waar z.g. wederzijds begrip en erkenning van elkaars standpunten, gepredikt wordt. De ogenschijnlijke verschillen zullen ondergeschikt worden aan het verlangen naar eenheid. Momenteel zien we hoe er druk gesproken wordt over erkenning van de doop. Standpunten m.b.t. het huwelijk die in sommige kringen nog heilig waren zien we nu afbrokkelen onder het motto “we moeten ons meer richten op wat ons kan samenbinden dan wat ons kan scheiden”. Dit zien we op dit moment al wereldwijd komen, veel kerken en religies zoeken naar eenheid en samenwerking. Zelfs de Islam en de christelijke kerken komen in deze tijd al dichter naar elkaar toe. Door eenvoudig een Islam vriendelijke Bijbel te maken, worden veel problemen opgelost. Dit is allemaal nodig voor die nieuwe wereldorde, welke totaal gecontroleerd zal worden, door die ene wereldleider en zijn systeem. De Bijbel noemt die leider het beest en die wereldreligie de grote hoer (Lees Openb.13 en 17).

Maar je hoeft niet bang te zijn.
Je zou ontzettend angstig kunnen worden als je al deze vreselijke dingen leest. Maar dat is nou net niet de bedoeling van al deze waarschuwingen. De Bijbel wijst ons erop dat God van ons houdt en dat Hij ons graag bij Zich wil laten wonen. Hij laat het echter aan ons mensen over een keus te maken voor Hem. Hij wil dat we uit vrije wil bij Hem komen. Geloven is best moeilijk; vooral als je iets met je ogen (nog) niet ziet. Maar God wil je ermee helpen, als jij de wil hebt om Hem te willen ontmoeten en Hem te vinden, zal Hij Zich laten vinden. Zodat jij in Hem kunt geloven – da’s een belofte – die God ondertussen voor oneindig veel mensen al heeft waargemaakt, die Hij ook voor jou zal doen als je dat wilt met heel je hart. Hij zal dan maken dat je in Hem kunt geloven, want het is genade om behouden (gered) te worden en het geloof in Hem is een gave (Efeze 2:9). Als je in de Heer gelooft en Hem aanneemt in je hart als je Verlosser, je bekeert van je zonden en je laat dopen, zal Hij je ook laten zien hoe je als een kind van God mag leven met Hem. Hij zal je beschermen, moed en kracht geven en je hebt de belofte dat je bij Hem mag wonen voor eeuwig en altijd. Bang hoef je dus niet te zijn!

Alleen wat je wel moet zijn: is waakzaam. Want er komt een dag, waarop de Heer de oprechte Christenen, zal opnemen in Zijn heerlijkheid. Wat zou je doen.. als je wist dat deze dingen binnenkort staan te gebeuren?

Meer weten, mail ons gerust: klik hier

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Antichrist, Bruid van Christus, Eindtijd, Jezus wederkomst, nieuwe wereldorde en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s