Een totalitair Islamitische staat dreigt.

middenoosten

Hoe zorgwekkend is het oprukken van ISIS voor de westerse wereld.

De doelstelling van de ISIS is de stichting van een salafistisch kalifaat, eventueel wereldwijd. Hun methoden zijn reguliere oorlogsvoering, etnische zuivering, massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzeling, kind soldaterij, onderdrukking met bruut geweld, publieke executies door onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel, propaganda, chemische wapens.

Men financiert de activiteiten door de plundering van banken, diefstal van staatseigendom, afpersing van winkeliers, verkoop van ruwe olie, belasting van christenen, donaties van rijke personen uit de Golfstaten. ISIS is met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard dollar de rijkste terreurbeweging in de wereld.

Steeds meer oliebronnen vallen ook in handen van strijders van ISIS. Daarmee komt mogelijk de wereld olievoorziening steeds meer onder controle van die groepering en dit heeft direct gevolgen voor onze economie. ISIS streeft naar een kalifaat, een sharia-staat die delen van Irak, Syrië en Libanon omvat en die uiteindelijk macht in de hele wereld wil hebben. De strijders van de ISIS zullen olie zeker als politiek drukmiddel gaan gebruiken. Ze zullen nog meer opleidingskampen voor extremisten gaan inrichten en dat betekent ook grotere dreiging voor terreur in Europa en Israël.

Je kan de opkomst van ISIS in Irak niet los zien van de verschrikkelijk burgeroorlog in Syrië. Nu al hebben ze een groot aansluitend gebied in Syrië en Irak veroverd en waar ze zeggenschap hebben, voeren ze de sharia in.

Wat zijn de gevolgen voor Europa? De toekomst zal het uitwijzen, in ieder geval werkt de ISIS als een magneet op jonge jihadisten in Europa. De Syriëgangers zijn nu al een probleem in verschillende Europese landen en dat wordt straks nog veel erger.

ISIS is antichristelijk.
In verschillende plaatsen in, het door hun veroverde gebied,  hebben moslims gedreigd de christelijke kerken plat te branden als ze het wagen deze weer te openen. Ook wordt geëist dat christenen zich bekeren tot de Islam, of de ‘dhimmi’ (onderdanige) belasting gaan betalen, anders worden ze onthoofd. Bijvoorbeeld toen de ISIS de tweede stad van Irak, Mosul, aanviel enonthoofd daar vele christenen massaal onthoofden. De helft van de bevolking vluchtte daardoor weg, waaronder het laatste restant christenen. In 2003 woonden er nog 35.000 christenen in de stad.

Onthoofding kenmerk van de Antichrist.
De onthoofding van gelovigen is, samen met de ontkenning van de Zoon van God Jezus Christus, één van de allerbelangrijkste in de Bijbel genoemde kenmerken van de Antichrist:

‘…; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.’ (Openbaring 20:4).

Mensen die vervult zijn met de Heilige Geest en Gods Woord biddend onderzoeken, zien in deze tijd in razend tempo de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Het Midden Oosten wordt wel het hart van de wereld genoemd en vanuit de Bijbel weten we ook dat daar de klok12laatste strijd gestreden zal worden tussen Jezus en de antichrist. Alhoewel niemand de dag noch het uur weet van Jezus wederkomst, zien we wel in de ontwikkelingen in het Midden Oosten, dat het steeds dichterbij komt, het is even voor twaalf.

De komst van de z.g. Arabische lente betekende het einde van de regeerperiode van verschillende dictators, maar in veel gevallen is het tegelijk het begin van een Islamitische regering en de invoering van de sharia, de z.g. Islamitische wetgeving. Alhoewel de media ons soms iets anders wil laten geloven, is het z.g. democratisering proces in die landen beslist niet hetgeen het lijkt. In plaats daarvan zien we hoe radicaal Islamitische groeperingen nu de macht grijpen. Het gevolg is dat veel christenen in die landen die het toch al niet gemakkelijk hadden, nu extra onderdrukt worden.

Zo is er op dit moment een bloedige machtsstrijd gaande in Syrië. Ook Assad weet dat hij niet veel tijd meer heeft en ook heeft hij gezien hoe het met Khadaffi en Moebarak afgelopen is. Assad vertrouwt nog op zijn sterke relatie met Iran, Hezbollah en Rusland. Door Syrische vluchtelingen die naar Turkije vluchten, raakt langzaam maar zeker ook Turkije betrokken bij het conflict.

De Bijbel zegt, God stelt koningen aan en zet koningen af. Lees Daniël 2:22: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap degenen, die verstand hebben.

In Openbaring 5 wordt ons een prachtig tafereel getoond van hetgeen zal plaats vinden inopenbaring5 de toekomst en hiermee wordt opnieuw aangegeven dat God ook het wereldgebeuren in Zijn hand heeft. God heeft a.h.w. het plan met deze wereld in een boekrol vastgelegd. De degene die deze boekrol mag openen is ook degene die het plan zal uitvoeren. Jezus is het die de boekrol aanneemt uit de hand van Zijn Vader en Hij voert ook het plan van God uit. Daarom, achter alle strijd en oorlog zit een plan, het gaat over een strijd tussen Jezus en satan.

We zijn er in deze tijd getuige van hoe koningen worden afgezet en dat satan alles doet om de volkeren op te zetten tegen Christenen en Israël. Dit zal straks uitlopen tot de grote strijd van Armageddon, lees Openbaring 16: 13,14.

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God…En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon.

Het net sluit rondom Israël.
De opkomst van de ISIS laat zien dat de macht van radicale moslims rondom Israël steeds groter wordt. Het net om Israël is bezig zich te sluiten. Ook de z.g. deal tussen de VS, isis2Rusland en Iran, over het inperken van het nucleaire programma van Iran, is feitelijk gevaarlijk voor Israël. In ruil daarvoor zal het Westen de strenge sancties opheffen. De deal zelf is echter volstrekt ondeugdelijk, Iran kan zich namelijk makkelijk aan de afspraken onttrekken, omdat de afspraken over de inspecties een lachertje zijn. En zelfs als het land er zich niet aan onttrekt, kan het over tien jaar, zo is afgesproken, zijn gang gaan – en dat kan Iran meteen met de tegoeden die nu vrij komen in het westen.

Het gevolg is ook dat miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu via dit land weer naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan nu officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Israël zal dat mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is denkbaar.

Iran wil duidelijk de totale vernietiging van Israël en werkt daarom zeer waarschijnlijk, gewoon door aan de ontwikkeling van nucleaire wapens, ondanks de z.g. deal. Israël is het meest bezorgd over het nucleaire programma van Iran, zodanig dat een aanval van Isarël op de Iraanse atoominstallaties niet uit te sluiten is.

Israël zal er in dat geval waarschijnlijk alleen voor komen te staan en geen steun uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Iran zou dan de oliereserves kunnen afsluiten voor de wereld en economisch herstel in de wereld is dan echt definitief van de baan en dit kan het begin zijn van een wereld oorlog, maar dan is ook het einde spoedig nabij.

Dan komt God echter Zelf tussenbeide. Dan staan de tegen Israël verenigde natiesarmageddon2 tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als je Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Over HH

Our desire is to preach the gospel of God's love in different ways. Also we would like to help other people, if you are in trouble or you need advice.
Dit bericht werd geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.