De wederkomst van Jezus.

Is de wederkomst van Jezus Christus op handen?

..

Maar…wat moet eerst nog gebeuren?  De Bijbel geeft geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” Maar de Bijbel geeft wel inzicht over de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de terugkeer van Jezus en we weten, de meeste van deze gebeurtenissen zijn al vervuld of zullen binnenkort vervuld worden. Hier volgt een overzicht.

Profetie

Wat al vervuld is en wat nog gaat komen:

Valse messiassen (Mat.7:22,23; Mat.24:4,5) Er zijn er al heel wat geweest en voortdurend lopen er mensen rond die beweren dat ze de Messias zijn. Maar ook zijn er wereld religies, zoals de Islam, Boedhisme en het Hindoeisme, waar leiders zijn die zich als een Messias laten vereren.
Oorlogen  (Mat.24:6) Is er ooit een tijd geweest zonder oorlog? Twee wereldoorlogen hebben ongekende aantallen slachtoffers gemaakt. Er worden voortdurend oorlogen gevoerd op verschillende plekken in de wereld.
Hongersnoden (Mat.24:7; Openb.6:6) Momenteel lijdt 1/3 deel van de wereldbevolking honger en nog eens 1/3 deel leeft in bittere armoede. Door de toenemende ontbossing, met name in grote delen van Afrika, is het te verwachten dat de hongersnoden nog meer zullen toenemen.
Aardbevingen (Mat.24:7) Gedurende de afgelopen jaren is door deskundigen een duidelijke toename geconstateerd van het aantal aardbevingen en de hevigheid ervan. Natuurlijk zullen er meterologische oorzaken zijn, maar Bijbels gesproken is het te verwachten dat het proces niet meer te keren zal zijn.
Geloofsvervolging (Dan.7:21; Mat.24:9; Op.6:9) Gedurende de afgelopen eeuw zijn er meer mensen om hun geloof vervolgd en gedood dan in alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Ook nu is de situatie in veel landen zeer ernstig. Ook in het “vrije” westen komen gelovigen steeds meer onder druk te staan. Denk maar eens aan de Joden vervolgingen.  Het wereldwijde antisemitisme wordt steeds grimmiger.
Wetteloosheid (Mat.24:12; 2Thess.2:7-8) Het westen wordt steeds meer beheerst door het idee dat alles moet kunnen. Op een haast religieuze wijze worden allerlei vormen van tolerantie van het kwade aan ons opgedrongen. Daarnaast zien we het respect verdwijnen en verzet tegen wetten en regels toenemen.
Evangelieprediking aan alle volken (Mat.24:14) Het evangelie heeft nog niet alle mensen bereikt, maar met de komst van televisie en internet, gaat het wel steeds sneller. Momenteel worden elke dag miljoenen mensen bereikt met het evangelie.
Plotselinge wegname van de gemeente  (Gen.5:24; Openb.3:10; Mat 24:40-42) Jezus zal zijn gemeente bewaren voor de oordelen die nog zullen komen over deze wereld, vlak voordat Hij weerkomt.  Op dezelfde manier als Henoch werd weggenomen van de aarde, zal Hij Zijn gemeente wegnemen, plotseling. Daarna viert Jezus een groot hemels feest met Zijn gemeente, namelijk de Bruiloft van het Lam (Openb.19:6-10)
Antichrist (2Thess.2:3-12; Op.13; 1Joh.2:18) Tijdens dit feest in de hemel, dus nadat de gemeente is weggenomen, breekt hier op aarde de moelijkste periode in de wereld geschiedenis aan, namelijk het antichristelijk wereldrijk van precies 7 jaar. Voorafgaande aan de terugkeer van Jezus met Zijn gemeente hier op aarde, zal er een demonische wereldleider opstaan, die in de Bijbel o.a. genoemd wordt de ‘antichrist’.  Voorteken van deze periode is natuurlijk, dat de wereld nu al steeds antichristelijker wordt in haar denken, dus de weg wordt bereid voor zijn komst.

Opmerkingen:

De situatie in het Midden Oosten  Het ontstaan van de staat Israël en alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten wijzen ook sterk naar een spoedige escalatie en een ontknoping door de terugkeer van Messias Jezus. Het volk van Israël zal tijdens de antichristelijke regeerperiode massaal tot bekering komen en daarna door de antichrist vervolgd worden (Rom.11 en Openb.12:16,17). De Bijbel spreekt erover dat de antichrist op de helft van de 7 jaar van zijn regeerperiode, zich als een god wil laten vereren in de Joodse tempel. Dit zal het moment van inkeer zijn voor het volk van Israël, maar tegelijk zal de vervolging heviger dan ooit losbreken. (Mat.24:15-19; 2Thes.2:4; Dan.9:27) Maar Jezus zal terugkomen o.a. om Zijn volk Israël te verlossen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zegt de Bijbel (Zach. 14:3 en 4)

De dag des Heren.  In de Bijbel wordt talloze malen gesproken over “de dag” van de Heer, hiermee wordt bedoeld de dag waarop Jezus zal terugkomen (met Zijn gemeente) om 1000 jaar Zijn koningschap te vestigen hier op aarde. De Bijbel zegt over dat moment het volgende:”Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” ( Matteüs 24:27)”Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.” (Openbaring 1:7) Alles wijst erop dat de ingrijpende gebeurtenis van Jezus’ komst binnen één etmaal zal zijn voltooid:”…ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.” (Zacharia 14:7)

Jezus komt Zijn Bruid halen.
Welnu, Jezus keert op een ‘ondeelbaar’ ogenblik dus terug om Zijn Bruid te halen, de doden die in geloof in Jezus gestorven zijn worden tot leven gewekt. De nog levende kinderen van God zullen op dezelfde wijze als Elia en Henoch weggenomen worden naar de hemel. Zij, die in leven zijn op dit heerlijk moment, zullen dus nooit sterven, maar zij zullen weggenomen worden van de aarde om de Here tegemoet te gaan in de lucht (1 Thes.4:13-18). Zij zullen dus eensklaps verdwijnen van de aarde. Zoals staal-deeltjes worden opgeheven en aangetrokken door de aantrekkingskracht van een magneet, zo zullen alle oprecht wedergeboren kinderen van God, op die dag als door een onzichtbare kracht door Hem worden aangetrokken.

Een bruiloft in de hemel.  Daarna vind de bruiloft van het Lam plaats in de hemel, ‘ten tijde van de grote verdrukking’. Deze belangrijke gebeurtenis van de bruiloft van het Lam is beschreven in Op. 19:6-9. Het is wellicht de belangrijkste gebeurtenis die in de hemel zal plaatsvinden na de opname van de gemeente en vóór de verschijning van Christus mét de gemeente om Zijn 1000 jarig vrederijk hier op aarde te vestigen. Terwijl de oordelen op aarde nog voortwoeden en hun climax zullen vinden bij het verschijnen van Christus, vindt in de hemel in alle rust de heerlijke bruiloft plaats tussen het Lam en de bruid, de gemeente (vgl. 2 Kor. 11:2; Ef. 5:22-33; Op. 22:15 e.v.).

We moeten de plotselinge wegname van de gemeente echter niet verwarren met de wederkomst van Christus, waarbij Jezus het koninkrijk God op aarde zal herstellen. We hebben het dan over een andere gebeurtenis. Dat verschijnt Jezus, dan daalt Hij neer op aarde, Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg in Israël, zegt de Bijbel (Zach.14:4). Dan zal Hij zich aan de hele wereld openbaren, in oordeel voor de goddelozen en met redding voor het overblijfsel van Israël. Zijn gemeente zal Hem dan van de hemel volgen, om met hem 1000 jaar te regeren op deze aarde. Bestudeer in dit verband de volgende teksten:

 • Zach. 14:5 – de HERE komt met al zijn heiligen;
 • Rom. 8:17 – de gemeente zal mét Christus verheerlijkt worden;
 • Kol. 3:4 – wanneer Christus ‘geopenbaard’ zal worden, zal ook de gemeente ‘met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’;
 • 1 Thess. 3:13 – de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen.
 • Openb.1:7  “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. “

Wanneer vindt de opname van de gemeente dan plaats?  De opname is een gebeurtenis, die “nabij” is en ieder ogenblik kan plaats hebben. Dat wil zeggen, dat aan deze grote gebeurtenis geen enkele andere gebeurtenis noodzakelijkerwijs behoeft vooraf te gaan. Het is een ongedateerde gebeurtenis. Het is nutteloos, om op een of andere manier te proberen de tijd van Christus’ komst voor de gelovigen te berekenen of vast te stellen. Nee, de tekenen van de tijden doen ons alleen vermoeden op de spoedige komst van de Christus. De Bijbel maakt echter duidelijk dat deze gebeurtenis in ieder geval vóór de Grote Verdrukking zal plaats vinden. Wij verwachten de Grote Verdrukking en daarmee verwachten we eerst de opname van de gemeente.

Openbaring 3: 10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking (= grote verdrukking), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Verwacht nu de Heer, zorg dat u klaar bent om Hem te ontmoeten, zodat u bewaard blijft voor de grote verdrukking? De opname van de Gemeente vindt op een tijdstip plaats gehad, vlak voor dat de grote verdrukking (hetwelk is de antichristelijk regeerperiode) aanbreekt. In allerlei bewoordingen heeft Jezus ons opgeroepen om altijd klaar te zijn om Hem terug te verwachten. Opdat zijn komst ons niet zal verrassen. Bent u klaar om Jezus te ontmoeten?Doe dus niets wat je niet zou willen doen op het moment dat Jezus terugkomt. Ga nergens heen waar je niet gevonden wilt worden op die dag. En blijft trouw in het dienen van de Jezus.

Napraten of meer weten, klik hier

4 reacties op De wederkomst van Jezus.

 1. ROBERTO schillaci zegt:

  Dank u om de geweldige heerlijke boodschap DE HERE LAAT NIET LANG MEER OP ZICH WACHTEN , HIJ KOMT. SJALOOM

 2. kobus2002 zegt:

  Dat zal waar en zeker zijn

 3. Hans Redant zegt:

  Prachtigg waarachtig en eenvoudig weergegeven .hans

 4. Freddy Fernandez zegt:

  ik hoor links en rechts een datum ergens in sept.de wederkomst zal zijn…maar alleen de Vader die weet het moment en het uur…

Laat een reactie achter op Freddy Fernandez Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s