De wereldorde, het is dichterbij dan u denkt.

Het antichristelijk rijk is aanstaande.

..

Volgens een groeiende groep mensen wordt het jaartal 2012 genoemd als de tijd wanneer er een begin gemaakt zal worden met een nieuwe wereldorde. Het is voor christenen die in de Bijbel geloven absoluut aannemelijk dat we ons over een enige tijd in een ander tijdperk zullen bevinden. De Bijbel maakt langs profetische weg duidelijk dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het ‘beest’. De Bijbel heeft het dan over een nieuw wereldrijk wat gaat komen, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Dit rijk wordt het antichristelijk rijk genoemd opdat daarin één wereldleider de algehele macht zal hebben, genaamd de antichrist. Het betekent o.a.:

  • één godsdienst bestaande uit vele wereldreligies onder leiding van een religeuze leiding die samenwerkt met de antichrist (Openb.13:14). Uiteindelijk zal het op een totale verering van de antichrist zelf uitdraaien.
  • de orthodoxe joden zullen de antichrist aannemen als de door hen verwachte Messias, omdat hij instaat zal zijn om een (schijn)vrede te brengen in het Midden Oosten. Ze zullen menen dat het Messias rijk zal aanbreken, omdat de antichrist er ook voor zal zorgen dat de joodse tempel op de autentieke plaats in Jeruzalem herbouwd wordt. Uiteindelijk zullen inzien dat ze bedrogen zijn, als de antichrist zelf gaat tronen die die tempel en zich laat vereren. (Joh.5:43, 1 Thes.5:3, Mat.24:15, 2 Thes.2:4)
  • één wereldrijk waarvan de economie totaal gecontroleerd wordt door de antichrist, niemand zal handel kunnen drijven zonder het teken van de antichrist. De beurzen en alle wereldhandel zal onder de totale controle van de antichrist komen. (Openb.13:17)
  • de wereld zal te maken krijgen met een lawine aan demonische machten, die de mensen zullen aanvallen en beinvloeden. Niet voor niets heeft de Bijbel het over de nacht waarin geen evangelie prediking meer mogelijk zal zijn (Joh.9:4, Openb.9)

Lees wat de Bijbel zegt over deze antichrist in Openb. 13:13-17
‘En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.’

De wereld is beslist aan het veranderen, we zien dat digitaal en electronisch bijna alles nu mogelijk is. Als men goed oplet dan kan men al zien dat het z.g. merkteken van het beest op dit moment in voorbereiding is . In het jaar 2012 is het systeem nu zo gemaakt dat ieder een eigen identiteit heeft die bekend zal staat bij de overheid. Maar het gaat binnen afzienbare tijd nog verder. Hierbij denk ik aan inwendige chips, barcodes, pasjes, enz.

En er zijn helaas maar weinig mensen die inzien wat de achterliggende gedachte hiervan is. Alles  is gericht op één uiteindelijk doel namelijk ‘wereldmacht’ en dit zal uiteindelijk ook gestalte krijgen in het antichristelijk rijk, waarvan Jezus voorspelde dat het de zwartste bladzijde zal zijn van de wereldgeschiedenis  (Mat.24: 21)

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.’

Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk van Jezus Christus, zo heeft Satan een tegenplan om de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Maar dit zal hem niet lukken, want de vrede die satan aanbied is een schijnvrede. Veel vredes bewegingen in de wereld die streven naar vrede in een z.g. nieuwe wereld orde weten zelf niet eens weten in wiens dienst zij staan.

Er is maar één echte weg naar blijvende vrede en dat is de weg die ons voert langs het kruis van Jezus en naar Zijn Koninkrijk op aarde, dat is een weg naar gerechtigheid en vrede. Gods waarheid is een levendmakende, voedende en alles doordringende kracht; wie haar kent leeft, wie haar niet kent dwaalt en is ten dode opgeschreven. De mens die zijn of haar hart niet opent voor Jezus, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften om ons heen geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van deze Bijbelse waarheid is echter een machtig wapen tegen alle antichristelijke filosofieën die er vandaag reeds om ons heen zijn. De demonische geest van de antichrist is reeds werkzaam om ons heen, spoedig zal de antichrist in een persoon geopenbaard worden.

De gemeente van Jezus Christus verwacht echter niet in de eerste plaats dit duivelse koninkrijk, maar de opname van de gemeente. Lees Luc.21:28 ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. We moeten dus alert zijn en blijven en ons op God richten.’

De wereld bevindt zich nu in de tijd waarin de komst van de antichrist zich gaat aandient. Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de ware God van de Bijbel. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de overwinning van de antichrist zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Jezus  is dan heel dichtbij. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Jezus Christus. (Col.2:9-11)

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”

Gods tegenstander, de satan, weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van het verenigd Europa, hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Het grote antichristelijke wereldcomplot is al volop in werking. Een ernstige dwaling (2 Thes. 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. (Openb.13:4)

Al deze activiteit wijst op de nabijheid van de terugkeer van Christus. De vraag is: bent u klaar voor Zijn komst? De Bijbel zegt ons dat wanneer Hij terugkomt Hij de wereld zal oordelen. Uiteindelijk zal iedereen voor Gods heilige troon moeten staan om geoordeeld te worden. Uw eeuwige bestemming zal daar besloten worden. Stel u zichzelf daar voor bij God, al uw woorden, gedachten en handelingen worden aan het licht gebracht en afgewogen tegen Gods heilige standaarden. Niemand kan voor dit examen slagen. Het Woord van God zegt ons dat “er niemand rechtvaardig is, ook niet één”(Romeinen 3:10). Hoe gaat u God antwoorden?

Er is maar één oplossing om daar niet te hoeven verschijnen en dat is Gods enige voorziening te hebben aanvaard, nl de vergeving van zonden door de Verlosser, de Heer Jezus Christus? De Bijbel waarschuwt ons dat “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Joh. 3:36).

Napraten of meer weten, klik hier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s