Is Allah dezelfde God als de God van de christenen?

Aanbidden moslims dezelfde God?

islamchristen

Het is een prangende vraag die steeds weer opnieuw wordt gesteld: is de God van de christenen, dezelfde als Allah voor de moslims? Volgens de rooms-katholieke kerk geloven christenen en moslims inderdaad in dezelfde God. Maar wat zegt de Bijbel of hoe lezen moslims dat in de Koran?

Als we het strikt taalkundig benaderen dan zijn er geen echte verschillen. Want waar de Fransen Dieu zeggen en de Spanjaarden Dios, de Duitsers Gott, daar spreken de Arabieren gewoon van Allah. Arabische Bijbels spreken dus ook over Allah. Dat woord is dus niet exclusief voorbehouden aan de Koran. Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Maar hiermee is de vraag nog niet voldoende beantwoord, want er is meer over te zeggen.

Allah of God
Volgens de Islam heeft Allah (God) uitdrukkelijk geen zoon, wat ook staat geschreven op de grote Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. In het gebouw bevindt zich een achthoekige arcade die op de binnen- en buitenzijde voorzien is van een doorlopende Arabische inscriptie, waarin klaar en helder wordt aangegeven dat Allah geen zoon heeft. Daarmee wordt duidelijk dat Allah nooit de God van de christenen kan zijn, want die heeft volgens de Bijbel wel een Zoon, namelijk Jezus Christus (1 Joh. 4:14-15).

Jezus, of Isa volgens de Koran, zou ook niet zijn gestorven aan een kruis en is dus evenmin opgestaan uit de doden en daarmee snijdt de Koran het hart uit de Bijbel. Immers, veel in de Bijbel draait om de unieke (eniggeboren) Zoon van God die gestorven is voor ons en ook werd opgewekt uit de doden. De Bijbel noemt Jezus ook, Gods enig geboren Zoon, er is dus ook geen ander.

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft” (Joh.3-16).

Het woord Isa in de Koran is overigens géén echte vertaling van de naam Jezus (of Jeshua). Isa is ook niet de zoon van Allah, want volgens de Koran is Allah is géén vader en hij kan dus ook nooit de God van de Bijbel zijn. Isa is alleen een ‘schepping’ van Allah, maar géén zoon.

Hierover zegt de Bijbel duidelijk: ”En zoals u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook véél anti-christen en daaraan erkennen wij dat het de laatste ure is. Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:18-23). Een antichristelijk kenmerk is dus de loochening, dat God de Vader van Jezus Christus en Jezus de Zoon van God is.

Volgens de Bijbel is maar één God en die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. Lees o.a. 2 Kor. 5:19 “…en God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen….”

Dit is het hart van het evangelie en de belangrijkste zekerheid die we als christen hebben. Helaas horen we om ons heen steeds weer andere geluiden. Maar de Bijbel geeft geen ruimte voor een andere opvatting. Jezus is de enige toegang tot God, alleen Hij kan de mens redden van zijn zonde en buiten Hem is er dus geen God die verlossen kan.

Het antwoord op de vraag of ‘Allah dezelfde God is, als de God van de christenen’ is dus kort en duidelijk gezegd, nee. Het verschil zit dus niet zozeer in de naam God of Allah, maar in Jezus, althans als we vast willen houden aan het eeuwig Woord van God, de Bijbel.

Lees ook Hand.4:12 “..de zaligheid is in geen anderen Naam; want er is ook onder den hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden worden.”

Bidden we tot dezelfde God?
Helaas wordt de opvatting, dat moslims en christenen tot dezelfde God bidden, door steeds meer mensen aangenomen als de waarheid. Mogelijk heeft men er zelfs de beste bedoelingen mee, namelijk om op deze manier een burg te kunnen slaan tussen christenenislamchristen2 en moslims. Zodat het in de toekomst mogelijk is, dat zelfs deze totaal verschillende religies, elkaar toch gaan vinden.  Als we immers tot dezelfde God zouden bidden, is feitelijk alleen het geloof in Jezus Christus nog het probleem wat scheiding maakt. Daar is maar één oplossing voor, namelijk doordat langzaam maar zeker Jezus straks niet meer gezien zal worden als de enige weg tot God. Maar daardoor zal het christelijk geloof ook haar kracht en identiteit volledig verliezen.

De Bijbel leert ons nog steeds, dat er geen andere goden zijn dan Jezus Christus, dus iedere andere God of persoon die vereerd wordt is een afgod (lees Johannes 5:23). Mensen die afgoden aanbidden, aanbidden feitelijk boze geesten. Boze geesten zijn dienaren van satan die de anti-god is of zoals de Bijbel het noemt, antichristelijk. En het is juist dit element wat het verschil uit maakt tussen de God van de Bijbel en Allah, de god van de Islam.

Daarbij komt dat de Islam is gebaseerd op een religie van zelfrechtvaardiging en dit gaat rechtstreeks in tegen de leer van het nieuwe testament, waarin de Bijbel ons leert dat we gerechtvaardigd worden door Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis.

Lees Rom.3:23, 24 “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

De vijf zuilen geven geen zekerheid.
De basis van het Islamitische geloof wordt gevormd door de z.g. vijf zuilen, die nauwgezet opgevolgd moeten worden als men hoop op redding wil hebben.

De vijf zuilen zijn:

 1. Het regelmatig opzeggen van de geloofsbelijdenis – Sahada.
 2. Gebed op vijf vaste tijden per dag – Salaat
 3. Het geven van aalmoezen, verplicht geven aan de armen – Zakaat
 4. Vasten, speciaal tijdens de vastenmaand Ramadan – Sawm
 5. Pelgrimsreis, tenminste één keer in je leven naar Mekka – Hadj

Maar zelfs als een moslim zich aan elk van deze zuilen houdt, is er nog steeds geen waarborg voor redding.  Moslims denken dan ook vaak na over de dag van het oordeel, waarop Allah, zo gelooft men, een weegschaal zal nemen en de daden van een iedere moslim zal wegen. Zijn hoop is dat de goede daden het van de kwade zullen winnen, maar zelfs dan is het oordeel van Allah naar zijn wil en niet naar gerechtigheid, de enige zekere weg naar het paradijs is, te sterven als een martelaar in een Islamitische heilige oorlog, Jihad.

Ondanks deze dwaling kunnen en willen we niet ontkennen dat het mogelijk is, dat er Moslims zijn die God met heel hun hart trachten te zoeken. Men kan echter volgens de Bijbel alleen tot de Vader komen door de Zoon en de Moslim ontkent duidelijk de godheid van Jezus, als Zoon van God. En de Bijbel is heel erg radicaal als het gaat om de godheid van Jezus. Lees o.a.:

 • “Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (l Joh.2:22-23).
 • “Hieraan onderkent gij den Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van den antichrist, waarvan gij gehoord hebt” (l Joh.4: 2-3).
 • “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist” (2Joh.7,8).

Om die reden is de Islam wel de grootste misleiding van de mensheid, omdat ze miljarden mensen in de wereld misleid en hun aantal groeit naar verwachting nog steeds. Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse ‘Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life’, zal over twintig jaar het aantal Islamieten wereldwijd toegenomen zijn met 35 procent en in Europa groeit het aantal met 2 procent. Nederland telt waarschijnlijk in 2030 ruim 1,3 miljoen moslims, dat is 7,8 procent van alle Nederlanders.

Wereldwijd hangt momenteel 23,4 procent van alle mensen het Islamitische geloof aan en ongeveer 31 procent van de wereldbevolking is op dit moment Christen, maar dat zal spoedig veranderen.

Toch horen we ook berichten hoe wereldwijd, nog steeds Moslims tot geloof in Jezus Christus komen. Het betekent meestal wel hevige vervolging en onderdrukking, tevens worden ze door hun sociale omgeving buitengesloten. Men betaalt dus een hoge prijs voor het volgen van Jezus. Laten we echter bidden dat vele Moslims door de Heer Jezus zelf de ogen geopend mogen worden, voor de leugen die zij nu navolgen en dat zij de Waarheid mogen leren kennen. Jezus heeft gezegd ”Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon”. (Joh.14:6)

Een totale wereldreligie komt er aan.
Jaarlijks vinden er bijeenkomsten plaats van het ‘Parliament of the World Religions’. Recente bijeenkomsten vonden o.a. plaats in Kaapstad en in Barcelona en Australia, waar religieonlangs de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen.   In Melbourne waren meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God (of Allah). Het lijkt allemaal zo mooi, die onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in één wereldwijd religieus systeem, met volledige uitschakeling van het geloof in de Heer Jezus als Gods Zoon. Wat het geloof in Jezus als Gods Zoon brengt juist scheiding.

De Bijbel leert dat we op weg zijn naar een totale wereldreligie, waarin alle godsdiensten samenvloeien tot één machtig religieus bolwerk. De gedachte dat de god van de Islam en de God van de Christenen dezelfde zou zijn, hoort thuis in dat streven naar die wereldreligie. In de Bijbel, in Openbaring 17 wordt die grote wereldreligie voorgesteld als een vrouw bekleed met kostbaarheden, die velen zal misleiden. Zij is het tegenbeeld van de bruid van Christus (Openbaring 19) hetwelk is de gemeente van Jezus Christus. Alleen de wedergeboren kinderen van de God, de volgelingen van Jezus Christus, zullen daarbij horen. Maar zij zullen op termijn hier op aarde vervolgd worden om de naam van Jezus en om niets anders (lees Openbaring 17:6).

Bij de nieuwe wereldreligie wordt de mens vele mogelijkheden geboden om zogenaamd behouden te worden, maar men wordt massaal misleid. Het maakt satan niets uit of je via Boeddha of via Allah, of via het Hindoeïsme of via een valse voorstelling van de God van de christenen naar de hel gaat, als je er maar terechtkomt. Deze weg is breed, alles kan en alles mag. Maar om de weg naar de hemel te bewandelen, moet men de smalle weg willen gaan en dat kan nooit de weg van de massa zijn.

Maar God wil ons niet in de hel hebben. Daarom gaf Jezus zijn leven voor ons, want uit de kruisdood van Jezus is het leven voor de mens geboren. Het bloed van Jezus heeft gevloeid om de mens te reinigen van zonde. Wie met een berouwvol hart tot Jezus gaat, ontvangt altijd vergeving van al zijn zonden en het eeuwige leven.

Misschien wilt u er over doorpraten, dat kan: klik hier

23 reacties op Is Allah dezelfde God als de God van de christenen?

 1. Ron zegt:

  Mooi artikel, helder. Dank u wel.

 2. Aafke zegt:

  dank u wel voor de duidelijke uitleg!

 3. Daniël Schraven zegt:

  beter kunt u het niet azeggen
  klopt allemaal nu bidden dat de moslim wereld tot inkeer komt en behouden mag worden.

 4. Henk zegt:

  Jezus is DE weg, DE waarheid en HET leven. Er is geen andere weg dan via JEZUS CHRISTUS de ZOON van GOD. Dank voor het duidelijke artikel.

 5. Nathalie zegt:

  Wauw wat een mooie site, zo helder en zo duidelijk. Ik ben niet gelovig opgevoed maar ik ben de laatste tijd veel bezig met god. Ik geloof namelijk (sinds al een hele tijd) wel in god en ik ben me druk aan het inlezen. Ik heb lang getwijfeld maar de twijfel is volledig verdwenen, het is gewoon een gevoel. Toen ik klein was ging ik wel altijd 1 avond in de week naar de kerkclub maar dat was om te knutselen :) Ik kan er met (bijna) niemand over praten want ik ken niemand die gelovig is, de mensen om mij heen geloven er helemaal niets van… Dit is de eerste site waar ik echt heel veel aan heb, en wat zo goed voelt. Ik wil u hier graag voor bedanken. De tekst leest lekker weg en het is gewoon goed. Ga zo door! En ik kan het niet omschrijven (en ja, af en toe voelt het nog onwennig) maar ik weet zeker dat god bestaat, en als Jezus Christus de Zoon van God, de weg is, dan wil ik die weg bewandelen, hoe dan ook!!!

  • HH zegt:

   Dank je wel Nathalie. Mocht je vragen hebben, laat het gerust even weten, je krijgt altijd antwoord.
   Ons email adres is:info@evangelisch-nieuws.nl

   Henk en Diny Herbold

  • martin zegt:

   Super Nathalie hier wordt ik blij van. God bestaat ik kan niet begrijpen dat mensen dat niet zien dat ze bijvoorbeeld de evolutie theorie voor waarheid aanzien, dat we dus uit het niets zouden zijn ontstaan uit dood materiaal. Bekijk nou hoe alles in elkaar zit hoe bijvoorbeeld alleen al je DNA voor hoeveelheid aan informatie bevat zo iets kleins maar gewoon niet te bevatten daar moet gewoon een Schepper achter zitten. Maar dan komt nog het punt welk geloof is de Waarheid, enkel en alleen het Christendom, Jezus zegt Ik ben de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Ik zou je aanraden om de Bijbel te gaan lezen en te beginnen met het Nieuwe Testament en dan eerst het Evangelie van Johannes.

   Veel succes, dit is de beste en meest belangrijkste keuze die je in je leven kan maken.

   • martin zegt:

    Sorry Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.

  • Nelleke zegt:

   Nathalie, je schrijft dat je zeker weet dat God bestaat en ik geloof dat God zelf deze waarheid op je hart legt. Ga ermee door en ik hoop dat je een goede kerk zal vinden, waar je verder kan leren over wie Hij wil zijn voor jou!
   Heel veel van God’s zegen wens ik je toe!
   Nelleke

  • Hou vol neem dagelijks Zijn Woord tot u voor de Geestelijke groei je omgeving is duister maar Jezus zegt dat Hy hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht schijnend tot Zijn ere Gods zegen !

 6. Arnold zegt:

  Ik ben zelf Christelijk en heb een sterk geloof in God. Eén van de dingen die mij een tijdje dwarszit is dat steeds meer christenen, en ook mensen die niet een bepaalde religie volgen, zweren dat de moslim de antichrist is omdat er een groep extremisten is die aanslagen pleegt.
  In principe wordt er in onze bijbel gezegd dat iedereen die Jezus niet belijdt de antichrist is. Ik vraag me dan af waarom er zo’n grote groep mensen is die alleen de islam bestempeld als antichrist?

  Terwijl eigenlijk, volgens deze woorden die worden aangedragen vanuit onze bijbel, iedereen die Jezus niet belijdt antichrist is. Op dit soort momenten denk ik vaak dat men wil zien dat zijn geloof de ware is zonder verder na te denken, om in dit geval moslims te bekeren, en ondertussen gelooft iedere christen dit omdat het immers gepredikt wordt. Het respect tussen de verschillende geloven verdwijnt zo naar mijn mening en dat is jammer. Wij vormen het leven op aarde immers samen en niet alleen.

  • HH zegt:

   Beste Arnold, bedankt voor je reactie. Natuurlijk gaat het veel te ver om te beweren dat alle moslims de antichrist zijn en dat alleen maar vanwege een paar extremisten. Dat is in ieder geval nooit onze bedoeling geweest. We hebben ook absoluut respect voor mensen met een andere religie en zeker ook voor Moslims. Mocht het anders op jou overgekomen zijn, dan is dat in ieder geval niet onze bedoeling geweest. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we wel fundamenteel van mening verschillen. Maar geeft ons nog niet het recht om over hen te oordelen. Uiteindelijk is het God die oordeelt en Hij kent ons allemaal en weet ook hoe oprecht we zijn geweest.

 7. Robin zegt:

  Beste Henk. Ik ben sinds kort de bijbel aan het lezen en kom dan passages tegen waar ik niet begrijp wat er mee bedoelt wordt. Kan jij ze misschien verklaren. Het begint bij Mattheus 10:34:

  “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

  Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

  En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

  Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.”

  Het komt bij mij over dat Jezus hier onze liefde afdwingt en zal straffen als hij die liefde niet kijgt. Graag je reactie.

  • HH zegt:

   Beste Robin
   Ik weet niet of je getrouwd bent of wellicht een vriendin hebt. Maar mocht het zo zijn, dan zal je ook willen dat zij onvoorwaardelijk alleen voor jou kiest, wat de consequenties mogelijk ook kunnen zijn. Ook als haar vrienden of familie jou niet zien zitten, moet ze volledig voor jou willen gaan. Anders heeft een liefdes relatie geen zin. Is dat nu het afdwingen van liefde?? Nee, of misschien wel(??????), in ieder geval kan je vriendin er ook voor kiezen om het niet te doen, ze is er vrij in. Maar echte liefde heeft nu eenmaal ook nog iets ‘egoïstisch’ in de positieve zin, (als je mij begrijpt). Liefde wil namelijk geen compromis, maar gaat altijd voor 100%.

   Zo is het nu ook met Jezus. Je mag voor Hem kiezen en Hem volgen, maar Hij wil geen compromis. Je hoeft het niet te doen, de keus is aan jou, er moet sprake van liefde zijn. Maar als je er voor kiest om Jezus te volgen, kan het zelfs betekenen dat anderen er niet blij mee zijn, want het verandert namelijk de hele manier waarop je voortaan wil leven. Niet opdat dat weer moet, maar omdat je Jezus boven alles lief hebt gekregen.

   Jezus zegt op een dag tegen de omstanders die naar hem luisterden, “wie een toren wil bouwen, gaat eerst even rekenen of hij het wel kan en wil” je doet het dus niet zomaar. Jezus wil daarmee zeggen, “als je Mij wilt volgen, doe het dan niet zomaar, maar denk eerst even over na”. Hopelijk snap je wat ik bedoel te zeggen.

 8. Ja eindelijk eens duidelijkheid….

 9. In feite is echt christendom niet een religie, maar een relatie met een persoon: Jezus Christus. ‘Want in Hem zijn alle dingen geschapen’ (Lees Col 1:16,17).In het Christendom draait het om de aller belangrijkste relatie die te bedenken is: een relatie met Degene die er voor gezorgd heeft dat je er bent: God.In het Christelijk geloof gaat het dus niet in de eerste plaats over wat wel en niet (meer) mag in het leven of over een filosofie, maar over een Persoon.Die Persoon, Jezus, leert ons wat het belangrijkste is in het leven van een Christen.Dat is God liefhebben en direct daarna de ander liefhebben.Het gaat hier dus over relaties: een relatie met God en met andere mensen….

  Jezus is niet gekomen om een religie te stichten, maar om de hele mensheid weer bij God te brengen, zonder de leugens en controle van religie. Hij help je om het heerlijke, overvloedige leven met God te ontdekken, zonder angst en zonder onterechte schuldgevoelens. Jezus neemt de zware jukken van menselijke kritiek, veroordeling, verstikkende tradities en zinloze uiterlijkheden van je af en gaat recht naar je HART…

  Het enige wat Jezus wil, is dat je zijn liefde ervaart en dat je anderen liefhebt. Het gaat Hem enkel en alleen om liefde. Liefde voor God en liefde voor je naaste. Dat is wat God van je wil, niets meer en niets minder. Alle kenmerken van religie, zoals uiterlijkheden, gedragingen, gewoonten, geboden en verboden zijn helemaal niet belangrijk voor God.In Jezus Christus vinden we eeuwig leven.…

 10. Henk arends zegt:

  Ik geloof met 1000 % zekerheid yes ik kijk er naar uit dat onze koning komt ik ben er klaar voor ik hoop andere( ware) christenen ook.

 11. Eugène zegt:

  Hallo Henk,

  Fijn dat je je ook bezighoudt met vorming van de antichristelijke beweging in de wereld. Het is inderdaad zo dat het, het doel van de wereldreligie is om Jezus als middelaar tussen God en de mens te verlochenen om de mens uiteindelijk te leiden tot aanbidding van de duivel. Dit is de grote antichristelijke misleiding van de duivel die alle aanbidding voor zichzelf wil hebben. Terwijl straks in de hemel alle aanbidding voor Jezus als het geslachte lam zal zijn, omdat Hij Zijn leven als losprijs heeft gegeven, opdat een eider die in Hem gelooft niet zal verderven maar het eeuwig leven zal hebben. Het is goed om de vorming en de aanwezigheid van de antichrist onder de aandacht van de mensen te brengen zodat de ogen hiervoor geopend zullen worden. Ons grote voorbeeld om de antichrist te onderkennen en te weerstaan is Jezus zelf. Hij was vol van de Heilige Geest en de duivel verzocht Jezus in de woestijn om zich aan hem te onderwerpen en hem te aanbidden. En telkens verwees Jezus de duivel naar het geschreven Woord en de duivel had geen vat op Hem. Naast de vorming van de antichrist mogen wij zien dat de Heilige Geest ook op volle toeren werkt om ons in alle waarheid te leiden en de verborgenheden van God te openbaren. Wat fijn om te weten dat wij de Heilige Geest mogen hebben in deze tijden van vele dwaalleerstellingen om toch de zuiverheid van Gods almachtige Woorden te mogen kennen opdat de antichrist geen vat op ons zal hebben.

  Beste Henk ik wens je Gods rijke zegen en geopende ogen des Geestes toe om nog meer gebruikt te worden in jullie bediening.

  Met broederlijke groet,

  Eugène Wagenmakers

 12. Margriet Schenkel zegt:

  Hartelijk dank voor de heldere uitleg! Uitstekend onder woorden gebracht. Regelmatig kijk ik op deze site om sommige passages te herlezen!! Met vriendelijke groet, Margriet Schenkel

 13. De naam Allah die gebruikt wordt in de Koran, stamt uit de Arabische wereld van ver voor de islam. In de polytheïstische religie van Mekka werden destijds 360 goden vereerd. Na zijn ervaringen in de grot van Mekka riep Mohammed de god Allah van zijn eigen stam (de Koeraisj) uit tot oppergod: de maangod, de god van de oorlog en het zwaard. Daarmee verkondigde Mohammed dus niet de ware God aan de dienaars van de afgoden, zoals Paulus dat eerder in Athene had gedaan, maar verhief hij de status van zijn eigen stamgod binnen het pantheon (godentempel) van Mekka en sloot daarmee alle andere goden uit. Ook veel Hindoes vereren slechts één God uit vele goden…Wie wil weten of de God van het christendom en de God van de islam dezelfde zijn, heeft een manier om helderheid te krijgen. Welke opdrachten geeft de God van het christendom aan de gelovigen? Welke opdrachten geeft de God van de islam, Allah, aan de gelovigen? Hoe stelt de bijbel God voor, hoe stelt de koran Allah voor? Als de antwoorden op deze vragen uiteenlopen, dan zijn de God van de islam en de God van het christendom niet dezelfde…De ene godsdienst schrijft dingen voor waar een mens reuze van opknapt, de andere niet.De bijbel beweert dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. De koran laat weten dat niets op God lijkt. Die uitspraken kunnen niet over dezelfde gaan…Heel veel mensen geloven in een ‘hogere macht’/God en daar is op zich niets mis mee….. Het wordt pas eng, als je de ander met geweld opdringt dat zijn God de enige echte hogere macht is,net als bij de Islam….….

 14. P.F. Blaeser zegt:

  Er zullen helaas altijd mensen ziende blind blijven. De mensen kunnen niet tegen de pure waarheid dat Jezus Christus de Zoon van onze Schepper is en de zondelast van de mensen op zich nam en nu nog neemt !!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s