De grote misleiding, ‘het nucleair akkoord met Iran’.

akkoordiran

Hassan Rohani de president van de Islamitische Republiek Iran, wordt door de leiders in het Westen en vooral de media aangeduid als “gematigd”, men noemt hem ook een vredesduif, maar men gaat daarbij er willens en wetens aan voorbij, dat hij ook een ‘Israël-hater’ is net als al zijn voorgangers en ‘haat tegen Israël is tegelijk haat tegen God” (Lees Psalm 83).

Het is nauwelijks te geloven maar de VS is desondanks zeer ingenomen met Hassan Rohani. Zijn vriendelijke gezicht en vooral zijn bereidheid om over het atoomprogramma te willen praten, heeft ook bij andere naïeve leiders in het Westen tot het nodige enthousiasme geleid. Met ziet vooral grote voordelen in de enorme olievoorraden van het land en vernieuwen van de handelsbetrekkingen.

Volgens de Amerikaanse president is de wereld door het nucleaire akkoord met Iran nu een stuk veiliger geworden. De Bijbel zegt echter in 1Thes. 5:3-4 ‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging (Gods oordeel) hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw.’

Maar christenen die de Bijbelse profetieën kennen verwachten toch niet, dat Iran echt zal stoppen met de ontwikkeling van atoomwapens. Daarbij komt dat recente mededelingen van Israëlitische en buitenlandse deskundigen allemaal lijken te bevestigen dat Iran in feite het ‘point of no return’, in zijn streven naar atoomwapens, al lang is gepasseerd. Dit ondanks jarenlange plechtige beloften van de leiders in het Westen, dat het de Islamitische Republiek nooit zou worden toegestaan om dit stadium te bereiken. Om die reden is het verre van realistisch om er vanuit te gaan dat Iran tot inkeer komt en haar nucleaire droom laat varen.

Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapensmessiasislam te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, die in hun ogen vooral de VS en Israël zijn. Dit zal tevens de manier zijn om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden, welke is de Islamitische Messias die verwacht wordt.

Overigens laat de letterlijke tekst van het akkoord zien, dat er slechts sprake is van een ‘gedeeltelijke’ bevriezing en slechts ook van ‘enkele’ onderdelen van het Iraans nucleaire programma. Het gevolg van deze bevriezing is alleen, dat de tijd die Iran nodig heeft om uit te breken naar een atoombom verlengd wordt met enkele maanden of weken.

In ruil voor deze ‘zogenaamde’ Iraanse concessies, wordt een groot deel van de westerse sancties tegen Iran versoepeld. Volgens de Verenigde Staten is het pakket sancties dat wordt opgeheven of versoepeld 100 miljard dollar waard en dit zou ruim voldoende zijn om de Iraanse economie, die op instorten staat te kunnen redden, maar tevens biedt het Iran weer de mogelijkheid om terroristische organisaties te steunen, die tegen Israël strijden.

Strijden tegen Israël.
Want het akkoord wordt in Iran vooral gezien als stap vooruit in de totale overwinning over Israël. Enige israelhatedagen voor de ondertekening van het akkoord in Genève bedreigde, de nog steeds machtigste man in Iran namelijk de ayatollah Khamenei, Israël in ongekende bewoordingen. Hij noemde de regering van Israël ‘Sag-e haar-e najess’, wat ‘een hondsdolle onreine hond betekent’ en dit is een van de meest grove beledigingen voor Israël. Hij weet alleen nog niet, dat de dag aanstaande is dat hij door de God van Israël ter verantwoording geroepen zal worden, want wie zich tegen Israël keert, keert zich tegen God.

Israël is het aardse volk van God, dat wil zeggen God heeft hen van oorsprong uitgekozen om een getuigenis van Zijn naam te zijn onder de volkeren. Natuurlijk, feitelijk is daar nog weinig van terecht gekomen, het volk van Israël is door de eeuwen heen van God afgeweken. Maar toch kan iedereen die dat wil Gods trouw zien in dat volk. Want menselijk gesproken had dit volk er al niet meer moeten zijn. Men heeft in de laatste wereldoorlog er alles aangedaan om dit volk zelfs uit te roeien. Maar God is met dit volk, vandaar dat het niet is gebeurd, Israël won steeds en zal nog winnen. God is niet met Israël omdat ze alleen maar goede en rechtvaardige dingen doen. Maar omdat God altijd trouw is aan Zijn beloften en Hij heeft zich onder ede (zegt de Bijbel) aan dit volk verbonden. Dat is nu eenmaal Gods karakter. Hij heeft ook u lief, niet omdat u zo’n pracht mens bent, maar omdat Hij verlangt u genadig te zijn. Hij belooft ons in Zijn Woord dat Hij ons genadig zal zijn, wie we ook zijn en hoe groot onze zonden ook zijn.

Gevolgen van het akkoord.
Het is niet onmogelijk dat als gevolg van het vrij komen van miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu weer miljarden dollars naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan dan officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Iran is altijd al één van de landen geweest die Israël vijandige terroristische groepen financiert. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Denkt u zich eens in, dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Wat zal dat betekenen voor de veiligheid van haar burgers. Israël zal dit mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is niet ondenkbaar, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Israël komt alleen te staan.
Hoe dan ook, Israël zal er in de komende oorlog waarschijnlijk, alleen voor komen te staan en geen steun meer uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Van de Europese Unie heeft Israël al helemaal niets meer te verwachten. De antisemitische stromingen in Europa en met namen onder EU parlementariërs en de Oost Europese lidstaten, laten steeds sterker van zich horen en zijn zo’n beetje in de meerderheid in het Europese parlement.

En helaas, ook onze media is al jaren, sterk bevooroordeeld als het gaat om Israël. Alles wat Israël doet om haar burgers te verdedigen, wordt al gauw uitgelegd als een oorlogsmisdaad. Daar staat tegenover dat er overvloedig bewijs is dat Hamas bewust, scholen, ziekenhuizen, moskeeën en woonhuizen voor militaire doeleinden gebruikt en dus gewoon burgers opoffert om haar doel te bereiken. Toch wordt daar anders over bericht in de westerse media.

De laatste oorlog in het Midden Oosten zal naar verwachting een wereldoorlog zijn. Dan is ook het einde spoedig nabij, want dan komt Jezus Zelf tussenbeide. Dan staan de vijanden vanruiter op het witte paard jezus Israël tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lees de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren, zal deze berg, door een enorme aardbeving, middendoor splijten en een zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen. Dan zal Hij de vijanden van Israël verslaan en dan zal gebeuren dat Israël Jezus als hun Messias zal erkennen.

Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan de verdrukking en het lijden van Israël en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. In dat rijk zal iedereen mogen wonen, die wedergeboren is door de kracht van God.

Conclusie Uiteraard is hier veel meer over te zeggen, maar de allerbelangrijkste vraag voor u die nu leeft in deze tijd is, bent u al klaar voor dat nieuwe koninkrijk.

Lees Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als uw Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Advertenties
Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , | Een reactie plaatsen

De opmars van de Islam in ons land.

islam-dominate

Heel veel Nederlanders maken zich momenteel zorgen over de toekomst en dit komt met name door de vluchtelingenproblematiek. We zijn feitelijk nog maar net bekomen van het nieuws over de financiële crisis en de onmetelijke schulden berg die dat mee zich mee brengt en we worden nu al weer geconfronteerd met deze enorme stroom aan vluchtelingen die elke dag bij duizenden Europa binnenstromen. Ook in 2016 worden er vele duizenden verwacht, minstens zoveel als in het afgelopen jaar en mogelijk nog meer.

Natuurlijk we willen eerlijk zijn, het is ook wel weer te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken, vooral als je uit een verschrikkelijk oorlogsgebied komt. En gelukkig zijn er ook nog veel mensen die vanuit een bewogen hart willen helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen.

Maar tegelijk geeft het ook een dubbel gevoel.
Want de toenemende stroom van nu al meer dan één miljoen mensen, die via de middellandse zee naar Europa komen, zijn overwegend Moslim. En de Islam is beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Op dit moment is vijftig procent van alle baby’s van Islamitische ouders. Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich daar zorgen over maken en zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek. En wat betekent het voor de toenieuwemoskeekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

Maar wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden, maar ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc.. En wat dan als christenen in sommige steden steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren.

Iemand zei, “als het gaat over het milieu of over ons begrotingstekort, dan is het veel gehoorde argument, dat we onze kinderen niet met de gevolgen willen opzadelen. Maar hoe staat het dan hiermee, de opmars van de Islam in ons land, deze zal zeker ook verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving”. Degene die dat ontkennen, spreken tegen beter weten in.

En ja, politici haasten zich om ons te vertellen dat het allemaal wel meevalt. Men zegt, het gaat juist erg goed, we kunnen het allemaal makkelijk aan en wat in andere landen al gebeurde, kan hier niet gebeuren. Maar waarom niet? In dit geval lijkt onze media wel een verlengstuk van de overheid.

De werkelijkheid is dat onze Europese landen het keer op keer helemaal niet aan te kunnen en een enorm spanningsveld groeit tussen voor en tegenstanders. Daarbij worden we ook nog geconfronteerd met moordzuchtige Islamitischeisisparijs fundamentalistische groepen, zoals de Isis die er niet voor terugdeinzen om ook in Europa aanslagen te plegen met vele slachtoffers. Dit zal de spanningen in Europa zeker geen goed doen. Helaas waren sommige aanslagplegers, zogenaamd vluchtelingen.

Er zijn natuurlijk ook mensen die liever niet te veel nadenken over de toekomst. En natuurlijk, God zal met ons gaan, waarom zullen we dus bezorgd zijn. God zegt in Jes.43:2 “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.”

Maar tegelijk moeten we wel klaar wakker zijn en de aanwijzingen van God onderscheiden die ons vertellen in welke tijd we leven (1 Thes.5:4-8). In de eindtijd zullen de profeten ook spreken en ons waarschuwen. God heeft het beloofd in Hand.2:17 “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.”

En er zijn ook nu steeds meer mensen die profetische openbaringen van God ontvangen, die frappant veel lijken op wat wij nu meemaken. Dat kan toch onmogelijk toeval zijn.

Zoals een oude gelovige vrouw in Valdres (Noorwegen), die 40 jaar geleden in 1968 een openbaring kreeg, KLIK HIER.

Ze profeteerde o.a.: “…dat als een vloedgolf, mensen uit arme landen naar Europa zullen stromen. En…er zullen er zoveel komen, dat de mensen hier er last van zullen krijgen. Het zou o.a. spanning gaan geven tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Europa. ”

Dit werd enkele jaren geleden al openbaar gemaakt door Emanuel Minos, een 81-jarige evangelist uit Noorwegen en de profetie trok onlangs weer belangstelling doordat, Minos er opnieuw over sprak tijdens een grote bijeenkomst in Oslo.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die zo’n boodschap direct in twijfel trekken en ja, het is ook niet verkeerd om voorzichtig te zijn met openbaringen die mensen ontvangen. Jezus heeft ons ook gewaarschuwd voor valse profeten (Mat.24). Maar deze profetie, zou ons toch op z’n minst wel moeten waarschuwen, dat we bereid moeten zijn, want Jezus staat te komen. Laat u vooral niet in slaap sussen.

Veel christenen stellen zichzelf gerust, door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer en dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel zorgen moeten maken. En ja, Jezus heeft ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat er tekenen (aanwijzingen) zullen zijn die wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Mat.24).

De dreigende opmars van de Islam en de grote verdrukking.
De Grote Verdrukking komen we voor het eerst tegen in Mattheüs 24, daar lezen we de rede van Jezus over de laatste dingen. De Grote Verdrukking hoort dus bij de dingen van het einde, de laatste dingen.

Lees Mat.24:21 en 22 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is mogelijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist (een charismatische wereldleider) opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13).

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich alsmessiasislam de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld….maar straks ook voor Europa, want miljoenen Moslims gaan nu in Europa wonen. Dit betekent dat Europa in de komen jaren, zeker meer onder de invloed van de Islam zal komen.

De tijd van de antichrist is dichterbij dan ooit.
We hebben een geweldige boodschap voor u. Als u de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard, behoort u bij de kinderen Gods die straks wegnomen zullen worden van de aarde en dan zult u de tijd van de antichrist niet meemaken. Als u de Heer Jezus niet aanvaard hebt en dit ook niet tijdig doet, gaat u mogelijk een vreselijke periode tegemoet en is er voor u dan geen mogelijkheid om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten. Het is dichterbij als dat menigeen denkt.

Napraten of meer weten, klik hier

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, nieuwe wereldorde | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vluchtelingen crisis, teken van de eindtijd.

vluchtelingencrisis

De Bijbel staat vol met woorden die ons waarschuwen om alert te zijn op de tijd waarin we leven. De reden is dat God ons wil waarschuwen voor het naderend einde van deze tijdsbedeling en de grote dag van de terugkeer van Jezus Christus.

De levende God, Schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf geopenbaard in onze wereld. Hij kwam vanuit de tijdloze eeuwigheid in Christus binnen onze werkelijkheid hier op aarde. Hij werd gekruisigd, begraven en stond ook weer op uit de dood, waarna Hij naar de hemel is opgevaren en… vanwaar Hij volgens de Bijbel ook weer zal terugkomen. Zijn terugkeer zal eveneens het einde betekenen van alle machthebbers en koninkrijken in deze tijd (Lees over de droom van Nebukadnezar in Dan.2:36 e.v.). Tegelijk is het ‘t begin van een nieuw koninkrijk waarin Jezus alleen zal regeren.

God waarschuwt in Zijn grote liefde, door tekenen die te lezen zijn in veel profetieën in de Bijbel en die ons zeggen dat die dag van Jezus wederkomst dichterbij gaat komen. Nu, wat betreft deze profetieën kunnen we zeggen dat, alhoewel we nog niet alles tot in detail weten, we wel zien dat er steeds meer puzzelstukjes langzaam op hun plaats vallen.  Het is alsof we in de verte kijken naar de horizon. Je kunt nog niet alles al precies onderscheiden, maar naarmate het dichterbij komt wordt het duidelijker.

In ieder geval, het moet in deze tijd voor de biddende Bijbellezer duidelijk zijn, dat er om ons heen dingen gebeuren die passen in het plan van God met deze wereld.

Zo horen we in deze tijd van de z.g. Arabische lente, d.i. de opstand in de Arabische wereldarabischelente om hun dictators af te zetten. Om die reden woedt er vandaag ook een hevige burgeroorlog in Syrië en is ook IS ontstaan, die een totalitaire Islamitische staat nastreeft in het Midden Oosten.

Maar ook dit past ergens in het plan van God. Mogelijk is de enige reden hiervoor, dat de weg moet worden vrijgemaakt voor de komst van de z.g. Nieuwe Wereld Orde, onder leiding van de door de Bijbel geprofeteerde laatste wereld dictator, de antichrist (Lees wat Jezus zegt in Mat.24:15-22). Om die reden ook, volgt dan momenteel in het Midden-Oosten de ene crisis op de andere.

Vroeger was het allemaal ver van ons bed, we lazen er wel van in de krant of we zagen het op de TV, maar het gebeurde ver van waar wij leefde, het leek een andere wereld dus. Maar dat verandert nu in een snel tempo. We zien op dit moment dat de oorlog in deze Islamitische landen er toe leidt dat er een tsunami aan vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken in de meer welvarende Europese landen. Momenteel vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats, van het Midden Oosten naar Europa en dit zal zeker tot grote veranderingen gaan leiden in Europa. Mensen die dat willen ontkennen zijn o.i. toch wat naïef.

En natuurlijk is het te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken en ook dat veel Europese landen om humanitaire redenen, alles zullen doen om deze mensen te helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen. Maar het is duidelijk dat de meeste van deze mensen (90%) Islamitisch zijn. En natuurlijk…we moeten daar ook weer niet op voorhand al conclusies aan verbinden. Maar…. het is toch wel zeker dat ook dit te maken heeft met het plan van God met de wereld in deze eindtijd. In ieder geval is de nu steeds toenemende stroom van ruim één miljoen mensen, die via de middellandse Zee naar Europa komt, overwegend Moslim.

Daarbij komt dat het te verwachten is, dat (ondanks tegenstand van sommige landen) het Islamitische land Turkije toch, op termijn lid zal worden van de Europese Unie. Omdat het hier gaat om een enorm land met veel erdohaninwoners, zal hun invloed in Europa absoluut van grote betekenis zijn. En…het is te verwachten dat dit ook voor ons land van grote invloed zal zijn, want ook nu al zien we dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering en ze worden ook zo nodig benaderd.

Daarnaast hebben de westerse mogendheden een z.g. nucleair akkoord gesloten met Iran, met de bedoeling om de atoombewapening van Iran tegen te gaan en tegelijk de economische sancties op te heffen. Want op die manier kan men weer handeldrijven met dit land. Men vergeet echter dat Iran een onbetrouwbare partner is. Zodra de economische banden goed zijn aangehaald, zal het Islamitisch Iran z’n ware aard tonen. Vanwege economische belangen zal het westen dan geneigd zijn zich te laten chanteren.

Natuurlijk, alles is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de ware betekenis van al deze ontwikkelingen in de nabije toekomst steeds duidelijker gaan worden.

Europa is in een sneltreinvaart op weg is naar één Europa en alles wordt voorbereid zodat straks de nieuwe leider, waar de Bijbel van spreekt (Lees Openb.13 en 17), zal kunnen opstaan. Die leider wordt genoemd de antichrist, die aanvankelijk ook wereldwijd geaccepteerd zal worden.

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk.  Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd doorantichristrijk coalitie van tien leiders en is waarschijnlijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13). Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist tijdelijk een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal in ieder geval worden geroemd als een groot vredestichter en misschien wel in aanmerking komen voor de nobelprijs voor de vrede. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht heeft: vrede en voorspoed, maar het zal alleen van korte duur zijn  (1 Thes.5:2). Juist als men denkt veilig te zijn is de laatste grote wereldoorlog nabij. In Ezech. 38 en 39 wordt deze oorlog uitvoerig beschreven. Daar is sprake van Gog uit het land Magog, die samen met enkele bondgenoten zich zal keren tegen Israël. Steeds meer Bijbeluitleggers geloven vandaag, dat we bij Gog en Magog moeten denken aan een nieuw Islamitisch bondgenootschap, wat zich uiteindelijk tegen Israël zal keren. Eerst zal men zogenaamd vrede willen sluiten, maar dat zal slechts van korte duur zijn.

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld maar ook voor Europa, omdat Europa gewoon meer onder de invloed van de Islam zal komen. Begrijp mij niet verkeerd, het hoeft niet precies zo te gaan, het zou zo kunnen gaan, want de Islam verwacht ook een Messias. De tijd zal het ons vergezichtleren, als hetgeen in de verte al te zien is, dichterbij gaat komen.

De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste moslims wereldwijd verwachten hem, de komst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam. Hoe lang het nog zal duren weten we niet, maar dat het dichterbij komt is zeker.

Op het hoogtepunt van de macht van de antichrist, zal God tussenbeide komen. Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Conclusie De allerbelangrijkste vraag voor een christen wat leeft in deze tijd is, of we al klaar zijn om straks Jezus te ontmoeten als Hij weerkomt. Daarvoor moeten we ons voorbereiden, ons heiligen en dagelijks leven in nauwe relatie met Jezus.

Bent u er klaar voor? Als u Jezus nog niet als uw Heer en Redder hebt ontvangen is het nu de tijd om te reageren. Hebt berouw over uw zonden, en roep de naam des Heren aan opdat u gered zult worden (Handelingen 2:14-39).

Napraten? Dat kan KLIK HIER

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde | Tags: , , | 1 reactie

Een totalitair Islamitische staat dreigt.

middenoosten

Hoe zorgwekkend is het oprukken van ISIS voor de westerse wereld.

De doelstelling van de ISIS is de stichting van een salafistisch kalifaat, eventueel wereldwijd. Hun methoden zijn reguliere oorlogsvoering, etnische zuivering, massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzeling, kind soldaterij, onderdrukking met bruut geweld, publieke executies door onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel, propaganda, chemische wapens.

Men financiert de activiteiten door de plundering van banken, diefstal van staatseigendom, afpersing van winkeliers, verkoop van ruwe olie, belasting van christenen, donaties van rijke personen uit de Golfstaten. ISIS is met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard dollar de rijkste terreurbeweging in de wereld.

Steeds meer oliebronnen vallen ook in handen van strijders van ISIS. Daarmee komt mogelijk de wereld olievoorziening steeds meer onder controle van die groepering en dit heeft direct gevolgen voor onze economie. ISIS streeft naar een kalifaat, een sharia-staat die delen van Irak, Syrië en Libanon omvat en die uiteindelijk macht in de hele wereld wil hebben. De strijders van de ISIS zullen olie zeker als politiek drukmiddel gaan gebruiken. Ze zullen nog meer opleidingskampen voor extremisten gaan inrichten en dat betekent ook grotere dreiging voor terreur in Europa en Israël.

Je kan de opkomst van ISIS in Irak niet los zien van de verschrikkelijk burgeroorlog in Syrië. Nu al hebben ze een groot aansluitend gebied in Syrië en Irak veroverd en waar ze zeggenschap hebben, voeren ze de sharia in.

Wat zijn de gevolgen voor Europa? De toekomst zal het uitwijzen, in ieder geval werkt de ISIS als een magneet op jonge jihadisten in Europa. De Syriëgangers zijn nu al een probleem in verschillende Europese landen en dat wordt straks nog veel erger.

ISIS is antichristelijk.
In verschillende plaatsen in, het door hun veroverde gebied,  hebben moslims gedreigd de christelijke kerken plat te branden als ze het wagen deze weer te openen. Ook wordt geëist dat christenen zich bekeren tot de Islam, of de ‘dhimmi’ (onderdanige) belasting gaan betalen, anders worden ze onthoofd. Bijvoorbeeld toen de ISIS de tweede stad van Irak, Mosul, aanviel enonthoofd daar vele christenen massaal onthoofden. De helft van de bevolking vluchtte daardoor weg, waaronder het laatste restant christenen. In 2003 woonden er nog 35.000 christenen in de stad.

Onthoofding kenmerk van de Antichrist.
De onthoofding van gelovigen is, samen met de ontkenning van de Zoon van God Jezus Christus, één van de allerbelangrijkste in de Bijbel genoemde kenmerken van de Antichrist:

‘…; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.’ (Openbaring 20:4).

Mensen die vervult zijn met de Heilige Geest en Gods Woord biddend onderzoeken, zien in deze tijd in razend tempo de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Het Midden Oosten wordt wel het hart van de wereld genoemd en vanuit de Bijbel weten we ook dat daar de klok12laatste strijd gestreden zal worden tussen Jezus en de antichrist. Alhoewel niemand de dag noch het uur weet van Jezus wederkomst, zien we wel in de ontwikkelingen in het Midden Oosten, dat het steeds dichterbij komt, het is even voor twaalf.

De komst van de z.g. Arabische lente betekende het einde van de regeerperiode van verschillende dictators, maar in veel gevallen is het tegelijk het begin van een Islamitische regering en de invoering van de sharia, de z.g. Islamitische wetgeving. Alhoewel de media ons soms iets anders wil laten geloven, is het z.g. democratisering proces in die landen beslist niet hetgeen het lijkt. In plaats daarvan zien we hoe radicaal Islamitische groeperingen nu de macht grijpen. Het gevolg is dat veel christenen in die landen die het toch al niet gemakkelijk hadden, nu extra onderdrukt worden.

Zo is er op dit moment een bloedige machtsstrijd gaande in Syrië. Ook Assad weet dat hij niet veel tijd meer heeft en ook heeft hij gezien hoe het met Khadaffi en Moebarak afgelopen is. Assad vertrouwt nog op zijn sterke relatie met Iran, Hezbollah en Rusland. Door Syrische vluchtelingen die naar Turkije vluchten, raakt langzaam maar zeker ook Turkije betrokken bij het conflict.

De Bijbel zegt, God stelt koningen aan en zet koningen af. Lees Daniël 2:22: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap degenen, die verstand hebben.

In Openbaring 5 wordt ons een prachtig tafereel getoond van hetgeen zal plaats vinden inopenbaring5 de toekomst en hiermee wordt opnieuw aangegeven dat God ook het wereldgebeuren in Zijn hand heeft. God heeft a.h.w. het plan met deze wereld in een boekrol vastgelegd. De degene die deze boekrol mag openen is ook degene die het plan zal uitvoeren. Jezus is het die de boekrol aanneemt uit de hand van Zijn Vader en Hij voert ook het plan van God uit. Daarom, achter alle strijd en oorlog zit een plan, het gaat over een strijd tussen Jezus en satan.

We zijn er in deze tijd getuige van hoe koningen worden afgezet en dat satan alles doet om de volkeren op te zetten tegen Christenen en Israël. Dit zal straks uitlopen tot de grote strijd van Armageddon, lees Openbaring 16: 13,14.

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God…En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon.

Het net sluit rondom Israël.
De opkomst van de ISIS laat zien dat de macht van radicale moslims rondom Israël steeds groter wordt. Het net om Israël is bezig zich te sluiten. Ook de z.g. deal tussen de VS, isis2Rusland en Iran, over het inperken van het nucleaire programma van Iran, is feitelijk gevaarlijk voor Israël. In ruil daarvoor zal het Westen de strenge sancties opheffen. De deal zelf is echter volstrekt ondeugdelijk, Iran kan zich namelijk makkelijk aan de afspraken onttrekken, omdat de afspraken over de inspecties een lachertje zijn. En zelfs als het land er zich niet aan onttrekt, kan het over tien jaar, zo is afgesproken, zijn gang gaan – en dat kan Iran meteen met de tegoeden die nu vrij komen in het westen.

Het gevolg is ook dat miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu via dit land weer naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan nu officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Israël zal dat mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is denkbaar.

Iran wil duidelijk de totale vernietiging van Israël en werkt daarom zeer waarschijnlijk, gewoon door aan de ontwikkeling van nucleaire wapens, ondanks de z.g. deal. Israël is het meest bezorgd over het nucleaire programma van Iran, zodanig dat een aanval van Isarël op de Iraanse atoominstallaties niet uit te sluiten is.

Israël zal er in dat geval waarschijnlijk alleen voor komen te staan en geen steun uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Iran zou dan de oliereserves kunnen afsluiten voor de wereld en economisch herstel in de wereld is dan echt definitief van de baan en dit kan het begin zijn van een wereld oorlog, maar dan is ook het einde spoedig nabij.

Dan komt God echter Zelf tussenbeide. Dan staan de tegen Israël verenigde natiesarmageddon2 tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als je Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , ,

De Griekse crisis toont aan, de EU is een reus op lemen voeten.

crisisgriekenland

Er heerst paniek op de Europese financiële markten en bij de verschillende regeringen. Dat wat nu in Griekenland gebeurt is nog niet eerder voorgekomen. Feitelijk is het probleem niet alleen maar de slechte economische situatie, maar nog veel dat de EU maar doormoddert en geen besluiten neemt over de manier waarop men de financiële crisis die nu dreigt wil aanpakken. Dat wekt enorme onzekerheid en ergernis. Als gewone burgers er al zenuwachtig van wordt, hoe moet het dan zijn voor bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks besluiten nemen over miljoenen investeringen?”

DanielNeb

Deze gang van zaken doet ons toch weer teruggrijpen naar de Bijbel. De ontwikkeling van de EU deed me o.a. heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2). De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterrenwichelaars, waarzeggers, etc.) zijn niet in staat de droom te verklaren, vooral ook, omdat de vorst hen niet eerst wil inlichten over de inhoud van de kwade droom. Op zichzelf natuurlijk bespottelijk, maar wie zoveel macht heeft, bepaalde in die dagen zelf wat hij wel en niet wilde zeggen en horen. Hun macht was absoluut. In ieder geval wordt hij zo woedend, dat hij dreigt hen allen te doden, inclusief Daniël. Maar Daniel vraagt wat extra bedenktijd en bidt tot zijn God. Uiteraard is alles in het plan van God, want God wilde Daniël verhogen en zo zijn plan openbaren aan die goddeloze heerser. In een nachtelijk visioen werd Daniël toen de inhoud van de droom geopenbaard. Aldus beschrijft en interpreteert Daniël nauwkeurig de droom van de koning. Daniël vertelt Nebukadnezar dat hij in zijn visioen een zeer groot beeld had gezien: “Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem.” Met dat beeld loopt het slecht af in de droom van de koning: “Terwijl u toekeek, werd er een steen los gemaakt, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam; die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem. Tegelijkertijd vergruisden toen het ijzer, het brons, het zilver en het goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren”.

De uitleg van Daniël bevestigt de bange vermoedens van Nebukadnezar: het gouden hoofd symboliseert het koningschap van Nebukadnezar zelf. Daarna zal er een rijk komen dat kleiner is; vervolgens een rijk van brons dat over de hele aarde zal heersen. Een rijk, hard als ijzer zal volgen. Tenslotte het rijk van ijzer en leem, twee materialen die niet met elkaar mengen en dus zal het beeld nooit stabiel kunnen zijn.

Er zijn opmerkelijk veel parallellen met de Europese Unie. Het ontbreekt de Unie beslist aan een voldoende stevige economische basis voor een duurzame politieke eenheid. Daardoor is de enige uitweg om tot een eenheid te komen, het overdragen van nationale bevoegdheden van elk land aan de Unie, ze zal dan dus steeds dictatorialer moeten worden. Dit zal de weg openen voor de komst van een nieuwe wereldleider, voorspelt door de Bijbel.

Deze nieuwe wereldleider is de man die oplossingen zal weten voor de grote problemen, waar men nu in Europa mee worstelt. Wie is deze satanische superman die het wereldtoneel nog op moet stormen? Wat zal hij doen? Hoe zal hij zijn? Waar zal hij vandaan komen. Zal hij in onze tijd nog verschijnen?

De meest gebruikte en bekendste titel voor deze duivelse leider in de eindtijd is zonder twijfel de antichrist. Maar dit is niet zijn enige aanduiding in de Bijbel, er zijn er meer en deze namen geven ieder afzonderlijk iets aan van het karakter van deze persoon en de manier waarop hij zal komen.

Hier zijn de meest voorkomende benamingen van de komende antichrist.

 1. Een ‘verwoester’ (Daniël 9:27)
 2. De mens der wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:3)
 3. Zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2:3)
 4. Het beest dat uit de zee komt (Openbaring 13: 1-9; 17:3, 8)

De ‘geen contant geld’ economie staat voor de deur.

antichristEen van de belangrijkste manieren waarop de antichrist de economie zal beheersen zal zijn ‘geld vrije’ economische systeem zijn en het is dichterbij dan ooit.

Lees Openbaring 13:16-18 waar u kunt lezen over toekomstige maatschappij zonder contant geld.

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven worde op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid wie verstand heeft berekenen het getal van het beest want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Straks zal men niet meer kunnen kopen en verkopen, zonder het merkteken van de antichrist op het voorhoofd of rechterhand. In deze tijd zien we dat de techniek aanwezig is om dit te realiseren. We hebben momenteel allemaal al de mogelijkheid om digitaal te bankieren en te betalen. Vanuit de banken sector zijn er ook veel voordelen aan een geen contact geld economie. Contant geld vinden banken alleen maar lastig, daar moeten ze dure geldtransporten voor laten rijden.

Datzelfde geldt voor de overheid, bijvoorbeeld zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk. Contant geld is straks nergens meer te besteden, van iedere burger is precies bekend hoeveel deze verdient, waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer.

Maar het belangrijkste van alles, iedereen die hier mee te maken krijgt zit in het net van de antichrist, op deze manier heeft hij de totale controle over de wereldhandel. Niemand zal naar het winkelcentrum kunnen gaan, zijn tank vol kunnen gooien, de elektriciteitsrekening kunnen betalen, boodschappen kunnen doen, kunnen betalen om het gras te laten maaien, of een hypotheekaflossing kunnen doen zonder het teken van het beest — het handelsteken van de verdrukking.

Het Europese rijk en de antichristelijke heerschappij. De Bijbel leert dat in de laatste periode van 7 jaar, voorafgaande aan Jezus wederkomst zal dit rijk op z’n hoogtepunt van de macht zijn. God zal nog toelaten dat legers demonen bezit nemen van mensen (Lees Openb.9). Deze wereldleider zal langzaam maar zeker invloed krijgen, zowel op economisch als religieus vlak, over de gehele wereld. Alleen, hij keert zich speciaal tegen God en de gemeente en wordt daarom genoemd de antichrist. (1 Joh. 2:18-22) Het is niet onmogelijk dat we hier moeten denken aan invloed uit de Islamitische richting. De Islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus als profeet en zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als u zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roept u daarmee weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel – gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie, die tweemaal zegt: ”God heeft geen zoon nodig’’.

Hoe dan ook zal het een zeer donkere tijd zijn voor Christenen omdat ze vervolgd zullen worden. (Lees Openb.13:6 en 7) God zal echter de oprechte kinderen Gods niet overlaten aan de satan en zijn demonen. Jezus heeft beloofd terug te komen om Zijn gemeente, die ook wel genoemd wordt Zijn bruid, op te halen. Johannes 14: 1-3 “…want Ik ga heen om u plaats te bereiden; En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn mag, waar Ik ben.”

Alles om ons heen vertelt ons, het is dichterbij dan we denken. Zorg bereid zijn, want Jezus gaat komen.

Napraten? KLIK HIER

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Euro crisis, Europa, Geld | Tags: , , | Een reactie plaatsen

God heeft Moslims lief

terreur2
In de afgelopen tijd kregen we veel ellende te zien in de media.

Een verschrikkelijke terreur van fundamentalistisch Islamitische groeperingen op verschillende plaatsen. Het is beslist een golf van haat wat over de volkeren spoelt en wat komt van fanatieke Islamitische groeperingen. Natuurlijk moeten we dat niet alle Moslims gaan aanrekenen, er zijn er genoeg die dit ook afwijzen, al durft men (op een enkeling na) het niet altijd zo openlijk te zeggen. In ieder geval heeft God Moslims lief en is discriminatie, afwijzing en veroordeling nooit Gods wil.

Vreemde woorden.
Een feit is wel dat o.a. op internet steeds weer de voor ons vreemde Arabische woorden Fatah en Jihad opduiken. Wat betekenen ze en wat moeten we ermee? Voor de volgelingen van de militante vorm van de islam zijn het heel bekende woorden, ze worden er a.h.w. door geïndoctrineerd. Het betekent in gewone bewoordingen, dat Allah hen opdraagt om de landen van de wereld met het zwaard te veroveren. In deze zin is het beslist een angstige doctrine, want….het wordt in onze (eind)tijd door volgelingen  van de Islam in verschillende landen van Europa reeds uitgevoerd. Tegenwoordig horen we van overal in de wereld, hoe fanatieke moslims terreuraanslagen plegen. Moslim terreur van fundamentalistische groepen, was voorheen voornamelijk in het Midden Oosten, dus ver van ons bed, maar het heeft momenteel duidelijk ook zijn weerslag in Europa en de rest van de wereld.

Gematigde tak van de Islam.
Daarnaast hebben we natuurlijk gelukkig ook te maken met een meer gematigde tak van de Islam. Maar alhoewel ze geweld afwijzen, hebben zij vaak wel als strategie, het ondersteunen van de bouw van zoveel mogelijk moskeeën in westerse landen en het streng bewaken van de eigen identiteit.  Hetterreur uiteindelijke doel van de Islam is nog steeds de Islamisering van de wereld en in ieder geval, mede door het enorme geboortecijfer binnen Moslim gezinnen, wordt hun invloed hoe dan ook steeds groter.

Maar er zijn meer dingen, bijvoorbeeld: nog steeds zijn er Moslims die weigeren zich te assimileren met de plaatselijke bevolking, men spreekt in eigen kring uitsluitend nog de eigen taal, men kent eigen strikte regels m.b.t. kleding en voedsel die desnoods met behulp van sociale druk mogen worden opgelegd. Ook gemengde huwelijken zijn vaak een groot sociaal probleem binnen de familie en wanneer Moslims zich bekeren tot b.v. het christelijk geloof, kan dat tot gevolg hebben dat familie en vrienden definitief afstand nemen.

Nu ben ik ervan overtuigd dat de meerderheid van de Moslims niet gewelddadig zijn en dat lang niet iedereen zich echt bewust is van de uiteindelijke bedoelingen van de Islam, namelijk om de wereld te Islamiseren. Maar ik moet toch ook constateren dat het aantal Islamitische fanatici wel onrustbarend groeit. In sommige delen van de wereld is er op dit moment geen godsdienst zo agressief als de Islam! De Islam richt zich niet alleen tegen Joden, maar ook tegen alle niet-Moslims en zelfs tegen meer gematigde Moslims. Na de ‘Arabische Lente’, waardoor de Arabieren van het juk van hun oude regeringen werden bevrijd, kwam de gematigde Islamitische bevolking duidelijk van de regen in de drup. De oude regeringen waren corrupt, maar de nieuwe machthebbers zijn weer voorvechters van de z.g. Sharia. Dit is een meedogenloos Islamitisch rechtssysteem, waardoor een wreed en hardvochtig regime ontstaat.

Het Islamitische Paradijs.
De authentieke Islamitische leer zegt dat de gelovige Islamiet straks na z’n dood, in een Islamitisch Paradijs zal komen. Nu is het voor christenen op z’n zachtst gezegd merkwaardig, dat het Islamitische paradijs hoofdzakelijk in het teken staat van uitbundige seksuele genoegens. Ook hierbij beseffen we dat het mogelijk is dat niet alle Moslims dit zo letterlijk zullen nemen. Maar een feit is wel dat de Koran leert, dat in ‘de Tuin’ (=Paradijs) alle menselijke verlangens vervuld zullen worden. Bijvoorbeeld, iedereen is daar rijk, woont in grote ‘kastelen’ en viert oneindig feest. Maar ook, Moslim-martelaren die zichzelf bijvoorbeeld opbliezen temidden van Joden en ongelovigen, krijgen ieder 72 maagden(?) tot hun beschikking, de gewone moslim ‘slechts’ 40 en alle seksuele begeerten die op aarde verboden waren, mogen nu ineens vrijelijk ‘gevierd’ worden. Vooral deze belofte is de belangrijkste drijfveer voor Moslim-mannen, om zich als ‘martelaar’ op te offeren in de strijd tegen Israël en tegen alle andere ongelovigen. Wat de huidige Moslimvrouwen in het paradijs te wachten staat is onduidelijk, maar ik zou er niet gerust op zijn.

Grote verschillen met de Bijbel.
Voor mensen met enige Bijbelkennis zal het niet moeilijk zijn de grote verschillen met de Bijbel op te merken. Volgens de Bijbel zal er straks gelukkig alleen nog Goddelijke liefde overblijven en lijkt er, in tegenstelling tot het Moslimparadijs, juist geen enkele plaats meer te zijn voor seksuele verlangens. Jezus zei zelfs dat er in het eeuwige leven niet meer getrouwd zal worden en er geen huwelijken meer zullen bestaan.

Ook zal de Islam niet uiteindelijk de wereld overheersen.
Maar de Bijbel leert namelijk dat Jezus terugkomt, om 1000 jaar lang vanuit Jeruzalem over de aarde heersen. Er is dus een nieuw vrederijk aanstaande, waarin er geen plaats meer zal zijn voor andere regeerders of godsdiensten. God weet wanneer de tijd daar is, waarop Jezus zal moslim1weerkomen en deze wereld in bezit zal nemen. Wat een ontgoocheling voor iedereen die een andere verwachting had. Laat ons in ieder geval bidden voor de vele Islamitische landen in de wereld, opdat God de deur nog open zal houden zodat ze het evangelie van Gods liefde mogen horen. Gelukkig horen we nog steeds hoe Moslims op wonderlijke wijze in aanraking komen met de liefde van God. Sommige getuigen zelfs over dromen of visioenen waarin ze de Heer Jezus hebben ontmoet.

Overeenkomsten in de geschiedenis.
Als we terug gaan in de geschiedenis, dan zullen we ontdekken dat we geschiedkundig niet zo ver van elkaar af zitten. We komen zelfs heel veel begrippen tegen in de Koran, die we ook uit de Bijbel kennen. Christenen herkennen in de ontmoeting met Moslims vaak veel. Islam en het christelijk geloof, Bijbel en Koran, zeggen in woorden op veel punten hetzelfde over God.

Ook zij geloven in Abraham als hun voorvader. En zoals Moslims in de Koran geloven, doen Christenen dat in de Bijbel, we zijn beide mensen van het boek. Het lijkt in die zin beslist wel op elkaar, maar dat neemt niet weg dat de Koran door een christen toch nooit op dezelfde manier gezien kan worden als de Bijbel.

Want de meeste overeenkomende begrippen in de Islam hebben uiteindelijk toch een andere betekenis. Het verschil zit niet in het woord dat veel moslims voor God gebruiken: ‘Allah’. De Arabische Bijbel spreekt immers ook over Allah. Allah is eenvoudig het Arabische woord voor God. Het verschil zit in wat de Bijbel en de Koran over God zeggen. In de ontmoeting met Moslims zullen we dus steeds moeten uitleggen wat we bedoelen.

Het belangrijkste verschil zit in de manier waarop Christenen en Moslims, Jezus zien. Feitelijk is Jezus voor Christenen, de belangrijkste persoon in de Bijbel. Hij is het hart van het evangelie. Hij is het Woord van God zelf (Joh.1:1) m.a.w. alles in de Bijbel wijst naar Hem. De Bijbel leert, Jezus is God in een menselijk lichaam (Joh.1:4).

De Islam ontkent niet de geboorte van Jezus, maar ontkent wel de Godheid van Jezus en het wil zeker niets weten van zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis. Het gaat zelfs zover, dat iedere Moslim die gelooft dat Jezus God Zelf is, begaat de “Sjirk”, de zo te zeggen “onvergeeflijke doodzonde”. Dat is een zonde die, volgens de Koran, je voor eeuwig in de HEL brengt. Daar staat tegenover dat de geboorte, lijden en sterven van Jezus, de kern of het hart van het christelijk geloof wordt genoemd.

De Islam zegt wel dat Jezus een profeet was die veel wijsheid van God ontvangen heeft, maar geen openbaring zoals de profeet Mohammed. De Islam ontkent dus dat Jezus onze verlosser is en dat de liefde van God Hem er toe bracht om Zijn Zoon Jezus te offeren voor onze zonden (Joh.3:16).

De Islam leert dat de mens van nature het goede kan doen, dus heeft hij geen verlosser nodig. Als hij zondigt, moet hij gewoon terugkeren op het rechte pad en zijn best doen om volgens de Islam te leven. Dan kan God hem zijn zonde eenvoudigweg vergeven. Een Moslim gelooft dat God de vrijheid heeft om te vergeven wie Hij wil. Daarom ook is het duidelijk dat de Islam een antichristelijk (=tegen Christus) godsdienst is.

Goddelijke vergeving gaat in de Bijbel veel dieper.
God kan echter de zonde niet zomaar vergeven, dat is in strijd met de heiligheid van God. Vergeving vraagt ook om genoegdoening van Gods eer en rechtvaardigheid. In de offerdienst van het Oude Testament, leerde de Israëlieten dat al. Zonde is slavernij aan de boze en de macht van het kwaad; een breuk in de relatie met God.opstanding Daarom is er verlossing van Gods kant nodig. Het Nieuwe Testament vertelt ons van het offer dat voor eens en voor altijd is gebracht door Jezus Christus, het Lam van God. Wie zijn genade aanvaardt, mag delen in zijn liefdesgemeenschap.

Nog een waarschuwing.
Ondanks deze verschillen past het ons als christenen niet, om neer te kijken op Moslims in het algemeen, beter is om te bidden dat velen de echte liefde van God zullen gaan leren kennen. Het evangelie zegt ook glashelder dat wij als christenen ons niet mogen verheffen boven anderen, dus ook niet als het Moslims betreft, die soms wel heel andere gewoonten hebben. God kijkt dwars door al die verschillen en heeft ons lief zoals we zijn.

Al hoewel christenen de Islam als religie dus wel volledig afwijzen, moeten we Moslims als persoon toch niet afwijzen, maar ze juist liefhebben en voor hen bidden dat God ons een weg zal openen om hen in liefde te bereiken.

Laten we ook beseffen dat de zondige leefgewoonten van vele mensen in het westen, voor Moslims feitelijk onverdraaglijk is. Voor hen is dat een groot struikelblok, zowel voor integratie als voor bekering tot Christus. De hele westerse wereld zien zij vaak ten onrechte als “christelijk” en ze zijn geneigd te denken dat het christendom gekenmerkt wordt door zedeloosheid, uitbuiting, leugen en geldzucht. Laten wij in ieder geval trachten uit te dragen wat de liefde van God werkelijk betekent. Deze liefde gaat beslist ook uit naar Moslims.

Misschien wilt u er over napraten? Dat kan KLIK HIER.

Geplaatst in Islam, Jezus wederkomst, Midden Oosten, Valse godsdiensten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mogelijk is er toch een derde wereldoorlog op komst?

derdewereld

Hoe lang zal het geweld in de Oekraïne nog duren? Het is niet onmogelijk dat het nog maar een kwestie van dagen of weken is en het escaleert en dan is het niet onmogelijk dat er een derde Wereldoorlog wordt ontketend. Als dat plaats vindt komt mogelijk de opname van de wedergeboren gelovigen snel nabij, dan kan het niet lang meer duren.

Een mogelijke derde wereldoorlog, waarbij gebruik gemaakt gaat worden van atoomwapens, kan catastrofale gevolgen hebben voor het voortbestaan van het menselijk leven hier op aarde. De risico’s bij zo’n wereldwijd conflict zijn enorm. Ook het op grote schaal gebruiken van chemische en bacteriële oorlogswapens, wat al eerder gebeurd is, heeft dramatische gevolgen voor de wereld. Zover zal het echter nog niet komen, omdat de Bijbel leert dat er een wereldleider zal opstaan, met groot gezag, die de partijen voor een korte periode weer bij elkaar zal brengen.

◾Lees Daniel 9:27 “Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang” en met een week lang wordt in profetische zin bedoeld, een periode van 7 jaar.

In die periode zal die wereldleider die de antichrist genoemd wordt, wel zijn wereldrijk vestigen. In dat rijk is geen plaats voor christenen en het zal ook opnieuw leiden tot een verschrikkelijke vervolging van het Joodse volk.

◾Jezus profeteerde over deze periode in Matt.24: 15- 21 en zegt dat de dan levende Joden zullen moeten vluchten.
“….. dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.

 • In 1 Thess. 5:3 lezen we ook  over de zogenaamde vrede die de antichrist zal brengen in die periode: “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte (vrouw); en zij zullen het geenszins ontvlieden”.  Er komt dan alleen spoedig een einde aan dat vreselijke antichristelijk rijk, door de wederkomst van Jezus, dan zal Hij zijn heerschappij definitief maken hier op aarde.
 • In Zacharia 14:3, 4 staat “Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem”.

Geestelijk slapen is gevaarlijk in deze tijd.

doetmeniets

Mensen willen liever niet nadenken over deze dingen en dat geldt ook vaak voor christenen. We laten ons liever in slaap sussen door politici die ons verzekeren dat ook Rusland zo’n oorlog niet zal willen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de plannen die men nog heeft, men moet er niet aan denken dat die misschien niet door kunnen gaan!

Men stelt zichzelf gerust door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer, maar dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel op moeten richten. Uiteindelijk heeft Jezus ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.
En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er ook naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat de tekenen der tijden wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Lees Mat.24).

De Bijbel leert: Jezus gaat nog twee keer terug komen, wat is het verschil tussen die twee?
wederkomst1
1. De eerste keer wordt de Opname genoemd.
Jezus gaat terugkomen om Zijn Bruidsgemeente (Gods kinderen, die hun leven aan God hebben gegeven en Jezus komst verwachten), op te halen. In een fractie van een seconde zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een lichaam wat onsterfelijk wordt (net als bij Jezus gebeurde, ons voorbeeld) en Jezus zal ons in de lucht tegemoet komen en ons gedurende die 7 jaar in de Hemel houden, waar ook een hemels feest gevierd zal worden, wat we noemen de Bruiloft van het Lam (Openb.19).

Lees:

 • Math.24: 36-44 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewacht hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen
 • 1 Thes. 4:16-17  Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
 • Openb. 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jou bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
 • 1 Cor.15:52, 53  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke.
 • 1 Thes. 1:10 en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.
 • Luc. 21:34,35 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag (wanneer de verdrukking begint) jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan

Daarna gaat God de natiën (en de achtergebleven geestelijk lauwe christenen) oordelen, met als bedoeling dat ze zich alsnog zullen bekeren. Hij geeft hun daar 7 jaar de tijd voor.

Op de dag dat Jezus voor de tweede keer naar de aarde gaat om Zijn Koninkrijk hier te vestigen, zal de gemeente samen met Hem terug komen hier op aarde.

armageddon2

2. De tweede keer zal Jezus samen met Zijn Bruid, na  de Bruiloft van het Lam, terugkeren op de Olijfberg.
Op deze dag zullen wij met Jezus naar de aarde teruggaan, om met Hem 1000 jaar over de aarde te regeren. Een onvoorstelbare toekomst, maar het is het Woord van God.

Lees: Openb. 19 :11 -14
“Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter(Jezus), die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. De hemelse legermacht(de gelovigen in de Hemel), gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden”.

Wees in ieder geval alert op wat er om u heen gebeurd.

Jezus zegt in Lukas 12:40 “Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”.

Misschien wilt u hierover napraten, dat kan: KLIK HIER

Geplaatst in Bruid van Christus, Eindtijd, Jezus wederkomst | Tags: , | 3 reacties