Terrorisme is een geestelijke strijd. Waar ben je nog veilig?

terrorismeHet komt steeds dichterbij (2016).
Het nieuws staat er op dit moment bol van. Ik heb het over de gruwelijke terroristische aanslagen door z.g. Jihad strijders,  in Parijs, Brussel, München etc. en ook natuurlijk de doods bedreigingen,  moorden, verkrachtingen etc.. Het gevolg is angst, intens verdriet van nabestaanden en ook trauma’s voor hen die op het nippertje zijn ontkomen. We krijgen er in de toekomst bijna zeker nog meer mee te maken. Men is zelfs bang dat het uitschakelen van de ISIS in het Midden Oosten, tot gevolg zal hebben dat veel Jihad strijders uit de ISIS zullen vluchten naar Europa, om hier hun strijd weer voort te zetten. Het moet ook gezegd worden, door veel vrij naïeve  politici en ook het vaak weinig adequaat reageren van onze opsporingsdiensten, is ons land een uitstekende plaats om naar toe te vluchten. De pakkans is relatief klein en mocht het er toch van komen, dan zijn de straffen laag.

Politici hebben wel allemaal zo hun mening hoe het moet worden opgelost, of hoe het mogelijk te voorkomen zou zijn!! Maar steeds meer mensen vragen zich nu af… kunnen we het wel voorkomen?

Mensen die geestelijk inzicht hebben, onderscheiden dat er veel meer aan de hand is, dan wat we zo om ons heen zien en wat we op het nieuws waarnemen. Het is namelijk ook nog een geestelijk strijd. Anders gezegd: je kunt de terroristen wel proberen uit te schakelen, ‘en gestel dat het zou lukken’, dan verdwijnen hun ideeën daarmee nog niet, want die komen uit het rijk van satan en zijn derhalve demonisch van oorsprong. Zelfs als we de ISIS en andere radicale groeperingen zouden uitschakelen, dan zijn we nog niet zeker van onze veiligheid. Mogelijk krijgen we er zelfs nog een iets radicaler groepering voor terug? Er zit namelijk een leger van demonen achter, die mensen en volkeren tegen elkaar opzet. Een geestelijke oorlog dus, die in de oorsprong te maken heeft met de oorlog tussen God en de duivel.

In de Bijbel lezen we o.a. in Efeze 6 :12 : ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ In de Bijbel neemt de geestelijke strijd ook een zeer belangrijke plaats in. Je ziet duidelijk in het boek Openbaring, dat het ten diepste gaat over de overwinning van Jezus over de machten van het kwaad.

Het spits zich toe in de eindtijd op de totale overwinning van Jezus over het werk van satan en Jezus uiteindelijke heerschappij daarna. We lezen hierover o.a. in Openb.armageddon2 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 

Haat tegen God.
Het is opmerkelijk dat de haat van extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Ook dit heeft feitelijk te maken met de haat tegen Jezus. De Islam is ook bij uitstek een antichristelijke godsdienst, zij ontkennen namelijk nadrukkelijk de godheid van Jezus en in de Bijbel staat in 1 Johannes 4:3 : ‘Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

In deze terroristengroepen zijn daarom beslist de geest van de antichrist werkzaam. Ze vermoorden zelfs mensen in de naam van Allah en zeggen dat iedereen die een christen vermoordt rechtstreeks naar de hemel gaat. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die Jezus van harte liefhebben, onthoofdonthoofden en kruisigen. Het is beslist de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die via ISIS zijn verwoestingen aanricht. Het is ook zeker dat er demonen zijn die extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran gebruiken, om een verwoestend werk te doen. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en Jezus te maken heeft.

Turkije en de laatste ontwikkelingen (2016).
Dit groot Islamitisch land zal in de eindtijd nog aan invloed en macht winnen, in de verschillende Islamitische landen rondom Israël. Angst voor moslimterreur zal ook naar verwachting toenemen in EU en de VS. Met name in Europa zullen Moslims snel in aantal groeien, met als gevolg dat hun invloed op alle niveau’s van onze samenleving steeds meer zal toenemen.

Mogelijk zal dit nog gevolgen hebben voor christenen en Joden, want er is niet één land met een sterke moslim-invloed waar andere religies met enig respect behandeld worden. Christenen en Joden worden op z’n best getolereerd, of als minderwaardig behandeld en zijn vaak onderhevig aan allerlei discriminerende en vernederende maatregelen. Er is ook niet één land met een moslim-meerderheid waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor alle inwoners bestaat, noch gelijke rechten voor zowel vrouwen als mannen. En…. zelfs met een moslim minderheid staan die westerse verworvenheden al onder zware druk. Men heeft bijvoorbeeld sommige westerse naïeve politici en beleidsmakers al zover, dat kritiek op de Islam zowat gelijk gesteld wordt met racisme.

De macht van Turkije reikt tot over hun grenzen.
Met name de vele duizenden Turken in Europa, zullen al het mogelijke doen om invloed te krijgen, eerst vooral op nationaal niveau in de verschillende landen, maar straks ook op internationaal niveau. De leiders c.q. dictators van Turkije zullen via moskeeën en Turkse organisaties hun invloed met name in Europa verstevigen. Dit zal niet zonder gevolgen kunnen blijven, hun macht zal daarom nog toenemen.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien ook in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

We weten het nog niet precies, de tijd zal het ons leren. Turkije groeit momenteel in ieder geval wel, in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En deerdohan huidige leiders van Turkije zijn ook fel anti-Israël en anti-christenen, en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

In de eindtijd, waar zijn we nog veilig?
Het kan niet langer ontkend worden: we leven in het laatste der dagen. Bij hoe langer hoe meer mensen slaat de schrik om het hart als ze zien, wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend komen de leiders van de wereld ook bijeen om te proberen een uitweg uit de problemen te vinden. Wie niet bezorgd is over de huidige wereldsituatie is óf blind voor wat er zich afspeelt, óf hij vlucht van de feiten weg in werk en in allerlei activiteit, óf in genot, lust, alcohol en drugs. Althans, zo somber en uitzichtloos is de situatie voor de natuurlijke mens.

Vanuit Gods oogpunt gaat er echter niets mis. Hij heeft gezegd: “Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën” (Jes.60:2). Niets loopt Hem uit de hand! Hij voert Zijn plannen met goddelijke precisie uit. Jezus zegt dan ook: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je dan op en hef het hoofd omhoog, want je verlossing genaakt” (Luc.21:28). Die verlossing is Jezus.

In de tijd van Noach zorgde God dat iedereen die in die ark was, bewaard zou blijven voor het oordeel. Vandaag is Jezus de ark van God, God nodigt ons uit om in Hem te schuilen voor het komende oordeel. Dat is de enige plaats waar het echt veilig is.

Meer weten of napraten? Mail mij gerust, u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Advertenties
Geplaatst in Eindtijd, Europa, Islam | Tags: | 2 reacties

De cruciale rol van Turkije in de eindtijd.

euturkije

Uit de Bijbelse profetieën verstaan we, dat in de laatste periode voor de wederkomst van Jezus, in geestelijke zin de nacht zal vallen over de wereld. Min of meer zien we dat nu al gebeuren, maar dat neemt echter niet weg dat een gelovig kind van God positief gestemd mag zijn.
Want…. ondanks alle terreur, haat, liefdeloosheid en onverdraagzaamheid, mogen we toch het goede nieuws verkondigen, namelijk ‘Jezus gaat terug komen’. De Bijbel belooft ons ook dat God alles nieuw zal maken (Openb.21:5). Daarom alle gebeurtenissen van de laatste tijd, zijn slechts de barensweeën van de nieuwe tijd die vast en zeker gaat komen.

Maar natuurlijk moeten we als christenen toch ook klaar wakker zijn en onderscheiden in watlui voor tijd we leven. Veel mensen geloven, dat we niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kunnen weten, omdat Jezus gezegd heeft dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matth. 24:42-44). En dus legt men dat wat verkeerd uit. Men maakt zich niet druk, het komt maar, men ziet wel. Maar dat kan toch niet de goede houding zijn.

Paulus maakt in 1 Thess. 5:1-6 duidelijk dat Jezus woorden, dat Hij als een dief in de nacht zal komen, niet op gelovigen van toepassing is:

“Maar gij, ..zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou…” Paulus gaat vervolgens uitleggen waarom en schrijft: “Want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn.”

Paulus verwijst hier naar het licht van de heilige Geest welke in iedere Geest vervulde gelovige woont en die ons inzicht geeft om de tijd te herkennen van de wederkomst van de Heer (1 Joh. 2:27).

De Islam in de eindtijd.
De tijd die de Bijbel ‘de eindtijd’ noemt, is de periode vlak voor Jezus terugkomst. Steeds meer Bijbel onderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de Islam een cruciale rol zal spelen op het wereldtoneel in die eindtijd. Als we even nadenken dan moeten we wel inzien dat het feitelijk niet anders kan. De Islam is duidelijk een wereldgodsdienst, met grote invloed in de Arabische en Aziatische wereld en in de afgelopen eeuw is haar invloed moslim1ook in Europa en in Amerika enorm toegenomen.

Het is beslist ook de snelst groeiende godsdienst ter wereld en dat is zeker verontrustend voor christenen, want de Islam is uitgesproken anti-christelijk. Er is ook geen godsdienst in de wereld die zo openlijk en nadrukkelijk de godheid van Jezus ontkent, als de Islam. Bij de beroemde moskee in Jeruzalem staat de Rotskoepel en daarop staat geschreven ‘Allah heeft geen zoon’. Hetgeen een rechtstreekse provocatie is, tegen wat de Bijbel zegt, namelijk dat Jezus Gods zoon is.

Uit het de Openbaringen weten we dat er straks een anti-christelijk wereldrijk zal zijn (Lees Openb.13, 14), waarin een dictator genaamd de ‘antichrist’ wereldheerschappij (vooral economische macht) zal hebben en samen met de z.g. valse profeet zal hij ook grote religieuze macht hebben. Lees ook Openb. 17 over de komst van de valse kerk in de eindtijd, die door de Bijbel de grote hoer genoemd wordt. Naast de bruid van Christus (de Gemeente), komt er in het boek Openbaring een grote hoer voor en dit is de tegenpool van de gemeente van Jezus Christus. Lees:

◾Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).
◾Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).

De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De hoer heeft een relatie met het beest (= de antichrist). De bruid heeft een relatie met het Lam, de Here Jezus Christus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een LEVEND organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (zie 1 Kor. 12:13 en Efez. 1:22-23).

Het proces van Islamisering.
Gezien vanuit de huidige situatie is het hoegenaamd ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, zonder de invloed van de Islam. Daarvoor is de invloed van de Islam nu al te groot.

Om deze reden is het beslist een teken van de eindtijd, dat in deze tijd miljoenen Moslims als vluchteling naar Europa komen. Door het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa is gekomen, is het bijna wel zeker, dat in de komende jaren Europa in een sneltempo, voor een belangrijk deel Islamitisch zal worden. In percentages gesproken denkt men dat o.a. landen als Zweden, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en ook Nederland, binnen 15 jaar voor 20% Islamitisch zullen zijn en binnen 25 jaar zelfs 30 tot 40%. In sommige wijken van grote steden in ons land, is dit nu al het geval.

Daar zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats de enorme ontkerking in Europa, in de laatste 10 jaar. Steeds meer christelijke kerken komen leeg te staan of krijgen een andere bestemming of worden zelfs omgebouwd tot Moskeeën. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer nieuwe Moskeeën worden gebouwd in ons land en daar buiten. De financiering is vaak geen probleem, aangezien Arabische mogendheden bereid zijn daar geld voor vrij te maken. Landen als Iran, Saoedi-Arabië en Turkije sluizen nu al miljoenen dollars naar andere landen, met het doel om de Islam te verbreiden.

Maar de opkomst van de Islam in Europa, heeft ook zeker te maken met nog andere factoren, zoals de vergrijzing in de Europese landen en aan de andere kant, mensen die vanuit hun culturele Islamitische traditie, vaak grote families hebben. De opkomst van de Islam in de komende 10 jaar, zal in ieder geval een grote verandering geven in Europa, zowel op godsdienstig, economisch en als ook op politiek vlak. En laat ons niet vergeten de veranderingen die nu al plaats vinden, in de verschillende scholen van ons land, waar steeds meer rekening gehouden moet worden met de wensen van Islamietische ouders.

Het wordt dus steeds waarschijnlijk dat de Islam een grote rol zal gaan spelen, in de door de Bijbel voorzegde eindtijd en ook met de mogelijkheid van de komst van een Islamitische Antichrist, moet worden rekening gehouden. Helemaal precies weet niemand het nog, maar laten we er niet vreemd van opkijken, als het die kant op zou gaan en… misschien nog wel sneller dan men had gedacht. Vrijwel zeker is de mogelijk versnelde toetreding van Turkije tot de EU een eerste stap.

Turkije lid van de EU?
Het is niet zeker of Turkije in de  nabije toekomst,  werkelijk lid zal worden van de EU. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zelfs steeds onwaarschijnlijker. Al weten we het moslimsgebed2natuurlijk nooit helemaal zeker, mede gezien de grote groep mensen van  Turkse afkomst die in Europa wonen. In ieder geval gaat het hier om een enorm Islamitisch land met veel inwoners en hun invloed in Europa zal absoluut van grote betekenis  blijven.

En…het is te verwachten dat dit ook op ons land grote invloed zal hebben. Ook nu al zien we, dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering, hun stemgedrag wordt (voor zover mogelijk) gecontroleerd en ze worden ook zo nodig benaderd door de Turkse leiders.

Uiteindelijk gaat het toch om Israël.
In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. Deze hoofdstukken zijn de moeite waard, om juist in deze tijd te lezen. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije enisrael zijn op dit moment allemaal Israël-vijandige moslimlanden.

Totaal onopgemerkt in het Westen, werken de Turkse leiders momenteel naar hun doel toe. Namelijk dat Turkije over een termijn van ongeveer 7 jaar een land zal zijn, waar men in de wereld rekening mee gaat houden, men kan dan niet meer om Turkije heen. Sommigen denken in een mogelijk herstel van het oude Turks-Ottomaanse* Rijk.

*Turkije is in het verleden, ongeveer 400 jaar een wereldmacht van betekenis is geweest. Heel Noord Afrika, Egypte, het Midden Oosten en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse, Islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd. Volgens Islamitische voorspellingen, zal dit oude Turkse rijk herstellen en uiteindelijk tegen Israël strijden en verslaan.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

Turkije groeit momenteel duidelijk in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En de huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

Toch sluit de EU een verbond met Turkije.
Europa worstelt op dit moment met een ongekend vluchtelingen probleem en is bereid tot grote concessies, als dit probleem maar opgelost wordt. Turkije speelt daar handig op in en chanteert Europa door onredelijke eisen te stellen.  Een van die eisen is, het weer opgang brengen van de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU. Die onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen op zaken als democratie en mensenrechten. De EU is echter nu wel bereid om weer te praten over de punten waarop die besprekingen vastliepen en wil daar nu zelfs met de nodige soepelheid naar gaan kijken.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een verstandshuwelijk tussen EU en Turkije en dit zal uitlopen op een overkomst tussen dat komend Ottomaanse kalifaat (Turkije met alleturkije Islamitische staten die onder haar invloed zullen komen) en de EU. Mede hierdoor wordt het steeds duidelijker, dat het waarschijnlijk is dat Turkije ook een cruciale een rol zal spelen in dat laatste antichristelijk rijk.

We weten uit de Bijbel, dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een derde Wereldoorlog, die tevens de laatste oorlog zal zijn, want deze zal worden beëindigd door de terugkeer van de armageddonMessias, Jezus Christus.

Al deze dingen waarschuwen ons alleen maar, om dicht bij Jezus te blijven en ons in heiliging voor te bereiden op de wederkomst van Jezus, want de dag van Zijn wederkomst is aanstaande. Kind van God wordt wakker, want de tijd dringt, nog even en de profetieën uit het Woord van God zullen in vervulling gaan. De voortekenen zijn er al.

Misschien wilt u iets opmerken of hier gewoon even op reageren. Dat kan: KLIK HIER

Geplaatst in Europa, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde | Tags: , , , | 1 reactie

De grote misleiding, ‘het nucleair akkoord met Iran’.

akkoordiran

Hassan Rohani de president van de Islamitische Republiek Iran, wordt door de leiders in het Westen en vooral de media aangeduid als “gematigd”, men noemt hem ook een vredesduif, maar men gaat daarbij er willens en wetens aan voorbij, dat hij ook een ‘Israël-hater’ is net als al zijn voorgangers en ‘haat tegen Israël is tegelijk haat tegen God” (Lees Psalm 83).

Het is nauwelijks te geloven maar de VS is desondanks zeer ingenomen met Hassan Rohani. Zijn vriendelijke gezicht en vooral zijn bereidheid om over het atoomprogramma te willen praten, heeft ook bij andere naïeve leiders in het Westen tot het nodige enthousiasme geleid. Met ziet vooral grote voordelen in de enorme olievoorraden van het land en vernieuwen van de handelsbetrekkingen.

Volgens de Amerikaanse president is de wereld door het nucleaire akkoord met Iran nu een stuk veiliger geworden. De Bijbel zegt echter in 1Thes. 5:3-4 ‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging (Gods oordeel) hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw.’

Maar christenen die de Bijbelse profetieën kennen verwachten toch niet, dat Iran echt zal stoppen met de ontwikkeling van atoomwapens. Daarbij komt dat recente mededelingen van Israëlitische en buitenlandse deskundigen allemaal lijken te bevestigen dat Iran in feite het ‘point of no return’, in zijn streven naar atoomwapens, al lang is gepasseerd. Dit ondanks jarenlange plechtige beloften van de leiders in het Westen, dat het de Islamitische Republiek nooit zou worden toegestaan om dit stadium te bereiken. Om die reden is het verre van realistisch om er vanuit te gaan dat Iran tot inkeer komt en haar nucleaire droom laat varen.

Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapensmessiasislam te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, die in hun ogen vooral de VS en Israël zijn. Dit zal tevens de manier zijn om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden, welke is de Islamitische Messias die verwacht wordt.

Overigens laat de letterlijke tekst van het akkoord zien, dat er slechts sprake is van een ‘gedeeltelijke’ bevriezing en slechts ook van ‘enkele’ onderdelen van het Iraans nucleaire programma. Het gevolg van deze bevriezing is alleen, dat de tijd die Iran nodig heeft om uit te breken naar een atoombom verlengd wordt met enkele maanden of weken.

In ruil voor deze ‘zogenaamde’ Iraanse concessies, wordt een groot deel van de westerse sancties tegen Iran versoepeld. Volgens de Verenigde Staten is het pakket sancties dat wordt opgeheven of versoepeld 100 miljard dollar waard en dit zou ruim voldoende zijn om de Iraanse economie, die op instorten staat te kunnen redden, maar tevens biedt het Iran weer de mogelijkheid om terroristische organisaties te steunen, die tegen Israël strijden.

Strijden tegen Israël.
Want het akkoord wordt in Iran vooral gezien als stap vooruit in de totale overwinning over Israël. Enige israelhatedagen voor de ondertekening van het akkoord in Genève bedreigde, de nog steeds machtigste man in Iran namelijk de ayatollah Khamenei, Israël in ongekende bewoordingen. Hij noemde de regering van Israël ‘Sag-e haar-e najess’, wat ‘een hondsdolle onreine hond betekent’ en dit is een van de meest grove beledigingen voor Israël. Hij weet alleen nog niet, dat de dag aanstaande is dat hij door de God van Israël ter verantwoording geroepen zal worden, want wie zich tegen Israël keert, keert zich tegen God.

Israël is het aardse volk van God, dat wil zeggen God heeft hen van oorsprong uitgekozen om een getuigenis van Zijn naam te zijn onder de volkeren. Natuurlijk, feitelijk is daar nog weinig van terecht gekomen, het volk van Israël is door de eeuwen heen van God afgeweken. Maar toch kan iedereen die dat wil Gods trouw zien in dat volk. Want menselijk gesproken had dit volk er al niet meer moeten zijn. Men heeft in de laatste wereldoorlog er alles aangedaan om dit volk zelfs uit te roeien. Maar God is met dit volk, vandaar dat het niet is gebeurd, Israël won steeds en zal nog winnen. God is niet met Israël omdat ze alleen maar goede en rechtvaardige dingen doen. Maar omdat God altijd trouw is aan Zijn beloften en Hij heeft zich onder ede (zegt de Bijbel) aan dit volk verbonden. Dat is nu eenmaal Gods karakter. Hij heeft ook u lief, niet omdat u zo’n pracht mens bent, maar omdat Hij verlangt u genadig te zijn. Hij belooft ons in Zijn Woord dat Hij ons genadig zal zijn, wie we ook zijn en hoe groot onze zonden ook zijn.

Gevolgen van het akkoord.
Het is niet onmogelijk dat als gevolg van het vrij komen van miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu weer miljarden dollars naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan dan officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Iran is altijd al één van de landen geweest die Israël vijandige terroristische groepen financiert. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Denkt u zich eens in, dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Wat zal dat betekenen voor de veiligheid van haar burgers. Israël zal dit mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is niet ondenkbaar, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Israël komt alleen te staan.
Hoe dan ook, Israël zal er in de komende oorlog waarschijnlijk, alleen voor komen te staan en geen steun meer uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Van de Europese Unie heeft Israël al helemaal niets meer te verwachten. De antisemitische stromingen in Europa en met namen onder EU parlementariërs en de Oost Europese lidstaten, laten steeds sterker van zich horen en zijn zo’n beetje in de meerderheid in het Europese parlement.

En helaas, ook onze media is al jaren, sterk bevooroordeeld als het gaat om Israël. Alles wat Israël doet om haar burgers te verdedigen, wordt al gauw uitgelegd als een oorlogsmisdaad. Daar staat tegenover dat er overvloedig bewijs is dat Hamas bewust, scholen, ziekenhuizen, moskeeën en woonhuizen voor militaire doeleinden gebruikt en dus gewoon burgers opoffert om haar doel te bereiken. Toch wordt daar anders over bericht in de westerse media.

De laatste oorlog in het Midden Oosten zal naar verwachting een wereldoorlog zijn. Dan is ook het einde spoedig nabij, want dan komt Jezus Zelf tussenbeide. Dan staan de vijanden vanruiter op het witte paard jezus Israël tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lees de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren, zal deze berg, door een enorme aardbeving, middendoor splijten en een zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen. Dan zal Hij de vijanden van Israël verslaan en dan zal gebeuren dat Israël Jezus als hun Messias zal erkennen.

Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan de verdrukking en het lijden van Israël en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. In dat rijk zal iedereen mogen wonen, die wedergeboren is door de kracht van God.

Conclusie Uiteraard is hier veel meer over te zeggen, maar de allerbelangrijkste vraag voor u die nu leeft in deze tijd is, bent u al klaar voor dat nieuwe koninkrijk.

Lees Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als uw Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , | Een reactie plaatsen

De opmars van de Islam in ons land.

islam-dominate

Heel veel Nederlanders maken zich momenteel zorgen over de toekomst en dit komt met name door de vluchtelingenproblematiek. We zijn feitelijk nog maar net bekomen van het nieuws over de financiële crisis en de onmetelijke schulden berg die dat mee zich mee brengt en we worden nu al weer geconfronteerd met deze enorme stroom aan vluchtelingen die elke dag bij duizenden Europa binnenstromen. Ook in 2016 worden er vele duizenden verwacht, minstens zoveel als in het afgelopen jaar en mogelijk nog meer.

Natuurlijk we willen eerlijk zijn, het is ook wel weer te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken, vooral als je uit een verschrikkelijk oorlogsgebied komt. En gelukkig zijn er ook nog veel mensen die vanuit een bewogen hart willen helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen.

Maar tegelijk geeft het ook een dubbel gevoel.
Want de toenemende stroom van nu al meer dan één miljoen mensen, die via de middellandse zee naar Europa komen, zijn overwegend Moslim. En de Islam is beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Op dit moment is vijftig procent van alle baby’s van Islamitische ouders. Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich daar zorgen over maken en zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek. En wat betekent het voor de toenieuwemoskeekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

Maar wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden, maar ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc.. En wat dan als christenen in sommige steden steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren.

Iemand zei, “als het gaat over het milieu of over ons begrotingstekort, dan is het veel gehoorde argument, dat we onze kinderen niet met de gevolgen willen opzadelen. Maar hoe staat het dan hiermee, de opmars van de Islam in ons land, deze zal zeker ook verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving”. Degene die dat ontkennen, spreken tegen beter weten in.

En ja, politici haasten zich om ons te vertellen dat het allemaal wel meevalt. Men zegt, het gaat juist erg goed, we kunnen het allemaal makkelijk aan en wat in andere landen al gebeurde, kan hier niet gebeuren. Maar waarom niet? In dit geval lijkt onze media wel een verlengstuk van de overheid.

De werkelijkheid is dat onze Europese landen het keer op keer helemaal niet aan te kunnen en een enorm spanningsveld groeit tussen voor en tegenstanders. Daarbij worden we ook nog geconfronteerd met moordzuchtige Islamitischeisisparijs fundamentalistische groepen, zoals de Isis die er niet voor terugdeinzen om ook in Europa aanslagen te plegen met vele slachtoffers. Dit zal de spanningen in Europa zeker geen goed doen. Helaas waren sommige aanslagplegers, zogenaamd vluchtelingen.

Er zijn natuurlijk ook mensen die liever niet te veel nadenken over de toekomst. En natuurlijk, God zal met ons gaan, waarom zullen we dus bezorgd zijn. God zegt in Jes.43:2 “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.”

Maar tegelijk moeten we wel klaar wakker zijn en de aanwijzingen van God onderscheiden die ons vertellen in welke tijd we leven (1 Thes.5:4-8). In de eindtijd zullen de profeten ook spreken en ons waarschuwen. God heeft het beloofd in Hand.2:17 “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.”

En er zijn ook nu steeds meer mensen die profetische openbaringen van God ontvangen, die frappant veel lijken op wat wij nu meemaken. Dat kan toch onmogelijk toeval zijn.

Zoals een oude gelovige vrouw in Valdres (Noorwegen), die 40 jaar geleden in 1968 een openbaring kreeg, KLIK HIER.

Ze profeteerde o.a.: “…dat als een vloedgolf, mensen uit arme landen naar Europa zullen stromen. En…er zullen er zoveel komen, dat de mensen hier er last van zullen krijgen. Het zou o.a. spanning gaan geven tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Europa. ”

Dit werd enkele jaren geleden al openbaar gemaakt door Emanuel Minos, een 81-jarige evangelist uit Noorwegen en de profetie trok onlangs weer belangstelling doordat, Minos er opnieuw over sprak tijdens een grote bijeenkomst in Oslo.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die zo’n boodschap direct in twijfel trekken en ja, het is ook niet verkeerd om voorzichtig te zijn met openbaringen die mensen ontvangen. Jezus heeft ons ook gewaarschuwd voor valse profeten (Mat.24). Maar deze profetie, zou ons toch op z’n minst wel moeten waarschuwen, dat we bereid moeten zijn, want Jezus staat te komen. Laat u vooral niet in slaap sussen.

Veel christenen stellen zichzelf gerust, door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer en dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel zorgen moeten maken. En ja, Jezus heeft ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat er tekenen (aanwijzingen) zullen zijn die wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Mat.24).

De dreigende opmars van de Islam en de grote verdrukking.
De Grote Verdrukking komen we voor het eerst tegen in Mattheüs 24, daar lezen we de rede van Jezus over de laatste dingen. De Grote Verdrukking hoort dus bij de dingen van het einde, de laatste dingen.

Lees Mat.24:21 en 22 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is mogelijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist (een charismatische wereldleider) opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13).

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich alsmessiasislam de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld….maar straks ook voor Europa, want miljoenen Moslims gaan nu in Europa wonen. Dit betekent dat Europa in de komen jaren, zeker meer onder de invloed van de Islam zal komen.

De tijd van de antichrist is dichterbij dan ooit.
We hebben een geweldige boodschap voor u. Als u de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard, behoort u bij de kinderen Gods die straks wegnomen zullen worden van de aarde en dan zult u de tijd van de antichrist niet meemaken. Als u de Heer Jezus niet aanvaard hebt en dit ook niet tijdig doet, gaat u mogelijk een vreselijke periode tegemoet en is er voor u dan geen mogelijkheid om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten. Het is dichterbij als dat menigeen denkt.

Napraten of meer weten, klik hier

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, nieuwe wereldorde | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vluchtelingen crisis, teken van de eindtijd.

vluchtelingencrisis

De Bijbel staat vol met woorden die ons waarschuwen om alert te zijn op de tijd waarin we leven. De reden is dat God ons wil waarschuwen voor het naderend einde van deze tijdsbedeling en de grote dag van de terugkeer van Jezus Christus.

De levende God, Schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf geopenbaard in onze wereld. Hij kwam vanuit de tijdloze eeuwigheid in Christus binnen onze werkelijkheid hier op aarde. Hij werd gekruisigd, begraven en stond ook weer op uit de dood, waarna Hij naar de hemel is opgevaren en… vanwaar Hij volgens de Bijbel ook weer zal terugkomen. Zijn terugkeer zal eveneens het einde betekenen van alle machthebbers en koninkrijken in deze tijd (Lees over de droom van Nebukadnezar in Dan.2:36 e.v.). Tegelijk is het ‘t begin van een nieuw koninkrijk waarin Jezus alleen zal regeren.

God waarschuwt in Zijn grote liefde, door tekenen die te lezen zijn in veel profetieën in de Bijbel en die ons zeggen dat die dag van Jezus wederkomst dichterbij gaat komen. Nu, wat betreft deze profetieën kunnen we zeggen dat, alhoewel we nog niet alles tot in detail weten, we wel zien dat er steeds meer puzzelstukjes langzaam op hun plaats vallen.  Het is alsof we in de verte kijken naar de horizon. Je kunt nog niet alles al precies onderscheiden, maar naarmate het dichterbij komt wordt het duidelijker.

In ieder geval, het moet in deze tijd voor de biddende Bijbellezer duidelijk zijn, dat er om ons heen dingen gebeuren die passen in het plan van God met deze wereld.

Zo horen we in deze tijd van de z.g. Arabische lente, d.i. de opstand in de Arabische wereldarabischelente om hun dictators af te zetten. Om die reden woedt er vandaag ook een hevige burgeroorlog in Syrië en is ook IS ontstaan, die een totalitaire Islamitische staat nastreeft in het Midden Oosten.

Maar ook dit past ergens in het plan van God. Mogelijk is de enige reden hiervoor, dat de weg moet worden vrijgemaakt voor de komst van de z.g. Nieuwe Wereld Orde, onder leiding van de door de Bijbel geprofeteerde laatste wereld dictator, de antichrist (Lees wat Jezus zegt in Mat.24:15-22). Om die reden ook, volgt dan momenteel in het Midden-Oosten de ene crisis op de andere.

Vroeger was het allemaal ver van ons bed, we lazen er wel van in de krant of we zagen het op de TV, maar het gebeurde ver van waar wij leefde, het leek een andere wereld dus. Maar dat verandert nu in een snel tempo. We zien op dit moment dat de oorlog in deze Islamitische landen er toe leidt dat er een tsunami aan vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken in de meer welvarende Europese landen. Momenteel vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats, van het Midden Oosten naar Europa en dit zal zeker tot grote veranderingen gaan leiden in Europa. Mensen die dat willen ontkennen zijn o.i. toch wat naïef.

En natuurlijk is het te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken en ook dat veel Europese landen om humanitaire redenen, alles zullen doen om deze mensen te helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen. Maar het is duidelijk dat de meeste van deze mensen (90%) Islamitisch zijn. En natuurlijk…we moeten daar ook weer niet op voorhand al conclusies aan verbinden. Maar…. het is toch wel zeker dat ook dit te maken heeft met het plan van God met de wereld in deze eindtijd. In ieder geval is de nu steeds toenemende stroom van ruim één miljoen mensen, die via de middellandse Zee naar Europa komt, overwegend Moslim.

Daarbij komt dat het te verwachten is, dat (ondanks tegenstand van sommige landen) het Islamitische land Turkije toch, op termijn lid zal worden van de Europese Unie. Omdat het hier gaat om een enorm land met veel erdohaninwoners, zal hun invloed in Europa absoluut van grote betekenis zijn. En…het is te verwachten dat dit ook voor ons land van grote invloed zal zijn, want ook nu al zien we dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering en ze worden ook zo nodig benaderd.

Daarnaast hebben de westerse mogendheden een z.g. nucleair akkoord gesloten met Iran, met de bedoeling om de atoombewapening van Iran tegen te gaan en tegelijk de economische sancties op te heffen. Want op die manier kan men weer handeldrijven met dit land. Men vergeet echter dat Iran een onbetrouwbare partner is. Zodra de economische banden goed zijn aangehaald, zal het Islamitisch Iran z’n ware aard tonen. Vanwege economische belangen zal het westen dan geneigd zijn zich te laten chanteren.

Natuurlijk, alles is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de ware betekenis van al deze ontwikkelingen in de nabije toekomst steeds duidelijker gaan worden.

Europa is in een sneltreinvaart op weg is naar één Europa en alles wordt voorbereid zodat straks de nieuwe leider, waar de Bijbel van spreekt (Lees Openb.13 en 17), zal kunnen opstaan. Die leider wordt genoemd de antichrist, die aanvankelijk ook wereldwijd geaccepteerd zal worden.

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk.  Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd doorantichristrijk coalitie van tien leiders en is waarschijnlijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13). Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist tijdelijk een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal in ieder geval worden geroemd als een groot vredestichter en misschien wel in aanmerking komen voor de nobelprijs voor de vrede. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht heeft: vrede en voorspoed, maar het zal alleen van korte duur zijn  (1 Thes.5:2). Juist als men denkt veilig te zijn is de laatste grote wereldoorlog nabij. In Ezech. 38 en 39 wordt deze oorlog uitvoerig beschreven. Daar is sprake van Gog uit het land Magog, die samen met enkele bondgenoten zich zal keren tegen Israël. Steeds meer Bijbeluitleggers geloven vandaag, dat we bij Gog en Magog moeten denken aan een nieuw Islamitisch bondgenootschap, wat zich uiteindelijk tegen Israël zal keren. Eerst zal men zogenaamd vrede willen sluiten, maar dat zal slechts van korte duur zijn.

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld maar ook voor Europa, omdat Europa gewoon meer onder de invloed van de Islam zal komen. Begrijp mij niet verkeerd, het hoeft niet precies zo te gaan, het zou zo kunnen gaan, want de Islam verwacht ook een Messias. De tijd zal het ons vergezichtleren, als hetgeen in de verte al te zien is, dichterbij gaat komen.

De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste moslims wereldwijd verwachten hem, de komst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam. Hoe lang het nog zal duren weten we niet, maar dat het dichterbij komt is zeker.

Op het hoogtepunt van de macht van de antichrist, zal God tussenbeide komen. Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Conclusie De allerbelangrijkste vraag voor een christen wat leeft in deze tijd is, of we al klaar zijn om straks Jezus te ontmoeten als Hij weerkomt. Daarvoor moeten we ons voorbereiden, ons heiligen en dagelijks leven in nauwe relatie met Jezus.

Bent u er klaar voor? Als u Jezus nog niet als uw Heer en Redder hebt ontvangen is het nu de tijd om te reageren. Hebt berouw over uw zonden, en roep de naam des Heren aan opdat u gered zult worden (Handelingen 2:14-39).

Napraten? Dat kan KLIK HIER

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde | Tags: , , | 1 reactie

Een totalitair Islamitische staat dreigt.

middenoosten

Hoe zorgwekkend is het oprukken van ISIS voor de westerse wereld.

De doelstelling van de ISIS is de stichting van een salafistisch kalifaat, eventueel wereldwijd. Hun methoden zijn reguliere oorlogsvoering, etnische zuivering, massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzeling, kind soldaterij, onderdrukking met bruut geweld, publieke executies door onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel, propaganda, chemische wapens.

Men financiert de activiteiten door de plundering van banken, diefstal van staatseigendom, afpersing van winkeliers, verkoop van ruwe olie, belasting van christenen, donaties van rijke personen uit de Golfstaten. ISIS is met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard dollar de rijkste terreurbeweging in de wereld.

Steeds meer oliebronnen vallen ook in handen van strijders van ISIS. Daarmee komt mogelijk de wereld olievoorziening steeds meer onder controle van die groepering en dit heeft direct gevolgen voor onze economie. ISIS streeft naar een kalifaat, een sharia-staat die delen van Irak, Syrië en Libanon omvat en die uiteindelijk macht in de hele wereld wil hebben. De strijders van de ISIS zullen olie zeker als politiek drukmiddel gaan gebruiken. Ze zullen nog meer opleidingskampen voor extremisten gaan inrichten en dat betekent ook grotere dreiging voor terreur in Europa en Israël.

Je kan de opkomst van ISIS in Irak niet los zien van de verschrikkelijk burgeroorlog in Syrië. Nu al hebben ze een groot aansluitend gebied in Syrië en Irak veroverd en waar ze zeggenschap hebben, voeren ze de sharia in.

Wat zijn de gevolgen voor Europa? De toekomst zal het uitwijzen, in ieder geval werkt de ISIS als een magneet op jonge jihadisten in Europa. De Syriëgangers zijn nu al een probleem in verschillende Europese landen en dat wordt straks nog veel erger.

ISIS is antichristelijk.
In verschillende plaatsen in, het door hun veroverde gebied,  hebben moslims gedreigd de christelijke kerken plat te branden als ze het wagen deze weer te openen. Ook wordt geëist dat christenen zich bekeren tot de Islam, of de ‘dhimmi’ (onderdanige) belasting gaan betalen, anders worden ze onthoofd. Bijvoorbeeld toen de ISIS de tweede stad van Irak, Mosul, aanviel enonthoofd daar vele christenen massaal onthoofden. De helft van de bevolking vluchtte daardoor weg, waaronder het laatste restant christenen. In 2003 woonden er nog 35.000 christenen in de stad.

Onthoofding kenmerk van de Antichrist.
De onthoofding van gelovigen is, samen met de ontkenning van de Zoon van God Jezus Christus, één van de allerbelangrijkste in de Bijbel genoemde kenmerken van de Antichrist:

‘…; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.’ (Openbaring 20:4).

Mensen die vervult zijn met de Heilige Geest en Gods Woord biddend onderzoeken, zien in deze tijd in razend tempo de Bijbelse profetieën in vervulling gaan. Het Midden Oosten wordt wel het hart van de wereld genoemd en vanuit de Bijbel weten we ook dat daar de klok12laatste strijd gestreden zal worden tussen Jezus en de antichrist. Alhoewel niemand de dag noch het uur weet van Jezus wederkomst, zien we wel in de ontwikkelingen in het Midden Oosten, dat het steeds dichterbij komt, het is even voor twaalf.

De komst van de z.g. Arabische lente betekende het einde van de regeerperiode van verschillende dictators, maar in veel gevallen is het tegelijk het begin van een Islamitische regering en de invoering van de sharia, de z.g. Islamitische wetgeving. Alhoewel de media ons soms iets anders wil laten geloven, is het z.g. democratisering proces in die landen beslist niet hetgeen het lijkt. In plaats daarvan zien we hoe radicaal Islamitische groeperingen nu de macht grijpen. Het gevolg is dat veel christenen in die landen die het toch al niet gemakkelijk hadden, nu extra onderdrukt worden.

Zo is er op dit moment een bloedige machtsstrijd gaande in Syrië. Ook Assad weet dat hij niet veel tijd meer heeft en ook heeft hij gezien hoe het met Khadaffi en Moebarak afgelopen is. Assad vertrouwt nog op zijn sterke relatie met Iran, Hezbollah en Rusland. Door Syrische vluchtelingen die naar Turkije vluchten, raakt langzaam maar zeker ook Turkije betrokken bij het conflict.

De Bijbel zegt, God stelt koningen aan en zet koningen af. Lees Daniël 2:22: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap degenen, die verstand hebben.

In Openbaring 5 wordt ons een prachtig tafereel getoond van hetgeen zal plaats vinden inopenbaring5 de toekomst en hiermee wordt opnieuw aangegeven dat God ook het wereldgebeuren in Zijn hand heeft. God heeft a.h.w. het plan met deze wereld in een boekrol vastgelegd. De degene die deze boekrol mag openen is ook degene die het plan zal uitvoeren. Jezus is het die de boekrol aanneemt uit de hand van Zijn Vader en Hij voert ook het plan van God uit. Daarom, achter alle strijd en oorlog zit een plan, het gaat over een strijd tussen Jezus en satan.

We zijn er in deze tijd getuige van hoe koningen worden afgezet en dat satan alles doet om de volkeren op te zetten tegen Christenen en Israël. Dit zal straks uitlopen tot de grote strijd van Armageddon, lees Openbaring 16: 13,14.

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God…En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon.

Het net sluit rondom Israël.
De opkomst van de ISIS laat zien dat de macht van radicale moslims rondom Israël steeds groter wordt. Het net om Israël is bezig zich te sluiten. Ook de z.g. deal tussen de VS, isis2Rusland en Iran, over het inperken van het nucleaire programma van Iran, is feitelijk gevaarlijk voor Israël. In ruil daarvoor zal het Westen de strenge sancties opheffen. De deal zelf is echter volstrekt ondeugdelijk, Iran kan zich namelijk makkelijk aan de afspraken onttrekken, omdat de afspraken over de inspecties een lachertje zijn. En zelfs als het land er zich niet aan onttrekt, kan het over tien jaar, zo is afgesproken, zijn gang gaan – en dat kan Iran meteen met de tegoeden die nu vrij komen in het westen.

Het gevolg is ook dat miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu via dit land weer naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan nu officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Israël zal dat mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is denkbaar.

Iran wil duidelijk de totale vernietiging van Israël en werkt daarom zeer waarschijnlijk, gewoon door aan de ontwikkeling van nucleaire wapens, ondanks de z.g. deal. Israël is het meest bezorgd over het nucleaire programma van Iran, zodanig dat een aanval van Isarël op de Iraanse atoominstallaties niet uit te sluiten is.

Israël zal er in dat geval waarschijnlijk alleen voor komen te staan en geen steun uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Iran zou dan de oliereserves kunnen afsluiten voor de wereld en economisch herstel in de wereld is dan echt definitief van de baan en dit kan het begin zijn van een wereld oorlog, maar dan is ook het einde spoedig nabij.

Dan komt God echter Zelf tussenbeide. Dan staan de tegen Israël verenigde natiesarmageddon2 tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als je Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , ,

De Griekse crisis toont aan, de EU is een reus op lemen voeten.

crisisgriekenland

Er heerst paniek op de Europese financiële markten en bij de verschillende regeringen. Dat wat nu in Griekenland gebeurt is nog niet eerder voorgekomen. Feitelijk is het probleem niet alleen maar de slechte economische situatie, maar nog veel dat de EU maar doormoddert en geen besluiten neemt over de manier waarop men de financiële crisis die nu dreigt wil aanpakken. Dat wekt enorme onzekerheid en ergernis. Als gewone burgers er al zenuwachtig van wordt, hoe moet het dan zijn voor bijvoorbeeld ondernemers die dagelijks besluiten nemen over miljoenen investeringen?”

DanielNeb

Deze gang van zaken doet ons toch weer teruggrijpen naar de Bijbel. De ontwikkeling van de EU deed me o.a. heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2). De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterrenwichelaars, waarzeggers, etc.) zijn niet in staat de droom te verklaren, vooral ook, omdat de vorst hen niet eerst wil inlichten over de inhoud van de kwade droom. Op zichzelf natuurlijk bespottelijk, maar wie zoveel macht heeft, bepaalde in die dagen zelf wat hij wel en niet wilde zeggen en horen. Hun macht was absoluut. In ieder geval wordt hij zo woedend, dat hij dreigt hen allen te doden, inclusief Daniël. Maar Daniel vraagt wat extra bedenktijd en bidt tot zijn God. Uiteraard is alles in het plan van God, want God wilde Daniël verhogen en zo zijn plan openbaren aan die goddeloze heerser. In een nachtelijk visioen werd Daniël toen de inhoud van de droom geopenbaard. Aldus beschrijft en interpreteert Daniël nauwkeurig de droom van de koning. Daniël vertelt Nebukadnezar dat hij in zijn visioen een zeer groot beeld had gezien: “Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem.” Met dat beeld loopt het slecht af in de droom van de koning: “Terwijl u toekeek, werd er een steen los gemaakt, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam; die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem. Tegelijkertijd vergruisden toen het ijzer, het brons, het zilver en het goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren”.

De uitleg van Daniël bevestigt de bange vermoedens van Nebukadnezar: het gouden hoofd symboliseert het koningschap van Nebukadnezar zelf. Daarna zal er een rijk komen dat kleiner is; vervolgens een rijk van brons dat over de hele aarde zal heersen. Een rijk, hard als ijzer zal volgen. Tenslotte het rijk van ijzer en leem, twee materialen die niet met elkaar mengen en dus zal het beeld nooit stabiel kunnen zijn.

Er zijn opmerkelijk veel parallellen met de Europese Unie. Het ontbreekt de Unie beslist aan een voldoende stevige economische basis voor een duurzame politieke eenheid. Daardoor is de enige uitweg om tot een eenheid te komen, het overdragen van nationale bevoegdheden van elk land aan de Unie, ze zal dan dus steeds dictatorialer moeten worden. Dit zal de weg openen voor de komst van een nieuwe wereldleider, voorspelt door de Bijbel.

Deze nieuwe wereldleider is de man die oplossingen zal weten voor de grote problemen, waar men nu in Europa mee worstelt. Wie is deze satanische superman die het wereldtoneel nog op moet stormen? Wat zal hij doen? Hoe zal hij zijn? Waar zal hij vandaan komen. Zal hij in onze tijd nog verschijnen?

De meest gebruikte en bekendste titel voor deze duivelse leider in de eindtijd is zonder twijfel de antichrist. Maar dit is niet zijn enige aanduiding in de Bijbel, er zijn er meer en deze namen geven ieder afzonderlijk iets aan van het karakter van deze persoon en de manier waarop hij zal komen.

Hier zijn de meest voorkomende benamingen van de komende antichrist.

  1. Een ‘verwoester’ (Daniël 9:27)
  2. De mens der wetteloosheid (2 Thessalonicenzen 2:3)
  3. Zoon van het verderf (2 Thessalonicenzen 2:3)
  4. Het beest dat uit de zee komt (Openbaring 13: 1-9; 17:3, 8)

De ‘geen contant geld’ economie staat voor de deur.

antichristEen van de belangrijkste manieren waarop de antichrist de economie zal beheersen zal zijn ‘geld vrije’ economische systeem zijn en het is dichterbij dan ooit.

Lees Openbaring 13:16-18 waar u kunt lezen over toekomstige maatschappij zonder contant geld.

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven worde op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid wie verstand heeft berekenen het getal van het beest want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Straks zal men niet meer kunnen kopen en verkopen, zonder het merkteken van de antichrist op het voorhoofd of rechterhand. In deze tijd zien we dat de techniek aanwezig is om dit te realiseren. We hebben momenteel allemaal al de mogelijkheid om digitaal te bankieren en te betalen. Vanuit de banken sector zijn er ook veel voordelen aan een geen contact geld economie. Contant geld vinden banken alleen maar lastig, daar moeten ze dure geldtransporten voor laten rijden.

Datzelfde geldt voor de overheid, bijvoorbeeld zwart geld verdienen is straks domweg technisch onmogelijk. Contant geld is straks nergens meer te besteden, van iedere burger is precies bekend hoeveel deze verdient, waar hij of zij het geld aan uitgeeft en wanneer.

Maar het belangrijkste van alles, iedereen die hier mee te maken krijgt zit in het net van de antichrist, op deze manier heeft hij de totale controle over de wereldhandel. Niemand zal naar het winkelcentrum kunnen gaan, zijn tank vol kunnen gooien, de elektriciteitsrekening kunnen betalen, boodschappen kunnen doen, kunnen betalen om het gras te laten maaien, of een hypotheekaflossing kunnen doen zonder het teken van het beest — het handelsteken van de verdrukking.

Het Europese rijk en de antichristelijke heerschappij. De Bijbel leert dat in de laatste periode van 7 jaar, voorafgaande aan Jezus wederkomst zal dit rijk op z’n hoogtepunt van de macht zijn. God zal nog toelaten dat legers demonen bezit nemen van mensen (Lees Openb.9). Deze wereldleider zal langzaam maar zeker invloed krijgen, zowel op economisch als religieus vlak, over de gehele wereld. Alleen, hij keert zich speciaal tegen God en de gemeente en wordt daarom genoemd de antichrist. (1 Joh. 2:18-22) Het is niet onmogelijk dat we hier moeten denken aan invloed uit de Islamitische richting. De Islam ontkent dat Jezus de Zoon van God is. U kunt met moslims over Jezus spreken als profeet, en ze zullen met volle aandacht luisteren. De koran erkent Jezus als profeet en zelfs als een redder, ja, zelfs als een Messias. Maar als u zegt dat Hij de Zoon van God is, dan roept u daarmee weerstand op. Op de beroemde moskee in Jeruzalem, de Rotskoepel – gebouwd op de plaats waar ooit de tempel van Salomo stond – staat rondom een Arabische inscriptie, die tweemaal zegt: ”God heeft geen zoon nodig’’.

Hoe dan ook zal het een zeer donkere tijd zijn voor Christenen omdat ze vervolgd zullen worden. (Lees Openb.13:6 en 7) God zal echter de oprechte kinderen Gods niet overlaten aan de satan en zijn demonen. Jezus heeft beloofd terug te komen om Zijn gemeente, die ook wel genoemd wordt Zijn bruid, op te halen. Johannes 14: 1-3 “…want Ik ga heen om u plaats te bereiden; En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn mag, waar Ik ben.”

Alles om ons heen vertelt ons, het is dichterbij dan we denken. Zorg bereid zijn, want Jezus gaat komen.

Napraten? KLIK HIER

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Euro crisis, Europa, Geld | Tags: , , | Een reactie plaatsen