De Gouden Poort van Jeruzalem gaat op een dag weer open.

Jezus zal terugkomen.
Sommige mensen geloven dat Jezus niet lichamelijk meer zal terugkomen, maar dat Hij feitelijk geestelijk al reeds teruggekomen is in Zijn gemeente. Ze zeggen, ‘hoe meer de gemeente de werken gaat doen die Jezus deed, hoe meer je kunt zeggen dat Jezus geestelijk is weergekomen’. Men zegt dat alle teksten over Jezus wederkomst feitelijk daarmee te maken heeft.

Maar helaas, dit is weer één van die afwijkende leringen uit de koker van de grote misleider. Het is in ieder geval niet wat de Bijbel leert, want daarin kunnen we heel duidelijk lezen dat Openbaring 1:7 zegt “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien”. Daarin staat dus gewoon dat iedereen Hem zal kunnen zien bij Zijn wederkomst, als Hij terugkomt op de wolken. Jezus zal dus niet geestelijk op de wolken zal verschenen, maar zichtbaar voor iedereen, met een lichaam.

Jezus keert net zo terug als Hij heen gegaan is.
Veertig dagen nadat Jezus was opgestaan ​​uit de dood, is Hij vanaf de Olijfberg naar de hemel opgestegen. De Bijbel vertelt ons dat de discipelen op dat moment verbaasd naar de hemel bleven staren en dit was begrijpelijk, ze begrepen er niets van. Maar toen kwamen er twee mannen (engelen) in witte klederen, die hen vertelde dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren als Hij naar de hemel is gevaren, dus Hij keert weer terug op de Olijfberg vanwaar Hij ook opgevaren is naar Zijn Vader.

Lees maar in Hand. 1: 10-12 “En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan”.

Dat Jezus werkelijk weer op de Olijfberg zal terugkeren, lezen we ook in de profetie van de profeet Zacharia. Hij profeteerde al in het Oude Testament, ver voor de komst van de Messias, dat Jezus in het eind der tijden ook weer zal terugkeren op de Olijfberg. Lees maar in Zach. 14:4 “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan”.

In de nabije toekomst zal de wereld dus de meest spectaculaire gebeurtenis uit de gehele menselijke geschiedenis beleven en dat zal volgens de Bijbel plaatsvinden op de Olijfberg in Israël. Datgene wat door velen nog steeds gelooft wordt en wat ook voorspeld is door de profeten en waar ook duizenden keren over gepredikt en geschreven is, zal plotseling in vervulling gaan. Jezus Christus zal namelijk weer fysiek naar de aarde terugkeren, ieder oog zal Hem zien en zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. Precies op de plaats waaruit hij meer dan 2000 jaar geleden is opgevaren en daarmee vervult Hij de profetie van o.a. de twee engelen die tot de discipelen spraken op de Olijfberg (Hand. 1: 10-12). De Joden geloven ook dat de Messias terugkomt en tevens dat Hij Jeruzalem zal binnenkomen via de Oostelijke poort (of Gouden poort) van de Oude Stadmuur.

De poorten van Jeruzalem.
De oude stad van Jeruzalem wordt omringd door een muur met acht grote poorten en één van die poorten is de Gouden poort of Oostelijke poort. De namen van die acht poorten zijn als volgt: Nieuwe poort, Damascus poort, Herodes poort, Leeuwen poort, Gouden poort of Oostelijke poort, Mest poort, Sions poort en de Jaffa poort.

De Oostelijke of Gouden poort tegenover de Olijfberg en bij de Kidronvallei, is vrij uniek. Het is de oudste poort in Jeruzalem geeft ook direct toegang gaf tot de tempelberg. De Gouden Poort wordt in Ezechiël ook vermeld en dan wel de Oostpoort genoemd. Deze poort staat ook dichtbij de hof van Gethsemané en ziet uit op het oosten. Vroeger, als men er doorheen ging, dan was daar direct de prachtige tempel van God, waarschijnlijk heette het daarom ook de Schone Poort (vergelijk ook Hand.3:2).

Tevens is het de plaats waar de oude Simeon en Anna, Maria en Jozef ontmoette, toen zij Jezus als baby op de achtste dag na de geboorte, naar de tempel brachten (Luc. 2:22-40). Ook reed Jezus later door deze poort, geheel volgens de profetie, Jeruzalem binnen zittende op een ezelin.

Matth.21:4,5 ‘Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is’.

In die zelfde week na Zijn glorieuze in tocht, werd Hij echter gekruisigd aan een ruw houten kruis op Golgotha. De vorst van de Vrede, Gods Eniggeboren Zoon werd als een Lam ter slachting geleid om de straf van de zonde van de mens te dragen.

Als Hij straks terugkomt, zit Hij niet meer op een ezelin, wat symbool stond voor de wijze waarop Hij bij Zijn eerste komst kwam in de wereld, namelijk in de zwakheid van een mens, om de wereld te redden. Straks keert Hij echter weer als de grote overwinnaar, de Bijbel beschrijft Hem dan gezeten op een wit paard, wat weer symbool staat voor kracht.

Openb.19:11 “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid”.

De Gouden poort is momenteel nog dichtgemetseld.
De Gouden Poort werd evenals alle andere poorten van Jeruzalem, aan het eind van de Joodse opstand in het jaar 70 na Christus, samen met de stadsmuren verwoest. Later zijn de stadsmuren van Jeruzalem wel weer herbouwd en ook de verschillende poorten, en dus ook de Gouden Poort. Alleen deze werd later dichtgemetseld en verzegeld.

De reden voor de sluiting van deze poort was letterlijk, om te voorkomen dat de Joodse Messias later toegang tot Jeruzalem zou krijgen, door deze poort. Omdat de Joden geloven dat de Messias bij Zijn komst, door de Oostelijke Poort Jeruzalem zal binnen gaan. Moslims proberen daarom de Messias tegen te houden, door die poort dicht te metselen en pal voor die gesloten poort, een Islamitische begraafplaats aan te leggen.

Ze geloven namelijk dat de Messias bij Zijn komst, nooit over een Islamitische begraafplaats zal gaan, omdat Hij zichzelf dan (volgens de Joodse wetten) zou verontreinigen, zo dachten althans de moslim geestelijken in die tijd.

De oostelijke poort is nu al bijna de afgelopen 1000 jaar afgesloten. Overigens wat een dwaze gedachte, dat mensen menen de Messias tegen te kunnen houden. Jezus is door niets en niemand tegen te houden, Hij voert Zijn plannen uit ongeacht de mening van de mensen. In het boek Openbaring hoofdstuk 5 wordt Hij gezien met een verzegelde boekrol in Zijn hand en daarin staan al Gods plannen beschreven. Jezus verbreekt één voor één de zegels en voert dan uit wat in Gods plan is vastgelegd, want Hij is de Koning der Koningen(lees Openb.20:6).

De profeet Ezechiël en de Oostelijke of Goudenpoort.
Het boek van Ezechiël bevat meerdere verwijzingen speciaal naar die Oostelijke poort en we noemen er hier enkele.

  1. In Ezechiël 10: 18-19 ziet de profeet dat de heerlijkheid van de Heer, de tempel verlaat door ‘de ingang van de Oostpoort van het huis van de Heer’. Dat wil zeggen, de wolk die het bewijs is van Gods tegenwoordigheid, beweegt zich dan vanaf de tempel ten oosten van de stad naar de Olijfberg (Ezechiël 11:23).
  2. Later ziet de profeet Ezechiël die heerlijkheid van God ook weer terugkeren naar de tempel ook weer via “de poort naar het oosten” (Ezechiël 43:1-5).
  3. Dan lezen we in Ezechiël 44:1-2 dat de poort gesloten was: ‘Toen bracht Hij mij terug via de poort van het buitenste heiligdom die naar het oosten gekeerd was, maar die was gesloten. En de Heer zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor binnenkomen, want de Heer, de God van Israël, is erdoor binnengekomen. Daarom moet hij gesloten blijven’.Het is dus mogelijk dat Ezechiël door Goddelijke openbaring (600 jaar v. Chr.), reeds toen zag dat de Heer (=Jezus), eens door deze Oostelijke Poort zou gaan en dat die Poort daarna gesloten zou worden.
  4. Ten slotte lezen we in Ezechiël 46:12 dat er één persoon is, een ‘vorst’ die via de Oostelijke poort wel kan binnengaan: “Wanneer de vorst een vrijwillig offer aan de Heer geeft… .De poort naar het oosten moet dan voor hem geopend worden… en Hij zal dan uitgaan, en nadat hij uitgegaan is, zal de poort worden gesloten”. Die Vorst is Jezus, de Vorst van de vrede. Deze Vorst werd als een vrijwillig offer aan de Heer bereid op het kruis van Golgotha.

Al deze profetieën uit Ezechiël verwijzen naar de Heer Jezus.

  1. De heerlijkheid van de Heer die in de tempel komt, wordt gezien als de intocht van Jezus, eerst op een ezelin op weg naar Zijn kruisdood (Mattheüs 21: 1-11) en later bij Zijn wederkomst gezeten op een wit paard Openb.19:11.
  2. De opdracht om de poort te sluiten, zoals voorzegt in Ezechiël 44:2, wordt door velen gezien als een voorzegging dat de Oostelijke Poort zal worden dichtgemetseld en pas weer open zal gaan bij Jezus wederkomst.
  3. En tenslotte, de ‘vorst’ voor wie de poort wordt geopend (Ezechiël 46:12) is dus Jezus zelf bij Zijn wederkomst – de Vorst van Vrede zal terugkeren naar de Olijfberg (Zacharia 14: 4) en in Jeruzalem binnengaan via de opnieuw geopende Oostelijke Poort .

Wanneer wordt de Poort dan weer geopend?
Ezechiël 46:1 zegt: ” Zo zegt de Heer: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden.”

We moeten dit als een profetie verstaan, die spreekt over wat er gaat gebeuren rond de wederkomst van Jezus. Op de zes werkdagen zal de poort gesloten blijven, dat slaat op een werkweek. We weten dat één dag bij God is als 1000 jaar hier op aarde (lees 2 Petr.3:8) en dus zou het kunnen wijzen op een periode van 6000 jaar, vanaf Adam tot Jezus wederkomst. De 7e dag, dus de 7e 1000 jaar, is de periode die aanbreekt, nadat de 6000 jaar geëindigd zijn.

De Bijbel leert ons dus dat er na de wederkomst van Jezus Christus nog een Vrederijk zal komen dat 1000 jaar zal duren. De zevende dag van de week is de sabbat en dat is dus de Bijbelse schaduw van het Vrederijk.

Op de Sabbatdag zal dus de poort geopend worden, dat is de 7e dag, het moment waarop Jezus 1000 jaar als Vredevorst zal gaan regeren hier op de aarde. Het zal beslist niet lang meer duren voor de Jezus zal wederkomen en dat moment zal aanbreken. Op die dag zal dus de Gouden Poort opengaan en Jezus zal als de Koning der koningen door de Poort Jeruzalem binnen gaan.

Dan zal Hij de macht van de antichrist vernietigen (lees 2 Thes.2:8) en Zijn laatste grote overwinning behalen over de vorst van de duisternis (Openb.20:3).

Jezus glorierijke verschijning.
Jezus zal op een dag terugkomen, net als Hij vertrok. Er is één groot verschil, Hij kwam zwak in de gedaante van een mens, maar Hij zal terug komen als machtige Koning der koningen, de bevelhebber van de hemelse legers. Zijn voeten zullen op de Olijfberg staan.

De vervulling van deze profetie komt steeds dichterbij, zorg daarom altijd klaar te zijn om naar de Heer te gaan. “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen” (Mat. 24:44) . Nog even en Gods Woord wordt zichtbaar voor iedereen.

Misschien wilt u iets opmerken of aanvullen, mail ons gerust u krijgt altijd antwoord. KLIK HIER

Advertenties
Geplaatst in Jezus wederkomst | Tags: | Een reactie plaatsen

Wat is de oorzaak van het Midden-Oosten conflict?

Aan het oostelijke deel van de Middellandse Zee ligt een smalle, onbetekenende strook land. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland, heeft het slechts een oppervlakte van ongeveer de helft van ons land. Daarbij komt nog, dat een groot gedeelte bergachtig is en het in het zuiden een woestijn. Daarom, slechts een deel van het land is bewoonbaar. Echter, dank zij energieke technieken van bevloeiing van knappe ingenieurs, wordt de woestijn elk jaar iets kleiner en wordt er steeds meer land vruchtbaar en bewoonbaar. In dit land wonen momenteel ongeveer 6 miljoen mensen. Dat kleine land is de relatief nog jonge Staat Israël, welke in 1948 door een wonder Gods is ontstaan.

Maar er is nog een groter wonder. Het gegeven dat Israël tot de dag van vandaag nog steeds bestaat, ondanks dat men omringd is door vijandige Arabische volkeren, is een nog groter wonder. Zoals ook de hele geschiedenis van Israël van oudsher vol met wonderen is geweest. Israël is ook het enige volk tussen alle andere volken uit het verleden en uit het heden, waarvan de gehele geschiedenis nauwkeurig voorzegt en beschreven werd, tot in de kleinste details, in de Bijbelse profetieën. God is met dit volk en daarom zal het steeds winnen. Het kan soms fout dreigen te gaan, maar God zal dit volk steeds weer opvangen, zoals een moeder adelaar haar jongen opvangt en draagt op haar vleugels. God zegt in Exodus 19:4 tot Israël ‘… ik heb u als op adelaarsvleugels gedragen… ’ .

Een woestijn komt tot bloei.
Voor het jaar 1948 was die kleine strook land niets anders dan een dorre woestijn, waar nauwelijks iets groeide. Nadat de Joden zich daar definitief vestigde en de Staat Israël een feit was, begon de verandering. Precies zoals ook de Bijbel het honderden jaren tevoren door de profeet Jesaja voorzegt had. God had Israël in de Bijbel o.a. beloofd, dat ze terug zouden keren naar dit land en dat de dorre woestijn weer zal gaan bloeien. Vandaag zien we deze belofte van God in vervulling gaan. Lees Jesaja 35:1 ‘De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos’.

Waarom gebeuren deze dingen met dit volk? Wel er rust een belofte van God op dit volk. Niet omdat dit volk beter is dan andere volkeren, zeker niet, maar omdat God Zijn plannen heeft met dit volk, o.a. wil Hij doormiddel van dit volk de wereld zegenen. Tegen alle verwachtingen van velen tegenstanders in, zien we ook in deze tijd dat de profetieën over Israël vervuld worden. Gelukkig zijn er in toenemende mate christenen, die Gods plan met dit volk herkennen en voor Israël gaan bidden. Maar tegelijk zien we ook de tegenstand en kritiek in de wereld toenemen.

Nederzettingen beleid.
Met name richt men zich ‘in deze tijd’ op het nederzettingen beleid van Israël. De Israëlische regering heeft opnieuw besloten (2016), om de bouw van nieuwe nederzettingen in de zogenaamde bezette gebieden, toe te laten. Het is nu eenmaal noodzakelijk voor Israël om woningen te hebben voor de groeiende bevolking en tegelijk is dit een manier om de woestijngrond verder te ontginnen.

Onder invloed van de Palestijnse propaganda, beschuldigen westerse landen Israël systematisch van het inpikken van Palestijns land, waardoor men gaat twijfelen aan Israëls goede wil om vrede met het Palestijnse volk en haar Arabische buren na te streven. Normaal zou men zich niet druk maken en zou men eerder blij zijn dat Israël het woestijnland wil ontginnen en bewoonbaar maken. Overigens is er geen sprake van het inpikken van land. De grond waarop gebouwd wordt is gewoon aangekocht, o.a. door het Joods Nationaal Fonds.

Maar omdat tegenstanders denken, dat hiermee de vooruitzichten op een z.g. tweestaten oplossing met het Palestijnse volk onmogelijk wordt, verzet men zich. Die zogenaamde tweestaten oplossing wordt door de westerse mogendheden algemeen gezien als de sleutel tot vrede in het Midden Oosten en is ook de uitkomst van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Deze zogenaamde oplossing is echter geen oplossing.

Een tweestatenoplossing zal geen echte vrede geven, maar het zal eerder nog sneller tot een escalatie tussen de twee aartsvijanden leiden. Waarom? Omdat de strijd van o.a. de regerende partij van het Palestijnse volk, de Hamas, helemaal niet gaat om een eigen staat. Het gaat veel meer om de haat tegen het Joodse volk. Men zal niet tevreden zijn met een eigen Staat, omdat men feitelijk een eind wil maken aan de Staat Israël en het Joodse volk wil verdrijven uit de regio. Hamas heeft het ook klaar en duidelijk in haar handvest staan, dat men de Staat Israël en ‘alle Joden’ totaal wil uitroeien. De tekst van het handvest maken één ding zonneklaar: het denken van Hamas is doordrenkt van haat. Haat tegen de Joden (die in de koran als “apen en zwijnen” worden afgeschilderd), maar ook haat tegen gematigde regimes in moslimlanden én haat tegen christenen.

Haat is de oorzaak.
Hamas zal daarom beslist niet tevreden zijn met een deel van het land. Dan hebben ze immers nog steeds een welvarende Joodse staat naast zich, waar ze zelfs in veel opzichten nog economisch afhankelijk van zijn. Laat ons niet vergeten dat veel Palestijnen mede door hun hoge bevolkingsgroei, wel verplicht zijn om te gaan werken bij Israëlische ondernemers. Op die manier zal de onvrede blijven groeien. De oorzaak van het probleem ligt in de haat, die al vroeg gezaaid wordt in de harten van de kinderen. Daar ligt de kern van het probleem.

Al jaren is de Hamas ook bezig Palestijnse kinderen op te voeden, in het leren haten van Joden, christenen, andere gelovigen en afvalligen van de Islam. Kinderen leren al vroeg op school leuzen te roepen als: ‘Dood aan Amerika! Dood aan Israël! Vervloekt zijn de Joden! De overwinning is aan de Islam!’ Ze lopen rond met Islamitische symbolen en namaak geweren. Ze worden al jong geleerd dat een martelaar worden, doordat je sneuvelt in een gevecht met Jood of een ongelovige, is het hoogste ideaal voor een Moslim.

Deze vorm van negatieve beïnvloeding van kinderen, betekent dat ook uit de nieuwe generatie, nieuwe vijanden voor Israël zullen groeien en de strijd dus ook in de toekomst zal worden voortgezet. En dit is nu precies de bedoeling. Ook de Arabische buurlanden zullen niet rusten voordat ze Israël van de kaart hebben geveegd. Dat moet dus wel op een volgende oorlog uitlopen en die oorlog moet Israël weer winnen. Want de Arabieren kunnen tien oorlogen verliezen, maar de Israëli’s slechts één, want dan is het echt afgelopen met dit volk.

Haat is als een klein zaadje, wat geplant wordt in de harten van Palestijnse kinderen. Het zal langzaam gaan groeien en als het kind volwassen is, zal het een grote boom geworden zijn, die nauwelijks nog uit te roeien is. Alleen de liefde van Jezus is nog instaat om deze haat om te zetten in liefde. Gelukkig zijn er momenteel ook steeds meer Palestijnse christenen, die in het geheim samen komen en bidden voor hun volk. Een groeiend aantal moslims bekeert zich tot het christendom, maar zij worden wel hevig vervolgd. Familieleden en extremistische moslims bedreigen hen.

Aan wie behoort het land Palestina toe.
Wie heeft Bijbels gezien, feitelijk recht op het land van Israël? Het volk Israël of de Arabieren? Beide groepen eisen het land voor zich op, beide op grond van het feit dat ze afstammelingen zijn van Abraham, aan wie God het met een verbondsbelofte had gegeven. Vaak wordt gezegd dat het niet juist is, om je bestaansrecht als land te baseren op een belofte die God 4000 jaar geleden aan Abraham gegeven zou hebben. Maar het is uitdrukkelijk niet alleen de Joden die hun rechten op het land op deze manier doen gelden, maar beslist ook de Palestijnen. Om die reden kunnen we er niet omheen, dat ook deze zienswijze onderdeel is van het conflict.

Gods belofte aan Abraham.
In Genesis 17:8 lezen wij, dat God Abraham het land beloofd. God zei: “En Ik zal u, en uw zaad na u, het land van uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn”.

Dus niet alleen Abraham, maar ook zijn nageslacht. Maar, wie vormen dan het nageslacht van Abraham, aan wie het land werd beloofd als een altijddurende, onvervreemdbare bezitting? Dit is de basisvraag, die de kwestie van het gehele Midden-Oosten beheerst.

Ismaël en Izaäk.
Daarvoor moeten we terug in de geschiedenis, naar de twee zonen van Abraham, Izaäk en Ismaël. Uit Izaäk kwam Jakob voort, waar uiteindelijk de 12 zonen uit voort kwamen, die de stamvaders van Israël zijn geworden. Uit Ismaël kwamen Ismaëlieten voort en de hedendaagse Arabisch volkeren, die elkaar nog steeds bestrijden.

De strijd tussen Israël en de Arabieren is dus meer dan vierduizend jaar geleden begonnen als een ruzie tussen twee broers, zonen van dezelfde vader, maar wel van verschillende moeders. Joden zowel als Arabieren, zijn dus in letterlijke zin allebei nakomelingen van Abraham.

Ismaël was wel de oudste zoon in het gezin van Abraham. Deze Ismaël is de onmiddellijke voorvader van de tegenwoordige Arabieren. Hij was Abrahams eerstgeborene, maar wel geboren uit de slavin van Sara genaamd Hagar. Abraham had geen andere zoon, dus beschouwde Abraham Ismaël vanzelfsprekend als zijn erfgenaam, waarop ook Gods verbondsbelofte met betrekking tot het land zou over gaan.

Ismaël bleek echter niet Gods keuze te zijn en daarom kwam de Heer opnieuw tot Abraham en bevestigde Zijn belofte dat Sara zelf nog een zoon zou baren, die de feitelijke erfgenaam zou zijn. (lees Gen. 17:19-21) “En God zeide: Voorwaar, Sara, uw vrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izaäk; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; maar mijn verbond zal Ik met Izaäk oprichten, die u Sara op dezen gezette tijd in het andere jaar baren zal”.

Deze uitspraak is duidelijk en kan niet worden misverstaan. God zegt duidelijk, dat Ismaël geen recht heeft op het land der belofte. Het behoort toe aan Isaäk, de zoon van het verbond.

Dit alles is het begin van de strijd tussen Israël en de Arabische volken. Later werd de naam Jakob veranderd in Israël. Zijn nakomelingen zijn het zaad van Abraham, de Israëlieten, zoals wij hen nu en uit de geschiedenis kennen. De Arabieren zijn de nakomelingen van Ismaël.

Wat staat Israël in deze tijd te wachten?
In de Bijbel kunnen we lezen wat er in de toekomst gaat gebeuren met Israël. De Bijbel spreekt over een oorlog van ‘alle volken’ tegen Jeruzalem, wat symbool staat voor heel Israël (Lees Zacharia 12 en 14 ) en gedeeltelijk is die oorlog al lang aan de gang. De Bijbel (Ezechiël 38 en 39) vertelt verder over een machtig leger uit het Noorden (Rusland, Iran en Turkije ?) dat Israël zal binnenvallen. In Psalm 83 lezen we over plannen van Arabische landen om Israël binnen te vallen. In al die gevallen zal de God van Israël ingrijpen en loopt het met de antisemitische aanvallers slecht af.

De antichrist zal nog komen, de grote wereldleider van het laatste uur (2 Thes.2:9,10). Voor een korte periode zal Israël menen dat hij de beloofde Messias is. Hij zal ook een schijnvrede brengen tussen Israël en de Arabische volkeren rondom en het weer mogelijk maken dat Israël z’n tempel herbouwd in Jeruzalem. Maar deze wereldleider zal in z’n hoogmoed steeds verder groeien en tenslotte in de tempel van Israël zich als een God laten vereren (2 Thes.2:3,4). Dan zullen ze inzien bedrogen te zijn en vluchten naar de bergen en de woestijn. Uiteindelijk zal de Verlosser, de Messias Zelf ingrijpen en zal de Here Jezus zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid op aarde brengen (2 Thes.2:8).
God waarschuwt in Zijn Woord niet zomaar de beschuldigende vinger uit te steken richting Israël en het Joodse volk. Luister:

  • Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. (Zacharia 12:3).
  • Tot Sion zegt God: ‘Want het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden’ (Jesaja 60:12). Laat dit een waarschuwing zijn voor alle landen en volken die zich nu tegen Israel keren.

De druk op Israël neemt toe
‘Hamas heeft sinds Israëls terugtrekking uit de Gazastrook in meer dan duizenden raketten en mortiergranaten op Israëlische steden en dorpen afgevuurd, waarvan zo’n 3000 in het afgelopen jaar’. Er zijn ondergrondse gangen gegraven, zodat men ongezien Israël kon binnen vallen. Het doel was zoveel mogelijk mensen te doden en verwonden en het zuiden van Israël onleefbaar te maken. Ondanks het kleine aantal fatale slachtoffers, maken de raketten een normaal leven voor honderdduizenden mensen onmogelijk. De raketten worden steeds beter en kunnen nu ook de steden Ashdod en Beersheva bereiken, waar meer dan een half miljoen mensen leven.’
Natuurlijk, Israël heeft het recht zich te verdedigen tegen een terreurorganisatie en dat doen ze ook, maar ik hoop dat meer mensen, vooral in Israël, zich gaan realiseren dat er zonder Jezus geen echte vrede mogelijk is. Er komt geen echte vrede zolang de harten van mensen niet veranderen.’

De God van Israël staat achter Israël
Elk volk en elke leider die Israël onder druk zet om het land te verdelen, zal daarvan eens de consequenties moeten dragen. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Lees maar wat Joel 3 zegt: ‘…Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden en over Mijn volk het lot wierpen…’

Dit is dan de profetische uitspraak, die voor onze ogen wordt vervuld. Het grootste internationale wonder uit de hele geschiedenis is de terugkeer van Israël naar het beloofde land, nadat ze vijfentwintig eeuwen onder de volken der aarde verstrooid waren. Het is de aanzet tot de vervulling van Gods woorden, ons opgetekend in Ezechiël 36.

“Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn” (Ezech. 36:24-28).

Deze profetie zien wij in deze tijd naar zijn vervulling toe gaan. Er moet echter nog één ding gebeuren, voordat alle profetieën betreffende Israël vervuld kunnen worden. Die ene gebeurtenis is de terugkeer van de Heer Jezus vanuit de hemel en de opname der Gemeente. Wat schijnt dat ogenblik, gezien in het licht van alles wat er de laatste jaren is gebeurd en wat met versneld tempo in de komende tijd zal gebeuren, toch dichtbij.

De spanning tussen de zoon van Isaäk, Israël en de zonen van Ismaël groeit in het Midden-Oosten met de dag. Spoedig zullen wij de bazuinstoten van de hemel horen en iedere gelovige zal worden opgenomen, de Heer tegemoet, voordat “de tijd van Jakobs benauwdheid” aanvangt.

Gezien de hedendaagse gebeurtenissen in het licht der profetie is dit de meest dringende vraag: “Bent u klaar om de Heer te ontmoeten?” Bent u echt klaar?

“Zie, Ik kom haastig; zalig is hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart” (Openb.22:7).

Wilt u iets opmerken over dit onderwerp, dat kan klik hier

Geplaatst in Antichrist, Bruid van Christus, Eindtijd, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , | 2 reacties

Terrorisme is een geestelijke strijd. Waar ben je nog veilig?

terrorismeHet komt steeds dichterbij (2016).
Het nieuws staat er op dit moment bol van. Ik heb het over de gruwelijke terroristische aanslagen door z.g. Jihad strijders,  in Parijs, Brussel, München etc. en ook natuurlijk de doods bedreigingen,  moorden, verkrachtingen etc.. Het gevolg is angst, intens verdriet van nabestaanden en ook trauma’s voor hen die op het nippertje zijn ontkomen. We krijgen er in de toekomst bijna zeker nog meer mee te maken. Men is zelfs bang dat het uitschakelen van de ISIS in het Midden Oosten, tot gevolg zal hebben dat veel Jihad strijders uit de ISIS zullen vluchten naar Europa, om hier hun strijd weer voort te zetten. Het moet ook gezegd worden, door veel vrij naïeve  politici en ook het vaak weinig adequaat reageren van onze opsporingsdiensten, is ons land een uitstekende plaats om naar toe te vluchten. De pakkans is relatief klein en mocht het er toch van komen, dan zijn de straffen laag.

Politici hebben wel allemaal zo hun mening hoe het moet worden opgelost, of hoe het mogelijk te voorkomen zou zijn!! Maar steeds meer mensen vragen zich nu af… kunnen we het wel voorkomen?

Mensen die geestelijk inzicht hebben, onderscheiden dat er veel meer aan de hand is, dan wat we zo om ons heen zien en wat we op het nieuws waarnemen. Het is namelijk ook nog een geestelijk strijd. Anders gezegd: je kunt de terroristen wel proberen uit te schakelen, ‘en gestel dat het zou lukken’, dan verdwijnen hun ideeën daarmee nog niet, want die komen uit het rijk van satan en zijn derhalve demonisch van oorsprong. Zelfs als we de ISIS en andere radicale groeperingen zouden uitschakelen, dan zijn we nog niet zeker van onze veiligheid. Mogelijk krijgen we er zelfs nog een iets radicaler groepering voor terug? Er zit namelijk een leger van demonen achter, die mensen en volkeren tegen elkaar opzet. Een geestelijke oorlog dus, die in de oorsprong te maken heeft met de oorlog tussen God en de duivel.

In de Bijbel lezen we o.a. in Efeze 6 :12 : ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’ In de Bijbel neemt de geestelijke strijd ook een zeer belangrijke plaats in. Je ziet duidelijk in het boek Openbaring, dat het ten diepste gaat over de overwinning van Jezus over de machten van het kwaad.

Het spits zich toe in de eindtijd op de totale overwinning van Jezus over het werk van satan en Jezus uiteindelijke heerschappij daarna. We lezen hierover o.a. in Openb.armageddon2 17:14: ‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen, want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 

Haat tegen God.
Het is opmerkelijk dat de haat van extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Ook dit heeft feitelijk te maken met de haat tegen Jezus. De Islam is ook bij uitstek een antichristelijke godsdienst, zij ontkennen namelijk nadrukkelijk de godheid van Jezus en in de Bijbel staat in 1 Johannes 4:3 : ‘Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

In deze terroristengroepen zijn daarom beslist de geest van de antichrist werkzaam. Ze vermoorden zelfs mensen in de naam van Allah en zeggen dat iedereen die een christen vermoordt rechtstreeks naar de hemel gaat. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die Jezus van harte liefhebben, onthoofdonthoofden en kruisigen. Het is beslist de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die via ISIS zijn verwoestingen aanricht. Het is ook zeker dat er demonen zijn die extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran gebruiken, om een verwoestend werk te doen. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en Jezus te maken heeft.

Turkije en de laatste ontwikkelingen (2016).
Dit groot Islamitisch land zal in de eindtijd nog aan invloed en macht winnen, in de verschillende Islamitische landen rondom Israël. Angst voor moslimterreur zal ook naar verwachting toenemen in EU en de VS. Met name in Europa zullen Moslims snel in aantal groeien, met als gevolg dat hun invloed op alle niveau’s van onze samenleving steeds meer zal toenemen.

Mogelijk zal dit nog gevolgen hebben voor christenen en Joden, want er is niet één land met een sterke moslim-invloed waar andere religies met enig respect behandeld worden. Christenen en Joden worden op z’n best getolereerd, of als minderwaardig behandeld en zijn vaak onderhevig aan allerlei discriminerende en vernederende maatregelen. Er is ook niet één land met een moslim-meerderheid waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst voor alle inwoners bestaat, noch gelijke rechten voor zowel vrouwen als mannen. En…. zelfs met een moslim minderheid staan die westerse verworvenheden al onder zware druk. Men heeft bijvoorbeeld sommige westerse naïeve politici en beleidsmakers al zover, dat kritiek op de Islam zowat gelijk gesteld wordt met racisme.

De macht van Turkije reikt tot over hun grenzen.
Met name de vele duizenden Turken in Europa, zullen al het mogelijke doen om invloed te krijgen, eerst vooral op nationaal niveau in de verschillende landen, maar straks ook op internationaal niveau. De leiders c.q. dictators van Turkije zullen via moskeeën en Turkse organisaties hun invloed met name in Europa verstevigen. Dit zal niet zonder gevolgen kunnen blijven, hun macht zal daarom nog toenemen.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien ook in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

We weten het nog niet precies, de tijd zal het ons leren. Turkije groeit momenteel in ieder geval wel, in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En deerdohan huidige leiders van Turkije zijn ook fel anti-Israël en anti-christenen, en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

In de eindtijd, waar zijn we nog veilig?
Het kan niet langer ontkend worden: we leven in het laatste der dagen. Bij hoe langer hoe meer mensen slaat de schrik om het hart als ze zien, wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend komen de leiders van de wereld ook bijeen om te proberen een uitweg uit de problemen te vinden. Wie niet bezorgd is over de huidige wereldsituatie is óf blind voor wat er zich afspeelt, óf hij vlucht van de feiten weg in werk en in allerlei activiteit, óf in genot, lust, alcohol en drugs. Althans, zo somber en uitzichtloos is de situatie voor de natuurlijke mens.

Vanuit Gods oogpunt gaat er echter niets mis. Hij heeft gezegd: “Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën” (Jes.60:2). Niets loopt Hem uit de hand! Hij voert Zijn plannen met goddelijke precisie uit. Jezus zegt dan ook: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt je dan op en hef het hoofd omhoog, want je verlossing genaakt” (Luc.21:28). Die verlossing is Jezus.

In de tijd van Noach zorgde God dat iedereen die in die ark was, bewaard zou blijven voor het oordeel. Vandaag is Jezus de ark van God, God nodigt ons uit om in Hem te schuilen voor het komende oordeel. Dat is de enige plaats waar het echt veilig is.

Meer weten of napraten? Mail mij gerust, u krijgt altijd antwoord: KLIK HIER

Geplaatst in Eindtijd, Europa, Islam | Tags: | 2 reacties

De cruciale rol van Turkije in de eindtijd.

euturkije

Uit de Bijbelse profetieën verstaan we, dat in de laatste periode voor de wederkomst van Jezus, in geestelijke zin de nacht zal vallen over de wereld. Min of meer zien we dat nu al gebeuren, maar dat neemt echter niet weg dat een gelovig kind van God positief gestemd mag zijn.
Want…. ondanks alle terreur, haat, liefdeloosheid en onverdraagzaamheid, mogen we toch het goede nieuws verkondigen, namelijk ‘Jezus gaat terug komen’. De Bijbel belooft ons ook dat God alles nieuw zal maken (Openb.21:5). Daarom alle gebeurtenissen van de laatste tijd, zijn slechts de barensweeën van de nieuwe tijd die vast en zeker gaat komen.

Maar natuurlijk moeten we als christenen toch ook klaar wakker zijn en onderscheiden in watlui voor tijd we leven. Veel mensen geloven, dat we niets over het tijdstip van de wederkomst van de Heer kunnen weten, omdat Jezus gezegd heeft dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Matth. 24:42-44). En dus legt men dat wat verkeerd uit. Men maakt zich niet druk, het komt maar, men ziet wel. Maar dat kan toch niet de goede houding zijn.

Paulus maakt in 1 Thess. 5:1-6 duidelijk dat Jezus woorden, dat Hij als een dief in de nacht zal komen, niet op gelovigen van toepassing is:

“Maar gij, ..zijt niet in de duisternis zodat die dag u als een dief overvallen zou…” Paulus gaat vervolgens uitleggen waarom en schrijft: “Want gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen doch wakker en nuchter zijn.”

Paulus verwijst hier naar het licht van de heilige Geest welke in iedere Geest vervulde gelovige woont en die ons inzicht geeft om de tijd te herkennen van de wederkomst van de Heer (1 Joh. 2:27).

De Islam in de eindtijd.
De tijd die de Bijbel ‘de eindtijd’ noemt, is de periode vlak voor Jezus terugkomst. Steeds meer Bijbel onderzoekers komen tot het inzicht, dat ook de Islam een cruciale rol zal spelen op het wereldtoneel in die eindtijd. Als we even nadenken dan moeten we wel inzien dat het feitelijk niet anders kan. De Islam is duidelijk een wereldgodsdienst, met grote invloed in de Arabische en Aziatische wereld en in de afgelopen eeuw is haar invloed moslim1ook in Europa en in Amerika enorm toegenomen.

Het is beslist ook de snelst groeiende godsdienst ter wereld en dat is zeker verontrustend voor christenen, want de Islam is uitgesproken anti-christelijk. Er is ook geen godsdienst in de wereld die zo openlijk en nadrukkelijk de godheid van Jezus ontkent, als de Islam. Bij de beroemde moskee in Jeruzalem staat de Rotskoepel en daarop staat geschreven ‘Allah heeft geen zoon’. Hetgeen een rechtstreekse provocatie is, tegen wat de Bijbel zegt, namelijk dat Jezus Gods zoon is.

Uit het de Openbaringen weten we dat er straks een anti-christelijk wereldrijk zal zijn (Lees Openb.13, 14), waarin een dictator genaamd de ‘antichrist’ wereldheerschappij (vooral economische macht) zal hebben en samen met de z.g. valse profeet zal hij ook grote religieuze macht hebben. Lees ook Openb. 17 over de komst van de valse kerk in de eindtijd, die door de Bijbel de grote hoer genoemd wordt. Naast de bruid van Christus (de Gemeente), komt er in het boek Openbaring een grote hoer voor en dit is de tegenpool van de gemeente van Jezus Christus. Lees:

◾Eén van de zeven engelen toont de hoer (Openb. 17:1,3).
◾Eén van de zeven engelen toont de bruid (Openb. 21:9).

De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt de ware God. De hoer heeft een relatie met het beest (= de antichrist). De bruid heeft een relatie met het Lam, de Here Jezus Christus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is een LEVEND organisme, een geestelijk lichaam, dat is vervuld met Gods Geest, met de Geest van Christus (zie 1 Kor. 12:13 en Efez. 1:22-23).

Het proces van Islamisering.
Gezien vanuit de huidige situatie is het hoegenaamd ondenkbaar dat er een antichristelijk wereldrijk en valse wereldkerk zal komen, zoals hier beschreven, zonder de invloed van de Islam. Daarvoor is de invloed van de Islam nu al te groot.

Om deze reden is het beslist een teken van de eindtijd, dat in deze tijd miljoenen Moslims als vluchteling naar Europa komen. Door het grote aantal vluchtelingen dat naar Europa is gekomen, is het bijna wel zeker, dat in de komende jaren Europa in een sneltempo, voor een belangrijk deel Islamitisch zal worden. In percentages gesproken denkt men dat o.a. landen als Zweden, Duitsland, Frankrijk, Engeland, België en ook Nederland, binnen 15 jaar voor 20% Islamitisch zullen zijn en binnen 25 jaar zelfs 30 tot 40%. In sommige wijken van grote steden in ons land, is dit nu al het geval.

Daar zijn natuurlijk verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats de enorme ontkerking in Europa, in de laatste 10 jaar. Steeds meer christelijke kerken komen leeg te staan of krijgen een andere bestemming of worden zelfs omgebouwd tot Moskeeën. Daar staat tegenover dat er ook steeds meer nieuwe Moskeeën worden gebouwd in ons land en daar buiten. De financiering is vaak geen probleem, aangezien Arabische mogendheden bereid zijn daar geld voor vrij te maken. Landen als Iran, Saoedi-Arabië en Turkije sluizen nu al miljoenen dollars naar andere landen, met het doel om de Islam te verbreiden.

Maar de opkomst van de Islam in Europa, heeft ook zeker te maken met nog andere factoren, zoals de vergrijzing in de Europese landen en aan de andere kant, mensen die vanuit hun culturele Islamitische traditie, vaak grote families hebben. De opkomst van de Islam in de komende 10 jaar, zal in ieder geval een grote verandering geven in Europa, zowel op godsdienstig, economisch en als ook op politiek vlak. En laat ons niet vergeten de veranderingen die nu al plaats vinden, in de verschillende scholen van ons land, waar steeds meer rekening gehouden moet worden met de wensen van Islamietische ouders.

Het wordt dus steeds waarschijnlijk dat de Islam een grote rol zal gaan spelen, in de door de Bijbel voorzegde eindtijd en ook met de mogelijkheid van de komst van een Islamitische Antichrist, moet worden rekening gehouden. Helemaal precies weet niemand het nog, maar laten we er niet vreemd van opkijken, als het die kant op zou gaan en… misschien nog wel sneller dan men had gedacht. Vrijwel zeker is de mogelijk versnelde toetreding van Turkije tot de EU een eerste stap.

Turkije lid van de EU?
Het is niet zeker of Turkije in de  nabije toekomst,  werkelijk lid zal worden van de EU. Gezien de huidige ontwikkelingen is het zelfs steeds onwaarschijnlijker. Al weten we het moslimsgebed2natuurlijk nooit helemaal zeker, mede gezien de grote groep mensen van  Turkse afkomst die in Europa wonen. In ieder geval gaat het hier om een enorm Islamitisch land met veel inwoners en hun invloed in Europa zal absoluut van grote betekenis  blijven.

En…het is te verwachten dat dit ook op ons land grote invloed zal hebben. Ook nu al zien we, dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering, hun stemgedrag wordt (voor zover mogelijk) gecontroleerd en ze worden ook zo nodig benaderd door de Turkse leiders.

Uiteindelijk gaat het toch om Israël.
In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. Deze hoofdstukken zijn de moeite waard, om juist in deze tijd te lezen. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije enisrael zijn op dit moment allemaal Israël-vijandige moslimlanden.

Totaal onopgemerkt in het Westen, werken de Turkse leiders momenteel naar hun doel toe. Namelijk dat Turkije over een termijn van ongeveer 7 jaar een land zal zijn, waar men in de wereld rekening mee gaat houden, men kan dan niet meer om Turkije heen. Sommigen denken in een mogelijk herstel van het oude Turks-Ottomaanse* Rijk.

*Turkije is in het verleden, ongeveer 400 jaar een wereldmacht van betekenis is geweest. Heel Noord Afrika, Egypte, het Midden Oosten en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse, Islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd. Volgens Islamitische voorspellingen, zal dit oude Turkse rijk herstellen en uiteindelijk tegen Israël strijden en verslaan.

Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel, zien in een toekomstige dictatoriale leider van het Turkije, de heerser die de Bijbel noemt ‘Gog’, lees hierover in Ezechiël 38. Onder zijn leiding zal Turkije samen met de omringende volkeren, Israël aanvallen. Mogelijk is hij ook de antichrist waar de Bijbel van spreekt. Het vreselijke rijk van de antichrist zou dan wel eens net als een hersteld Ottomaansrijk kunnen zijn.

Turkije groeit momenteel duidelijk in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. En de huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische Moslims.

Toch sluit de EU een verbond met Turkije.
Europa worstelt op dit moment met een ongekend vluchtelingen probleem en is bereid tot grote concessies, als dit probleem maar opgelost wordt. Turkije speelt daar handig op in en chanteert Europa door onredelijke eisen te stellen.  Een van die eisen is, het weer opgang brengen van de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU. Die onderhandelingen zijn al eerder vastgelopen op zaken als democratie en mensenrechten. De EU is echter nu wel bereid om weer te praten over de punten waarop die besprekingen vastliepen en wil daar nu zelfs met de nodige soepelheid naar gaan kijken.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een verstandshuwelijk tussen EU en Turkije en dit zal uitlopen op een overkomst tussen dat komend Ottomaanse kalifaat (Turkije met alleturkije Islamitische staten die onder haar invloed zullen komen) en de EU. Mede hierdoor wordt het steeds duidelijker, dat het waarschijnlijk is dat Turkije ook een cruciale een rol zal spelen in dat laatste antichristelijk rijk.

We weten uit de Bijbel, dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een derde Wereldoorlog, die tevens de laatste oorlog zal zijn, want deze zal worden beëindigd door de terugkeer van de armageddonMessias, Jezus Christus.

Al deze dingen waarschuwen ons alleen maar, om dicht bij Jezus te blijven en ons in heiliging voor te bereiden op de wederkomst van Jezus, want de dag van Zijn wederkomst is aanstaande. Kind van God wordt wakker, want de tijd dringt, nog even en de profetieën uit het Woord van God zullen in vervulling gaan. De voortekenen zijn er al.

Misschien wilt u iets opmerken of hier gewoon even op reageren. Dat kan: KLIK HIER

Geplaatst in Europa, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde | Tags: , , , | 1 reactie

De grote misleiding, ‘het nucleair akkoord met Iran’.

Hassan Rohani de president van de Islamitische Republiek Iran, wordt door de leiders in het Westen en vooral de media aangeduid als “gematigd”, men noemt hem ook een vredesduif, maar men gaat daarbij er willens en wetens aan voorbij, dat hij ook een ‘Israël-hater’ is net als al zijn voorgangers en ‘haat tegen Israël is tegelijk haat tegen God” (Lees Psalm 83).

Het is nauwelijks te geloven maar de VS is desondanks zeer ingenomen met Hassan Rohani. Zijn vriendelijke gezicht en vooral zijn bereidheid om over het atoomprogramma te willen praten, heeft ook bij andere naïeve leiders in het Westen tot het nodige enthousiasme geleid. Met ziet vooral grote voordelen in de enorme olievoorraden van het land en vernieuwen van de handelsbetrekkingen.

Volgens de Amerikaanse president is de wereld door het nucleaire akkoord met Iran nu een stuk veiliger geworden. De Bijbel zegt echter in 1Thes. 5:3-4 ‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging (Gods oordeel) hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw.’

Maar christenen die de Bijbelse profetieën kennen verwachten toch niet, dat Iran echt zal stoppen met de ontwikkeling van atoomwapens. Daarbij komt dat recente mededelingen van Israëlitische en buitenlandse deskundigen allemaal lijken te bevestigen dat Iran in feite het ‘point of no return’, in zijn streven naar atoomwapens, al lang is gepasseerd. Dit ondanks jarenlange plechtige beloften van de leiders in het Westen, dat het de Islamitische Republiek nooit zou worden toegestaan om dit stadium te bereiken. Om die reden is het verre van realistisch om er vanuit te gaan dat Iran tot inkeer komt en haar nucleaire droom laat varen.

Al in 1984 gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapensmessiasislam te ontwikkelen, omdat dit volgens hem de enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn vijanden, die in hun ogen vooral de VS en Israël zijn. Dit zal tevens de manier zijn om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden, welke is de Islamitische Messias die verwacht wordt.

Overigens laat de letterlijke tekst van het akkoord zien, dat er slechts sprake is van een ‘gedeeltelijke’ bevriezing en slechts ook van ‘enkele’ onderdelen van het Iraans nucleaire programma. Het gevolg van deze bevriezing is alleen, dat de tijd die Iran nodig heeft om uit te breken naar een atoombom verlengd wordt met enkele maanden of weken.

In ruil voor deze ‘zogenaamde’ Iraanse concessies, wordt een groot deel van de westerse sancties tegen Iran versoepeld. Volgens de Verenigde Staten is het pakket sancties dat wordt opgeheven of versoepeld 100 miljard dollar waard en dit zou ruim voldoende zijn om de Iraanse economie, die op instorten staat te kunnen redden, maar tevens biedt het Iran weer de mogelijkheid om terroristische organisaties te steunen, die tegen Israël strijden.

Strijden tegen Israël.
Want het akkoord wordt in Iran vooral gezien als stap vooruit in de totale overwinning over Israël. Enige dagen voor de ondertekening van het akkoord in Genève bedreigde, de nog steeds machtigste man in Iran namelijk de ayatollah Khamenei, Israël in ongekende bewoordingen. Hij noemde de regering van Israël ‘Sag-e haar-e najess’, wat ‘een hondsdolle onreine hond betekent’ en dit is een van de meest grove beledigingen voor Israël. Hij weet alleen nog niet, dat de dag aanstaande is dat hij door de God van Israël ter verantwoording geroepen zal worden, want wie zich tegen Israël keert, keert zich tegen God.

Israël is het aardse volk van God, dat wil zeggen God heeft hen van oorsprong uitgekozen om een getuigenis van Zijn naam te zijn onder de volkeren. Natuurlijk, feitelijk is daar nog weinig van terecht gekomen, het volk van Israël is door de eeuwen heen van God afgeweken. Maar toch kan iedereen die dat wil Gods trouw zien in dat volk. Want menselijk gesproken had dit volk er al niet meer moeten zijn. Men heeft in de laatste wereldoorlog er alles aangedaan om dit volk zelfs uit te roeien. Maar God is met dit volk, vandaar dat het niet is gebeurd, Israël won steeds en zal nog winnen. God is niet met Israël omdat ze alleen maar goede en rechtvaardige dingen doen. Maar omdat God altijd trouw is aan Zijn beloften en Hij heeft zich onder ede (zegt de Bijbel) aan dit volk verbonden. Dat is nu eenmaal Gods karakter. Hij heeft ook u lief, niet omdat u zo’n pracht mens bent, maar omdat Hij verlangt u genadig te zijn. Hij belooft ons in Zijn Woord dat Hij ons genadig zal zijn, wie we ook zijn en hoe groot onze zonden ook zijn.

Gevolgen van het akkoord.
Het is niet onmogelijk dat als gevolg van het vrij komen van miljarden aan voormalig bevroren tegoeden van Iran, nu weer miljarden dollars naar Hezbollah worden overgemaakt en dat kan dan officieel, want Iran wordt weer aangesloten op het SWIFT-banksysteem. Iran is altijd al één van de landen geweest die Israël vijandige terroristische groepen financiert. Hezbollah beschikt nu al over 100.000 raketten die voor een deel gericht staan op Israël. Denkt u zich eens in, dat arsenaal wordt zo meteen dramatisch uitgebreid. Wat zal dat betekenen voor de veiligheid van haar burgers. Israël zal dit mogelijk willen voorkomen, dus een preventieve oorlog is niet ondenkbaar, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Israël komt alleen te staan.
Hoe dan ook, Israël zal er in de komende oorlog waarschijnlijk, alleen voor komen te staan en geen steun meer uit Amerika krijgen, omdat de gevolgen voor de Amerikanen niet te overzien zullen zijn. Van de Europese Unie heeft Israël al helemaal niets meer te verwachten. De antisemitische stromingen in Europa en met namen onder EU parlementariërs en de Oost Europese lidstaten, laten steeds sterker van zich horen en zijn zo’n beetje in de meerderheid in het Europese parlement.

En helaas, ook onze media is al jaren, sterk bevooroordeeld als het gaat om Israël. Alles wat Israël doet om haar burgers te verdedigen, wordt al gauw uitgelegd als een oorlogsmisdaad. Daar staat tegenover dat er overvloedig bewijs is dat Hamas bewust, scholen, ziekenhuizen, moskeeën en woonhuizen voor militaire doeleinden gebruikt en dus gewoon burgers opoffert om haar doel te bereiken. Toch wordt daar anders over bericht in de westerse media.

De laatste oorlog in het Midden Oosten zal naar verwachting een wereldoorlog zijn. Dan is ook het einde spoedig nabij, want dan komt Jezus Zelf tussenbeide. Dan staan de vijanden vanruiter op het witte paard jezus Israël tegenover de levende God, die bezig was via Israël en zijn Zoon Jezus de wereld met zich te verzoenen. Het werk dat Zijn hand begon laat Hij niet varen. In dat licht mogen we de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten zien.

Lees de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren, zal deze berg, door een enorme aardbeving, middendoor splijten en een zeer groot dal vormen, waardoor de Joden kunnen vluchten naar de bergen. Dan zal Hij de vijanden van Israël verslaan en dan zal gebeuren dat Israël Jezus als hun Messias zal erkennen.

Jezus zal bij Zijn wederkomst een eind maken aan de verdrukking en het lijden van Israël en zijn duizendjarig vrederijk van vrede en gerechtigheid op aarde vestigen. In dat rijk zal iedereen mogen wonen, die wedergeboren is door de kracht van God.

Conclusie Uiteraard is hier veel meer over te zeggen, maar de allerbelangrijkste vraag voor u die nu leeft in deze tijd is, bent u al klaar voor dat nieuwe koninkrijk.

Lees Lukas 21:36 zegt:Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”

Vandaag is het van groot belang om Jezus aan te nemen als uw Verlosser en te zorgen klaar te zijn als Jezus komt, want Hij komt spoedig.

Napraten? Dat kan KLIK HIER.

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Israël, Jezus wederkomst, Midden Oosten | Tags: , | Een reactie plaatsen

De opmars van de Islam in ons land.

Heel veel Nederlanders maken zich momenteel zorgen over de toekomst en dit komt met name door de vluchtelingenproblematiek. We zijn feitelijk nog maar net bekomen van het nieuws over de financiële crisis en de onmetelijke schulden berg die dat mee zich mee brengt en we worden nu al weer geconfronteerd met deze enorme stroom aan vluchtelingen die elke dag bij duizenden Europa binnenstromen. Ook in 2016 worden er vele duizenden verwacht, minstens zoveel als in het afgelopen jaar en mogelijk nog meer.

Natuurlijk we willen eerlijk zijn, het is ook wel weer te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken, vooral als je uit een verschrikkelijk oorlogsgebied komt. En gelukkig zijn er ook nog veel mensen die vanuit een bewogen hart willen helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen.

Maar tegelijk geeft het ook een dubbel gevoel.
Want de toenemende stroom van nu al meer dan één miljoen mensen, die via de middellandse zee naar Europa komen, zijn overwegend Moslim. En de Islam is beslist de snelst groeiende godsdienst in ons land. Op dit moment is vijftig procent van alle baby’s van Islamitische ouders. Er zijn steeds meer mensen in onze samenleving die zich daar zorgen over maken en zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de Islam steeds grotere invloed krijgt in onze samenleving en in de politiek. En wat betekent het voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, als ons land steeds meer Islamiseert en Nederland bijvoorbeeld, steeds meer volgebouwd gaat worden met Islamitische gebedshuizen en Mega-Moskeeën. Een schriel contrast is wel, dat elders in de Islamitische wereld, christelijke kerken soms worden vernietigd en christenen worden opgehangen.

Maar wat zullen de gevolgen zijn, als onze scholen steeds meer Islamitisch gaan worden, maar ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, winkelstraten etc.. En wat dan als christenen in sommige steden steeds meer in het nauw komen, omdat ze in sommige wijken langzaam maar zeker tot de minderheid gaan behoren.

Iemand zei, “als het gaat over het milieu of over ons begrotingstekort, dan is het veel gehoorde argument, dat we onze kinderen niet met de gevolgen willen opzadelen. Maar hoe staat het dan hiermee, de opmars van de Islam in ons land, deze zal zeker ook verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving”. Degene die dat ontkennen, spreken tegen beter weten in.

En ja, politici haasten zich om ons te vertellen dat het allemaal wel meevalt. Men zegt, het gaat juist erg goed, we kunnen het allemaal makkelijk aan en wat in andere landen al gebeurde, kan hier niet gebeuren. Maar waarom niet? In dit geval lijkt onze media wel een verlengstuk van de overheid.

De werkelijkheid is dat onze Europese landen het keer op keer helemaal niet aan te kunnen en een enorm spanningsveld groeit tussen voor en tegenstanders. Daarbij worden we ook nog geconfronteerd met moordzuchtige Islamitische fundamentalistische groepen, zoals de Isis die er niet voor terugdeinzen om ook in Europa aanslagen te plegen met vele slachtoffers. Dit zal de spanningen in Europa zeker geen goed doen. Helaas waren sommige aanslagplegers, zogenaamd vluchtelingen.

Er zijn natuurlijk ook mensen die liever niet te veel nadenken over de toekomst. En natuurlijk, God zal met ons gaan, waarom zullen we dus bezorgd zijn. God zegt in Jes.43:2 “Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.”

Maar tegelijk moeten we wel klaar wakker zijn en de aanwijzingen van God onderscheiden die ons vertellen in welke tijd we leven (1 Thes.5:4-8). In de eindtijd zullen de profeten ook spreken en ons waarschuwen. God heeft het beloofd in Hand.2:17 “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren.”

En er zijn ook nu steeds meer mensen die profetische openbaringen van God ontvangen, die frappant veel lijken op wat wij nu meemaken. Dat kan toch onmogelijk toeval zijn.

Zoals een oude gelovige vrouw in Valdres (Noorwegen), die 40 jaar geleden in 1968 een openbaring kreeg, KLIK HIER.

Ze profeteerde o.a.: “…dat als een vloedgolf, mensen uit arme landen naar Europa zullen stromen. En…er zullen er zoveel komen, dat de mensen hier er last van zullen krijgen. Het zou o.a. spanning gaan geven tussen de verschillende bevolkingsgroepen van Europa. ”

Dit werd enkele jaren geleden al openbaar gemaakt door Emanuel Minos, een 81-jarige evangelist uit Noorwegen en de profetie trok onlangs weer belangstelling doordat, Minos er opnieuw over sprak tijdens een grote bijeenkomst in Oslo.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die zo’n boodschap direct in twijfel trekken en ja, het is ook niet verkeerd om voorzichtig te zijn met openbaringen die mensen ontvangen. Jezus heeft ons ook gewaarschuwd voor valse profeten (Mat.24). Maar deze profetie, zou ons toch op z’n minst wel moeten waarschuwen, dat we bereid moeten zijn, want Jezus staat te komen. Laat u vooral niet in slaap sussen.

Veel christenen stellen zichzelf gerust, door te zeggen dat een christen nu eenmaal altijd klaar moet zijn voor de komst van de Heer en dat we ons er aan de andere kant ook niet teveel zorgen moeten maken. En ja, Jezus heeft ook nog gezegd dat niemand de exacte dag of uur weet, dus speculeren daarover heeft ook weer geen zin.

En natuurlijk zitten alle onheilsprofeten er naast, die beweren met ingewikkelde berekeningen de dag van Jezus komst te kunnen berekenen. Maar aan de andere kant heeft de Heer ons niet helemaal in het ongewisse gelaten. Hoewel het precieze moment (dag en uur) van Zijn terugkomst alleen bij Zijn Vader bekend is, legt Jezus op veel andere momenten uit dat er tekenen (aanwijzingen) zullen zijn die wel degelijk gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld, toen zijn discipelen aan Hem vroegen over aan welke tekenen ze zouden kunnen weten dat Zijn terugkomst dichterbij komt, gaf Jezus een lange lijst van specifieke tekenen (Mat.24).

De dreigende opmars van de Islam en de grote verdrukking.
De Grote Verdrukking komen we voor het eerst tegen in Mattheüs 24, daar lezen we de rede van Jezus over de laatste dingen. De Grote Verdrukking hoort dus bij de dingen van het einde, de laatste dingen.

Lees Mat.24:21 en 22 “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.”

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk. Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd door coalitie van tien leiders en is mogelijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist (een charismatische wereldleider) opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13).

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich alsmessiasislam de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld….maar straks ook voor Europa, want miljoenen Moslims gaan nu in Europa wonen. Dit betekent dat Europa in de komen jaren, zeker meer onder de invloed van de Islam zal komen.

De tijd van de antichrist is dichterbij dan ooit.
We hebben een geweldige boodschap voor u. Als u de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard, behoort u bij de kinderen Gods die straks wegnomen zullen worden van de aarde en dan zult u de tijd van de antichrist niet meemaken. Als u de Heer Jezus niet aanvaard hebt en dit ook niet tijdig doet, gaat u mogelijk een vreselijke periode tegemoet en is er voor u dan geen mogelijkheid om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten. Het is dichterbij als dat menigeen denkt.

Napraten of meer weten, klik hier

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, nieuwe wereldorde | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vluchtelingen crisis, teken van de eindtijd.

vluchtelingencrisis

De Bijbel staat vol met woorden die ons waarschuwen om alert te zijn op de tijd waarin we leven. De reden is dat God ons wil waarschuwen voor het naderend einde van deze tijdsbedeling en de grote dag van de terugkeer van Jezus Christus.

De levende God, Schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf geopenbaard in onze wereld. Hij kwam vanuit de tijdloze eeuwigheid in Christus binnen onze werkelijkheid hier op aarde. Hij werd gekruisigd, begraven en stond ook weer op uit de dood, waarna Hij naar de hemel is opgevaren en… vanwaar Hij volgens de Bijbel ook weer zal terugkomen. Zijn terugkeer zal eveneens het einde betekenen van alle machthebbers en koninkrijken in deze tijd (Lees over de droom van Nebukadnezar in Dan.2:36 e.v.). Tegelijk is het ‘t begin van een nieuw koninkrijk waarin Jezus alleen zal regeren.

God waarschuwt in Zijn grote liefde, door tekenen die te lezen zijn in veel profetieën in de Bijbel en die ons zeggen dat die dag van Jezus wederkomst dichterbij gaat komen. Nu, wat betreft deze profetieën kunnen we zeggen dat, alhoewel we nog niet alles tot in detail weten, we wel zien dat er steeds meer puzzelstukjes langzaam op hun plaats vallen.  Het is alsof we in de verte kijken naar de horizon. Je kunt nog niet alles al precies onderscheiden, maar naarmate het dichterbij komt wordt het duidelijker.

In ieder geval, het moet in deze tijd voor de biddende Bijbellezer duidelijk zijn, dat er om ons heen dingen gebeuren die passen in het plan van God met deze wereld.

Zo horen we in deze tijd van de z.g. Arabische lente, d.i. de opstand in de Arabische wereldarabischelente om hun dictators af te zetten. Om die reden woedt er vandaag ook een hevige burgeroorlog in Syrië en is ook IS ontstaan, die een totalitaire Islamitische staat nastreeft in het Midden Oosten.

Maar ook dit past ergens in het plan van God. Mogelijk is de enige reden hiervoor, dat de weg moet worden vrijgemaakt voor de komst van de z.g. Nieuwe Wereld Orde, onder leiding van de door de Bijbel geprofeteerde laatste wereld dictator, de antichrist (Lees wat Jezus zegt in Mat.24:15-22). Om die reden ook, volgt dan momenteel in het Midden-Oosten de ene crisis op de andere.

Vroeger was het allemaal ver van ons bed, we lazen er wel van in de krant of we zagen het op de TV, maar het gebeurde ver van waar wij leefde, het leek een andere wereld dus. Maar dat verandert nu in een snel tempo. We zien op dit moment dat de oorlog in deze Islamitische landen er toe leidt dat er een tsunami aan vluchtelingen een veilig heenkomen zoeken in de meer welvarende Europese landen. Momenteel vindt er een gigantisch proces van menselijke beweging van het zuiden naar het noorden plaats, van het Midden Oosten naar Europa en dit zal zeker tot grote veranderingen gaan leiden in Europa. Mensen die dat willen ontkennen zijn o.i. toch wat naïef.

En natuurlijk is het te begrijpen dat deze mensen een veilig heenkomen zoeken en ook dat veel Europese landen om humanitaire redenen, alles zullen doen om deze mensen te helpen. Daarbij komt ook nog dat het onze christelijke plicht is om de vreemdeling onderdak en voedsel te verschaffen. Maar het is duidelijk dat de meeste van deze mensen (90%) Islamitisch zijn. En natuurlijk…we moeten daar ook weer niet op voorhand al conclusies aan verbinden. Maar…. het is toch wel zeker dat ook dit te maken heeft met het plan van God met de wereld in deze eindtijd. In ieder geval is de nu steeds toenemende stroom van ruim één miljoen mensen, die via de middellandse Zee naar Europa komt, overwegend Moslim.

Daarbij komt dat het te verwachten is, dat (ondanks tegenstand van sommige landen) het Islamitische land Turkije toch, op termijn lid zal worden van de Europese Unie. Omdat het hier gaat om een enorm land met veel erdohaninwoners, zal hun invloed in Europa absoluut van grote betekenis zijn. En…het is te verwachten dat dit ook voor ons land van grote invloed zal zijn, want ook nu al zien we dat de Turkse regering grip probeer te krijgen op de vele Turken die al in ons land leven. Hun namen en adressen zijn in ieder geval geregistreerd bij de Turkse regering en ze worden ook zo nodig benaderd.

Daarnaast hebben de westerse mogendheden een z.g. nucleair akkoord gesloten met Iran, met de bedoeling om de atoombewapening van Iran tegen te gaan en tegelijk de economische sancties op te heffen. Want op die manier kan men weer handeldrijven met dit land. Men vergeet echter dat Iran een onbetrouwbare partner is. Zodra de economische banden goed zijn aangehaald, zal het Islamitisch Iran z’n ware aard tonen. Vanwege economische belangen zal het westen dan geneigd zijn zich te laten chanteren.

Natuurlijk, alles is nog niet duidelijk, maar zeker is dat de ware betekenis van al deze ontwikkelingen in de nabije toekomst steeds duidelijker gaan worden.

Europa is in een sneltreinvaart op weg is naar één Europa en alles wordt voorbereid zodat straks de nieuwe leider, waar de Bijbel van spreekt (Lees Openb.13 en 17), zal kunnen opstaan. Die leider wordt genoemd de antichrist, die aanvankelijk ook wereldwijd geaccepteerd zal worden.

In dat kader spreekt de Bijbel over de vorming van een nieuw antichristelijk wereldrijk met de omvang van het oude Romeinse Rijk.  Dit rijk wordt aanvankelijk bestuurd doorantichristrijk coalitie van tien leiders en is waarschijnlijk de opvolger van de huidige Europese Unie. Uiteindelijk zal de antichrist opkomen en de macht naar zich toe trekken (Openb.17:12,13). Als bemiddelaar voor de vrede in het Midden-Oosten zal de antichrist tijdelijk een eind maken aan de dreiging van terreur en instabiliteit. Vermoedelijk zal dit ook te maken hebben met de herbouw van de Joodse tempel (Lees Openb. 11:1). Hij zal in ieder geval worden geroemd als een groot vredestichter en misschien wel in aanmerking komen voor de nobelprijs voor de vrede. Eindelijk lijkt de wereld te hebben waar ze al zo lang op gewacht heeft: vrede en voorspoed, maar het zal alleen van korte duur zijn  (1 Thes.5:2). Juist als men denkt veilig te zijn is de laatste grote wereldoorlog nabij. In Ezech. 38 en 39 wordt deze oorlog uitvoerig beschreven. Daar is sprake van Gog uit het land Magog, die samen met enkele bondgenoten zich zal keren tegen Israël. Steeds meer Bijbeluitleggers geloven vandaag, dat we bij Gog en Magog moeten denken aan een nieuw Islamitisch bondgenootschap, wat zich uiteindelijk tegen Israël zal keren. Eerst zal men zogenaamd vrede willen sluiten, maar dat zal slechts van korte duur zijn.

Het zou feitelijk niet onmogelijk zijn dat de antichrist toch uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld maar ook voor Europa, omdat Europa gewoon meer onder de invloed van de Islam zal komen. Begrijp mij niet verkeerd, het hoeft niet precies zo te gaan, het zou zo kunnen gaan, want de Islam verwacht ook een Messias. De tijd zal het ons vergezichtleren, als hetgeen in de verte al te zien is, dichterbij gaat komen.

De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste moslims wereldwijd verwachten hem, de komst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam. Hoe lang het nog zal duren weten we niet, maar dat het dichterbij komt is zeker.

Op het hoogtepunt van de macht van de antichrist, zal God tussenbeide komen. Lees ook de profetie uit Zacharia 14:12-15: “Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde;….”

Conclusie De allerbelangrijkste vraag voor een christen wat leeft in deze tijd is, of we al klaar zijn om straks Jezus te ontmoeten als Hij weerkomt. Daarvoor moeten we ons voorbereiden, ons heiligen en dagelijks leven in nauwe relatie met Jezus.

Bent u er klaar voor? Als u Jezus nog niet als uw Heer en Redder hebt ontvangen is het nu de tijd om te reageren. Hebt berouw over uw zonden, en roep de naam des Heren aan opdat u gered zult worden (Handelingen 2:14-39).

Napraten? Dat kan KLIK HIER

 

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Europa, Islam, Jezus wederkomst, Midden Oosten, nieuwe wereldorde | Tags: , , | 1 reactie