Tagarchief: Valse godsdienst

Kunnen moslims en christenen samen gaan.

Opschudding in de Christelijk kerken in Nederland (2016). Het gaat om pro-Islamitische uitspraken o.a. van een PKN kerkleider. Feitelijk is deze pro-Islam koers al enkele jaren gaande, alleen het wordt in de laatste tijd meer zichtbaar. Bijvoorbeeld, in enkele prostestante kerken in ons land leest de predikant nu niet meer alleen uit de Bijbel, maar soms ook uit de Koran. Men zegt een brug te willen slaan, niet verdelen of afwijzen maar verbinden, zo heet het.

De wereld om ons heen verandert.
Het is stellig ook een reactie op de veranderingen in de maatschappij ten aanzien van de Islam. Naar verwachting zal in de komende jaren ook de druk vanuit de Islam, steeds meer gevoeld worden in onze samenleving. Er komen gewoon steeds meer Moslims in ons land wonen en we zullen daar hoe dan ook mee te maken krijgen. Onder het motto van acceptatie en tolerantie, zullen steeds meer kerken, scholen en bedrijven, rekening gaan houden met de Islam en desnoods christelijke normen en waarden daarvoor inwisselen.

Het wordt ook steeds moeilijker om openlijk bedenkingen te uiten ten aanzien van de Islam. Al gauw wordt men gezien als een racist en dan maakt het al helemaal niets meer uit of we alleen de godsdienst bedoelen en niet de Moslim zelf, dus de persoon. Voor veel mensen is er nagenoeg geen onderscheid, men we wil nu eenmaal tolerant zijn ten aanzien van beiden.

Luister maar: een Protestant Christelijk basis school in ons land (2016), vond het nodig om de kinderen kennis te laten maken met de Islam en besloot met alle kinderen een bezoek te brengen aan een plaatselijke Moskee. Daar kregen de kinderen een les van de Imam, hoe er gebeden wordt in het Islamitisch gebedshuis. Alle kinderen moesten daarvoor enige tijd neerknielen met hun hoofd en ellebogen op de grond. Kennelijk hadden de ouders van de kinderen er geen problemen mee, of ze wisten hier niet van. Het lijkt vrij onschuldig, maar dat is het niet. De les van de Imam was gefilmd en werd via internet in het buitenland aangekondigd, als een Islamitische overwinning op de christenen. Maar er is nog veel meer.

Allah of God.
Een bekende Rooms Katholieke Bisschop (2016) in ons land, gaf in een vraag gesprek voor de televisie aan, dat het beter zou zijn als de Christenen, God niet langer ‘God’ zouden noemen, maar gewoon Allah. Hij zegt, het zou goed zijn voor het onderlinge begrip tussen Moslims en Christenen. Hij meent ook dat het voor God niets uit zou maken. Je zou je gemakkelijk af kunnen vragen, of het voor Moslims dan ook niets uit zou maken om Allah voortaan God te noemen. Maar waarschijnlijk ligt dit behoorlijk gevoelig bij Moslims.

En ja, als we het strikt taalkundig benaderen dan zijn er ook geen echte verschillen. Want waar de Fransen Dieu zeggen en de Spanjaarden Dios, de Duitsers Gott, daar spreken de Arabieren gewoon van Allah. Arabische Bijbels spreken dus ook over Allah. Dat woord is dus niet exclusief voorbehouden aan de Koran. Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Maar hiermee is nog niet alles gezegd, want er is meer over te zeggen.
Lees verder

Geplaatst in Antichrist, Islam, Valse godsdiensten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Is de verkiezing van een nieuwe paus volgens de Bijbel?

Is de Rooms Katholieke leer de waarheid?

De RK kerk claimt de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn. Maar is dat ook zo? Als we de leer van de RK kerk bestuderen komen we al snel met zaken in aanraking is absoluut niet Bijbels te verdedigen zijn, zoals o.a.:
1.
De Maria verering en haar centrale plaats

2.
Aanbidding van overleden heiligen

3.
De onfeilbaarheid van de Paus

4.
Het celibaat – Dit laatste is de laatste tijd erg in opspraak vanwege de vele meldingen van seksueel misbruik door priesters en nonnen.

De leer van de RK kerk is net als in vele andere religies van de wereld, waarin satan door een ‘goede werken evangelie’ mensen weghoudt van Gods verlossende genade. De grootste leugen van satan is namelijk om de mensen te laten geloven dat ‘goede werken’ genoeg is om eeuwig behouden te worden. De waarheid is dat er geen behoudenis is, ook al doen we nog zo ons best om goed te doen. Onze behoudenis is in niemand anders dan Jezus.

Het moet duidelijk zijn dat christenen die vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, nooit kunnen samen werken met een kerk waarin met zo nadrukkelijk afwijkt van de Bijbel. Zelfs de z.g. “Eucharistie” viering die nog het meest vergelijkbaar is met onze Heilig Avondmaal vieringen, is toch niet hetzelfde. De RK leer geeft namelijk aan dat brood en wijn werkelijk overgaat van brood en wijn in lichaam en bloed van Jezus. Deze gedachte is misleidend en absurd. Brood en wijn hebben slechts een symbolische betekenis, om ons te herinneren aan Jezus lijden en sterven. (Mat.26:26-28)

Puur vanuit menselijk oogpunt gezien, kunnen we beslist zeggen dat er goede mensen zijn geweest die als Paus van de Rooms-Katholieke Kerk hebben gediend, waaronder Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI. Toch moeten we op grond van de Bijbel, de leer van de Rooms-Katholiek kerk over o.a. de rol van de Paus afwijzen.

Het onderricht van de Rooms-Katholieke Kerk over de Paus is gebaseerd op de volgende uitleg van Matt. 16:18-19:

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Men zegt: Christus maakte Petrus de leider van de apostelen en van de kerk, door hem de “sleutels van het koninkrijk” te geven. Daar mee verhief Christus hem en maakte Hij hem de vertegenwoordiger van Christus op aarde, d.w.z. onfeilbaar in zijn woorden en daden, wanneer hij vanuit zijn zetel spreekt. Dit vermogen om op een onfeilbare manier namens de kerk te spreken en te handelen werd aan de opvolgers van Petrus doorgegeven en op deze manier werd de Kerk een onfeilbare gids op aarde gegeven.

Volgens de katholieke leer werd Petrus ook later de eerste Bisschop van Rome. Als Bisschop van Rome oefende hij gezag uit over alle andere bisschoppen en kerkleiders. Petrus droeg zijn apostolisch gezag over aan de volgende Bisschop van Rome en de andere apostelen droegen hun apostolisch gezag over aan de Bisschoppen die door hen werden ingewijd. Gebaseerd op de Rooms Katholieke bewering dat er een keten van Roomse bisschoppen bestaat die nooit verbroken kan worden, zeggen zij dat de Rooms Katholieke Kerk de enige ware kerk is en dat alle kerken die het gezag van de Paus niet accepteren zich van de oorspronkelijke en enige kerk, hebben afgesplitst.

Het is duidelijk dat deze leer gebaseerd is op overleveringen en tradities van mensen en niet overeen komt met het Woord van God. Sterker nog, het is onmogelijk om zowel het Woord van God te geloven en de tradities van de RK kerk. God heeft de waarheid gegeven in Zijn Woord en niet in de tradities van mensen.

Het gezag van de paus is niet volgens de Bijbel.

Hoewel het waar is dat Petrus centraal stond in de vroege verspreiding van het evangelie, zegt de Bijbel nergens dat hij autoriteit over de andere apostelen of over de gemeente, de Bijbel toont ons juist dat het gezag van Petrus met de andere apostelen werd gedeeld (Efeziërs 2:19-20) en dat geldt ook voor het gezag om te “binden en te ontbinden” (zie Matteüs 18:15-19; 1 Korintiërs 5:1-13; 2 Korintiërs 13:10; Titus 2:15; 3:10-11).

De Bijbel zegt ook nergens dat het gezag van de apostelen werd doorgegeven aan mensen die door hen werden ingewijd (apostolische opvolging) om de kerk van dwalingen te weerhouden. Maar wat de Bijbel ons WEL leert is dat zelfs onder de leiders valse leerstellingen zouden verschijnen en dat Christenen de leerstellingen van deze latere leiders met de Bijbel zouden moeten vergelijken, want alleen de Bijbel is onfeilbare. Paulus maakt in zijn toespraak tot de oudsten van Efeze gemeente gewag van valse leermeesters . (Handelingen 20:29-31).

“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; 30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 31 Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen”.

Nogmaals, de Bijbel onderwijst dat de Bijbel als een maatstaf moet worden gebruikt om vast te stellen wat de waarheid is en wat dwalingen zijn. In Galaten 1:8-9 stelt Paulus dat niet WIE onderwijst maar WAT onderwezen wordt gebruikt moet worden om te bepalen wat wel of niet waar is.

Ook al beschouwt de Rooms-Katholieke Kerk de apostolische opvolging als een logische noodzakelijkheid, zodat God de Kerk kan leiden, toch stelt de Bijbel dat God voor Zijn Kerk zorgt door de uitstorting van de heilige Geest. Het is die Geest die ons in alle waarheid wil leiden (Johannes 16:12-14) en niet de z.g. onfeilbare woorden van de paus.

Het is verbazingwekkend dat er nog zoveel evangelisch christenen zijn die menen dat het zoeken naar eenheid tussen alle kerken, altijd Gods wil. De bedoelingen zijn op zichzelf wel goed, maar het getuigd niet van inzicht in de ontwikkelen die in de eindtijd zullen plaatsvinden en die door de Bijbel voorspelt zijn. Er zal straks een valse eenheidskerk zijn, die door de Bijbel ‘de grote hoer’ genoemd wordt (Lees Openbaring 17).
Lees verder

Geplaatst in Valse godsdiensten, wereldreligie | Tags: , | Een reactie plaatsen

Is Allah dezelfde God als de God van de christenen?

Regelmatig vragen mensen ons of Allah in de Koran, dezelfde is als de God die we in de Bijbel leren kennen. Anders gezegd, is Allah voor de moslims, dezelfde als de God die de christenen dienen.

Als we het strikt taalkundig benaderen dan zijn er geen echte verschillen. Want waar de Fransen Dieu zeggen en de Spanjaarden Dios, de Duitsers Gott, daar spreken de Arabieren gewoon van Allah. Arabische Bijbels spreken dus ook over Allah. Dat woord is dus niet exclusief voorbehouden aan de Koran. Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Maar hiermee is de vraag nog niet voldoende beantwoord, want er is meer over te zeggen.

Allah of God
Volgens de Islam heeft Allah (God) uitdrukkelijk geen zoon, wat ook staat vermeld op de van de grote Omar-moskee in Jeruzalem: “Allah heeft geen zoon”. Waarmee klaar en helder wordt aangegeven dat Allah nooit de God van de christenen kan zijn, want die heeft wel een Zoon, namelijk Jezus Christus.

Jezus, of Isa volgens de Koran, zou ook niet zijn gestorven aan een kruis en is dus evenmin opgestaan uit de doden en daarmee snijdt de Koran het hart uit de boeken van de Bijbel. Immers, veel in de Bijbel draait om de unieke (eniggeboren) Zoon van God die gestorven is voor ons en ook werd opgewekt uit de doden. De Bijbel noemt Jezus ook, Gods enig geboren Zoon, er is dus ook geen ander.
Lees verder

Geplaatst in Antichrist, Eindtijd, Islam, nieuwe wereldorde, Valse godsdiensten, wereldreligie | Tags: , , | Een reactie plaatsen