Zal de antichrist, de messias voor de Islamitische wereld zijn?

De antichrist, dictator van de eindtijd.

..

We leven in een tijd dat de strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van satan sterker oplaait dan ooit tevoren. Ik geloof dat dit komt doordat de wederkomst van Christus snel nadert – en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk.

De Bijbel leert ons dat er in de laatste periode vlak voor de wederkomst van Jezus Christus er een laatste grote wereldleider zal zijn. Er zijn mensen die denken, dat de antichrist een systeem zou zijn, een verderfelijk beginsel, dat zich in de wereld verspreidt. Het zou een gemeenschappelijke slechte geest zijn, die zich aan het einde der tijden zou openbaren. Nu is het wel zo dat de Bijbel ook spreekt over de ‘geest’ van de antichrist die reeds de wereld werkzaam is.

1 Joh. 4:3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.”

Die werking van de geest van de antichrist zal groeien naarmate we het einde der tijden naderen. Wat betekent eigenlijk de term antichrist? Het woord antichrist bestaat uit twee delen: ‘anti’ en ‘christus’, Als we dus spreken over ‘antichrist’, dan betekent dat ‘anti Christus’. Alhoewel de wereld steeds meer ‘anti-christelijk’ wordt, toont de Bijbel ons ook aan dat het toch ook om een persoon gaat. In de Bijbel wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die een korte periode grote macht over de gehele wereld zal hebben. De antichrist zal namelijk de laatste grote leider van de eindtijd zijn. Hij zal de tegenstander van God zijn. De antichrist zal de vertegenwoordiger van de duivel op aarde zijn.

De antichrist zal de grote tegenstander zijn van de Heer Jezus. Terwijl Israël en de gemeente uitkijken naar de komst van de Messias, zal er een valse messias komen, die zal doen alsof hij de messias is. Ieder serieuse moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi. Hun geloof daarin is net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus. Maar hoeveel christenen zijn er niet die niet meer geloven dat Hij letterlijk zal terugkomen? Maar álle moslims geloven in de komst van de Mahdi. Deze messias zal echter een bedrieger zijn en mogelijk de komende antichrist waar de Bijbel over spreekt, die helaas velen zal verleiden.

De antichrist zal degene zijn, die een oplossing zal bieden voor de problemen in het Midden-Oosten, vooral in verband met de stad Jeruzalem; een oplossing die bevredigend zal zijn voor de islamitische Arabieren, ja, voor de gehele wereld en voor Israël. Hij zal namens zijn achterban een verbond met het volk van Israël sluiten, dat de Bijbel voor Israël een verbond met de dood noemt. Het verbond moet het bestaansrecht van Israël inhouden en ook de fundamentele eisen van de Arabieren. Het moet zo goed klinken, dat het voor alle partijen aanvaardbaar zal zijn. Daarom is het aannemelijk dat hij een Islamitische achtergrond heeft. Het verbond dat hij sluit, zal echter slechts 31/2 jaar in tact blijven. Daarna zal hij het verbreken en Joden en de dan nog overgebleven christenen vervolgen.

Enkele voorlopers van de antichrist in de geschiedenis.
Wij kunnen meerdere namen noemen van leiders die een schrikbewind hadden en die duidelijk maken, hoe de komende valse messias zal heersen. We zullen ons echter beperken tot de laatste 5 meest bekende. Kenmerkend is steeds dat er tijdens hun regeerperiode vervolging heeft plaats gehad van o.a. Joden en/of christenen. Ook hadden ze grote invloed op massa’s mensen en ze waren steeds Islamitisch.

Idi Amin De waanzinnige dictator van Oeganda, die Joden en christenen mateloos haatte. Er zijn gruwelijk zaken van deze man bekend geworden.
Gadaffi De dictator van Libië, die in het verleden “de gevaarlijkste man van   de wereld” werd genoemd. In 1980 eiste hij dreigend al tegenover een krant in Beiroet, dat alle Arabisch sprekende christenen zich tot de islam moesten bekeren. Hij is een man die niets en niemand ontziet en de rol van een vroom man alleen speelt uit begeerte naar macht.
Khomeini De ayatollah die kans zag een groot leger tegen het machtige Irak te mobiliseren, waarbij hij alle Iraanse soldaten die in de oorlog sneuvelden het eeuwige paradijs beloofde. De kind-soldaten gaf hij zelfs plastic sleuteltjes om de nek, zodat ze de poort van het paradijs konden openen, als   ze sneuvelden. En ze geloofden hem!
Saddam Hussein De dictator van Irak, die toen het presidentschap overnam direct alle ongewenste, hoge partijleden als samenzweerders liet fusilleren en tot 1981   bouwde aan een kernreactor om 4 atoombommen te produceren om Israël te kunnen vernietigen. Tussen 1987 en 1989 heeft hij maar liefst 200.000 Koerden vermoord!
Osama bin Laden De man die er met zijn zachtmoedige gelaat uit ziet, alsof hij de wedergekomen Jezus is, zeker als hij zijn geweer zou wegleggen en je hem ziet   met zijn opengevouwen handen, Toen kennen wij hem als een man van ongekende wreedheid en terreur. Een man, die velen in de islamitische wereld geïnspireerd heeft om hem te volgen en hem te dienen.

Opmerkelijk bij de laatste namen is, dat het steeds om Islamieten ging. Het grootste deel van de politieke gevangenen in de gehele wereld zit in islamitische landen vast. Het zou dus niet onmogelijk zijn dat de antichrist uit de Islamitische wereld voortkomt. Het wachten is dan op de komst van een nieuwe Islamitische leider als Osama bin Laden, die zich als de antichrist van de eindtijd gaat ontpoppen. Zo’n leider zou dan aanvaardbaar zijn voor de Arabisch Islamitische wereld. Begrijp mij niet verkeerd, het hoeft niet precies zo te gaan, het zou zo kunnen gaan, want de Islam verwacht ook een messias..

De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste moslims wereldwijd verwachten hem, zowel onder de Soennieten als onder de Sjiieten. De opkomst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam. Onder zijn regering zal de wereld in welvaart leven. Hij zal enorme hoeveelheden geld en goed hebben en die als beloningen uitdelen. Iedereen op aarde zal hem liefhebben.

Zal de Gemeente de tijd van de antichrist meemaken?
Veel christenen zijn bang, dat ook zij onder het schrikbewind van de antichrist zullen moeten leven. Er is echter geen enkele reden waarom de Gemeente van Jezus Christus de grote verdrukking zou moeten meemaken. De grote verdrukking wordt in de Bijbel niet aangekondigd als een speciale periode voor de gemeente, maar als een tijd van benauwdheid voor het volk van Jakob, de Joden (Jeremia 30:4-9). De Gemeente wordt daarom vóór de grote verdrukking opgenomen door de Heer Jezus.

Voor u is het echter de vraag, of u deze tijd zult meemaken. Als u de Heer Jezus als uw Heiland aanvaard hebt, behoort u bij Gods kinderen en u bereid uzelf voor op de komst van de Heer Jezus door u te heiligen, dan zult u de tijd van de antichrist niet meemaken. Als u de Heer Jezus niet aanvaard hebt en dit ook niet tijdig doet, gaat u een vreselijke periode tegemoet en is er voor u geen mogelijkheid om alsnog tot inkeer te komen. Kies daarom heden om de Heer Jezus in uw leven binnen te laten.

Napraten of meer weten, klik hier

8 reacties op Zal de antichrist, de messias voor de Islamitische wereld zijn?

 1. monique zegt:

  U mag dit aanvullen, 666 is het beest en volgens de Islam een heilig getal. Ze moorden nu joden en christenen uit. Aan de boom herkent men de vrucht. Oftewel aan daden herkent men het ware geloof. Hij komt uit het oosten trekt naar het westen> obama ook zijn naam betekend bliksem uit de hemel. “Barack Obama”, zei de engel des Heren, de satan zelf doet … Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; …

 2. Hans V zegt:

  Nostradamus voorspelde al de komst van drie Antichrist-figuren en met de komst van de laatste zou de derde wereldoorlog uitbreken. Wie zijn er tegen de Christenen, dus anti-Christus? De Islam is tegen Joden en ook tegen alle volgelingen van (de Jood) Christus, de Christenen, en de drie meest opvallende groeperingen zijn: 1.Al Qaida 2. Boko Haram en 3. Isis. Om deze laatste groep aan te pakken, en om alle Christelijke waarden en vrijheden en ook onze beschaving te kunnen houden, zal de hele wereld tegen ze moeten vechten. De VS en Rusland zullen ook hun krachten moeten bundelen om Isis tijdig aan te pakken. Maar wat de koning van de Mongolen er mee te maken heeft, is me nog niet helemaal duidelijk. Of wordt hier Noord-korea bedoeld?

 3. troela zegt:

  Bijbel heb Uw vijanden lief, koran 5:51 zegt tegengestelde. Hij zal zeggen God heeft geen zoon, zijn getal is 666 in de bijbel de antichrist. Van Jezus zijn sporen gevonden zoals het bad Siloam waar de blinde genas. Bijbel was er eerst en voorzegde de tegenstander zijn getal wat hij zou zeggen en doen. We hoeven het nieuws maar aan te zetten. Haat versus Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Rm12:19-21

 4. Menno van Barneveld zegt:

  Als wij Mattheus 24 lezen zien wij dat eerst het teken komt van de gruwel van de verwoesting (v 15), en dan komt de grote verdrukking (v 16-21).
  Daarna pas komt Christus terug op de wolken van de hemel om zijn kerk van de aarde op te nemen (vv 29-31), de doden eerst en daarna de levenden.
  De kerk gaat dus wel degelijk door de grote verdrukking. Daarom is het belangrijk om er over te preken dat wij dan geen slappe knieën moeten krijgen en voor de Islam kiezen, want dan ga je in het verderf!

 5. Erik-Jan zegt:

  Een goede uiteenzetting en hoe het mogelijk zou kunnen gaan, de bijbel zegt ook niet voor niets dat wij waakzaam moeten zijn. Ik kom uit een grote stad waar de islam meer dan 50 procent vertegenwoordigt is en nog geen 5 procent christelijk. Dit in een periode van dertig jaar, 5000 christenen en meer dan 150,000 moslims in een stad, dat zegt al genoeg toch. Kerken worden omgebouwd tot een moskee, de Koran word geciteerd, en een eeuw lang heeft er het woord van God geklonken, maar die tijd is voorbij, de meest gehoorde klacht is, er zijn geen leden en dus is er ook geen geld voor onderhoudt, maar is dit wel zo? Kan het niet zo zijn dat wij creatiever moeten zijn en een huiskamer gemeente gaan starte en zo de gemeente uitbouwen zoals in de tijd van de Here Jezus. De Koran geeft heel duidelijk een anti-christelijk en anti-joods geluid, maar God werkt ook in de harten van de moslim door het gebed van zijn gemeente. En of de antichrist vanuit de islam voort komt of vanuit de chrislam, hij komt en dat is zeker en wij zullen het weten in ons hart. Gelukkig heeft God alles in zijn hand en waakt Hij over de gemeente. Het zal allemaal duidelijk worden ook wie Hem hate en wie Hem lief heeft en wie het merkteken heeft ontvangen en wie niet, God zal voorzien ook in geestelijke kracht. De opkomst van de chrislam is duidelijk ook een teken die hoort bij de eindtijd net zoals newage en net als de gemeente van het spaghetti monster, triest is wel dat mensen zoeken maar het niet zullen vinden, God geve ons de vrijmoedigheid om van Jezus te getuigen dat Hij de weg , de waarheid en het leven is. De Islam zal zeker een grote rol spelen, maar ook de katholieke kerk zal een bindende factor kunnen zijn, zeker als de paus een voorstander is dat moslims en christenen tot elkaar komen, de chrislam is zeker een serieuze stroming binnen kerkelijk Nederland. Bedankt Herold voor je uiteenzetting ik ben zeker benieuwd wat er allemaal komen gaat.

 6. Tijdens het lezen van dit artikel werd ik herinnerd aan een citaat dat staat in 2 Thess 2. Vandaar dat ik dacht om deze teksten stukje bij beetje te analyseren.
  “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen . . “
  Kennelijk is de macht van de misleiding dermate groot dat een waarschuwing meer dan terecht zal blijken. Wij zien hoe men accepteert dat christelijke waarden steeds meer ingeruild worden voor die van de islam.

  “. . en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.
  Wie de Koran enigszins heeft doorgelezen, zal ontdekken dat er diverse soera’s (tekstgedeelten) de vernietiging van het christendom en het ombrengen van alle christenen voorstaan. Je kunt dus rustig stellen dat de islam een antichristelijke ideologie inhoudt.

  “Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd”.
  Hoe weinig verzet is er van de politiek en vanuit het volk dat men, afgezien van het bouwen van moskeeën, het zelfs toelaat dat schoolkinderen daarin gaan bidden.
  Wat doet het christelijke deel van ons volk met deze ernstige waarschuwingen?
  Wij weten dat de antichrist zich pas echt kan laten zien wie hij is en wat zijn bedoelingen zijn, zodra onze Heer Jezus Christus in de wolken is verschenen om zijn uitverkorenen te halen. De antichrist zal die gebeurtenis moeten afwachten.

  “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.”
  Misleiders en dwaalleraars zijn van alle tijden; ook in de tijd van Jezus en daarna tot heden zijn de handlangers van de antichrist actief geweest.

  “Dan zal de wetteloze zich openbaren . . .” dan komt de antichrist in de persoon van de Mahdi, de langverwachte messias van de moslims. Zijn komst zal ongeveer samenvallen met de Opname.

  “. . . hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt”.
  De profeet Jesaja zegt hierover: “Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen”. Deze ‘dag’ van 7 jaren herkennen wij als ‘de grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal’.

  Terecht stelt de schrijver van bovenstaand artikel dan ook dat de wederkomst van Christus snel nadert – en daarmee ook de uiteindelijke vernietiging van satans koninkrijk.
  De voortekenen zijn alom aanwezig . . . . .!

 7. Thomas zegt:

  Gelukkig heeft de bijbel een happy end

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s